Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu

A/ V odseku 4 návrhu – cieľ – navrhujem ako písmeno a) nasledovný text: „Zabezpečiť konkurencieschopnosť agro produktov Európskej únie v rámci globálneho trhu.“

Následne potom:

 • písmeno a) preznačiť ako písmeno b)
 • písmeno b) preznačiť ako písmeno c)
 • písmeno c) preznačiť ako písmeno d)
 • písmeno d) a e) vynechať
 • písmeno f) označiť ako písmeno e)

Zdôvodnenie návrhu:

 • Ústavnú zmluvu máme postaviť na dôslednom poznaní a s dlhodobou perspektívou. Z tohto hľadiska sú globálne výzvy zo dňa na deň pre nás tvrdšou a neopomenuteľnou realitou.
 • Predovšetkým agrárna politika nášho najväčšieho konkurenta USA je rozvojová, proexportná až otvorene dobyvačná, priamo prezentujúca potraviny ako kľúčový mocensko-politický nástroj. Jedná sa tu aj o európsky trh. Tak isto je faktom, že dnes už aj iní naši konkurenti vyrábajú potraviny o polovicu lacnejšie ako EÚ.
 • V úplnom kontraste s týmto vývojom Spoločná agrárna politika EÚ (Common agricultural policy – CAP) je proextenzívna, podporujúca úpadok produkcie, akoby naliehavé výzvy rastu efektívnosti a celkovej konkurencieschopnosti pre Európu ani neplatili. Nielenže sa takto dobrovoľne vzdávame možnosti aktívne participovať na svetovom agrárnom trhu, ale poskytujeme priestor konkurencii aj na našom trhu.
 • Rast konkurencieschopnosti cestou znižovania výrobných nákladov a celkového zefektívňovania agropotravinárstva je objektívnou nevyhnutnosťou a nemôže byť preto len treťoradým cieľom v rámci multifunkčnosti. Je preto nielen opodstatnené, ale je priamo nevyhnutné, aby v rámci cieľov CAP bol aj v Ústavnej zmluve EÚ zakotvený princíp podpory konkurencieschopnosti ako kľúčová priorita CAP EÚ.
 • Vypustiť písmená d) a e) z cieľov CAP je vhodné preto, lebo písmeno c) poskytuje dostatočný priestor na dosiahnutie cieľov pod predmetnými písmenami.

 

B/ V prípade neakceptovania pozmeňujúcich návrhov v bode A/ podávam nasledovný návrh:

 • v odseku 4 písmeno a) doplniť za časť vety v znení …, ktoré podporuje biologickú rôznorodosť…, pokračovať textom „zabezpečuje zefektívňovanie poľnohospodárskej…“. Teda namiesto slova racionalizáciu by sa použilo slovo zefektívňovanie.

Zdôvodnenie návrhu ako v bode A/.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov