Úvodné vystúpenie na konferencii „Podnikanie v poľnohospodárstve“

Agroinštitút, š.p. Nitra, 4. marca 2010

Ing. Peter Baco PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – hlavný štátny radca
Československá spoločnosť pre moderné poľnohospodárstvo – člen

Široko pojatým názvom konferencie dávame najavo, že podnikanie v poľnohospodárstve chápeme ako zložitý komplex činností zabezpečujúcich, na jednej strane potreby spoločnosti a na druhej strane zabezpečujúcich reprodukciu agropodnikateľov. Naplnenie potrieb spoločnosti, vo výžive obyvateľstva, v produkcii surovín pre priemysel a energetiku, v diverzifikovanej ekonomike vidieka, vo vidieckej zamestnanosti a sociálnych podmienkach na vidieku, sa postupne rozširuje aj o požiadavky mimoekonomické. Sú to úlohy požadované od poľnohospodárov vo verejnom záujme, ako ekológia a vidiecka a krajinná kultúra. Spoločnosti chudobné na nerastné suroviny, ako sú aj naše štáty, sú povinné veľmi racionálne využívať prírodné obnoviteľné zdroje v zmysle trvalej udržateľnosti. V tom je naša rola v spoločnosti nezastupiteľná a tú chceme a vieme ju spoľahlivo plniť.
Aby poľnohospodárstvo mohlo plniť súčasné a perspektívne produkčné a mimoprodukčné funkcie musíme mať prosperujúce poľnohospodárske podniky a teda úspešných agropodnikateľov. O tom má byť aj dnešná konferencia. Chceme tiež dnes zdôrazniť, že trvalá udržateľnosť krajiny, vidieka a spoločnosti je nemysliteľná bez toho, aby hospodári v tejto krajine prosperovali. Náš príspevok k úspešnosti podnikania v poľnohospodárstve nie je preto o tom ako si agropodnikatelia napchajú vrecká pre individuálny luxus, ale o tom, ako úspešným podnikaním dosiahnuť prosperitu poľnohospodárskych podnikov, čoby jediných realizátorov trvalej udržateľnosti.

Musíme však v spoločnosti neustále zápasiť aj s názormi bagatelizujúcimi tieto odveké princípy. Sú to názory vágne, príťažlivo predstierané ako snahy o rozpočtové úspory, či ako ochrana životného prostredia a vidieka pred nekultúrnymi poľnohospodármi. Na získanie spoločnosti, v záujme spoločnosti, pre naše myšlienky potrebujeme byť ale silný. Potrebujeme byť silný v argumentoch, v pozitívnych činoch, v kvalite, v marketingu, vo vzťahu k partnerom, konkurencieschopní tak na miestnej, regionálnej, celoštátnej aj nadnárodnej úrovni. Potrebujeme byť silný aj preto, že nemôžeme obchádzať mlčky nepravdivú argumentáciu o údajnom upadajúcom hospodárskom význame poľnohospodárstva v spoločnosti. Práve naopak, veď zrevitalizované pôdohospodárstvo SR spolu s nadväzujúcimi odvetviami s 15 % podielom na HDP, a so17 % podielom na zamestnanosti, nás aj národohospodársky stavia do polohy najsilnejšieho rezortu. Oprávnene kritizujeme diskriminujúcu spoločnú poľnohospodársku a národnú rozpočtovú politiku. Samozrejme, že nemôžeme byť spokojný s neokoloniálnym charakterom prístupovej zmluvy do EÚ, v poľnohospodárstve. Hneváme sa oprávnene na neetické marketingové praktiky obchodných reťazcov, na vyššie ceny osív, hnojív a agrochemikálií pre náš trh oproti zahraničiu, od zahraničných dodávateľov, na arogantné praktiky spracovateľov poľnohospodárskych produktov.
Kritizovať agrárne politiky a partnerov má zmysel, ale pre praktický efekt musíme nájsť primeraný spôsob a dostatočnú silu na presadenie svojich záujmov. Práve podnikanie je priestor kultivujúci cesty a potenciál pre dosahovanie našich záujmov. Oprávnene veľa hovoríme o politikách, o partneroch, nepochopoiteľne málo sa ale zaoberáme novými poznatkami a skúsenosťami zo sveta úspešného agropodnikania – ak chcete – zo sveta globálneho agrobiznisu.
Dnešná konferencia nejde tento deficitný priestor vyčerpávajúco vyplniť. Máme ambíciu motivovať agropodnikateľskú verejnosť k hlbšiemu poznávaniu princípov úspešného podnikania a lepšieho využitia inšpiratívnych praktických skúseností v súčasných podmienkach. Pozitívnych praktických príkladov a inšpiratívnych skúseností nemáme ani u nás málo. V priebehu niekoľkých dní sa nám pri príprave tejto konferencie na stole zhromaždilo okolo stovky typov na inšpiratívnu prezentáciu. Za úspech konferencie by sme považovali, ak by sa jej účastníci motivovali k podobným formám výmeny podnikateľských skúseností aj na regionálnej úrovni.

Do prvej časti dnešnej konferencie sme zaradili prierezovú prednášku členov Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo pánov docentov Čubu a Hurtu. Ďalší člen spoločnosti, p. prof. Trnka bude konferenciu moderovať a urobí záver konferencie. Tu si dovolím poznámku. Kvalita ľudí sa najlepšie pozná v kritických podmienkach a socializmus nesposkytoval často ani kritické podmienky pre podnikanie. Keďže nepopierateľným faktom je, že pod šéfovaním pána Čubu ich podnikanie typu Slušovice bolo mimoriadne úspešné nielen z Československého, ale aj z globálneho hľadiska. S aspektami úspešného podnikania sa títo páni trvalo zaoberajú a vo vyučovacom procese a inými prednáškovými a demonštračnými aktivitami svoje skúsenosti rozširujú. Medzi účastníkmi dnešnej konferencie je veľa tých, ktorí sa v priebehu viac rokov zúčastňovali ich veľmi zaujímavých a hodnotných prednášok. Prednášky boli vždy časovo veľmi aktuálne. V Čechách sa viac využívali ich systémovo ucelené návrhy ako úspešne podnikať v danom čase. Na Slovensku využívajú podnikatelia často iba niektoré prvky odporúčané v ich prednáškach. Pripomeniem témy, ktoré odprednášali naši dnešní prednášatelia a ktoré sú publikované každoročne v zborníkoch. /Zemědelství na rozcestí-expanze nebo živoření 2001, Fungování podniku v současném světe 2002, Čs. a slov. zemědelství po vstupu do EU 2003, Snížení nákladu o 30% 2004, Podnikateľské príležitosti 2005, Biotechnológie 2005, České zemědelství v současných podmínkach 2006, Nové cesty českého zemědelství 2008. Osobne za najvzácnejšiu považujem prednášku Zníženie nákladov o 30 % odprednášanú v roku 2004. Všetky skôr spomínané témy sú trvalo aktuálne, ale znižovanie nákladov je téma, ktorá akoby v rokoch krízy ukazovala svetlo na konci tunela.
Verím, že všetkým ďalším prednášateľom sa podarí originálne obohatiť obsah dnešnej konferencie a tak prispieť ku skvalitneniu agropodnikania u nás. Prajem im, aby sa im prezentácia vydarila podľa ich predstáv. Osobitne si cením ochotu českých agropodnikateľov osobne prísť medzi nás a podeliť sa so svojimi skúsenosťami.
Príhovor p. ministra Ing. Vladimíra Chovana podnikateľom, pred záverom konferencie, sľubuje zaujímavé aktuálne informácie z toho prostredia SR a EÚ, kde sa tvoria podmienky a formuje inštrumentárium pre motiváciu podnikateľov. Pohľady človeka, ktorý ako podnikateľ ešte pred štyrmi mesiacmi stál na čele Agrárnej samosprávy SR a aktuálne bol navrhovaný na titul Top agrárny manažér 2009 určite veľmi kompetentne prispejú ku hodnotným záverom konferencie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov