Úvodné vystúpenie na konferencii „Podnikanie v poľnohospodárstve“

Agroinštitút, š.p. Nitra, 4. marca 2010

Ing. Peter Baco PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – hlavný štátny radca
Československá spoločnosť pre moderné poľnohospodárstvo – člen

Široko pojatým názvom konferencie dávame najavo, že podnikanie v poľnohospodárstve chápeme ako zložitý komplex činností zabezpečujúcich, na jednej strane potreby spoločnosti a na druhej strane zabezpečujúcich reprodukciu agropodnikateľov. Naplnenie potrieb spoločnosti, vo výžive obyvateľstva, v produkcii surovín pre priemysel a energetiku, v diverzifikovanej ekonomike vidieka, vo vidieckej zamestnanosti a sociálnych podmienkach na vidieku, sa postupne rozširuje aj o požiadavky mimoekonomické. Sú to úlohy požadované od poľnohospodárov vo verejnom záujme, ako ekológia a vidiecka a krajinná kultúra. Spoločnosti chudobné na nerastné suroviny, ako sú aj naše štáty, sú povinné veľmi racionálne využívať prírodné obnoviteľné zdroje v zmysle trvalej udržateľnosti. V tom je naša rola v spoločnosti nezastupiteľná a tú chceme a vieme ju spoľahlivo plniť.
Aby poľnohospodárstvo mohlo plniť súčasné a perspektívne produkčné a mimoprodukčné funkcie musíme mať prosperujúce poľnohospodárske podniky a teda úspešných agropodnikateľov. O tom má byť aj dnešná konferencia. Chceme tiež dnes zdôrazniť, že trvalá udržateľnosť krajiny, vidieka a spoločnosti je nemysliteľná bez toho, aby hospodári v tejto krajine prosperovali. Náš príspevok k úspešnosti podnikania v poľnohospodárstve nie je preto o tom ako si agropodnikatelia napchajú vrecká pre individuálny luxus, ale o tom, ako úspešným podnikaním dosiahnuť prosperitu poľnohospodárskych podnikov, čoby jediných realizátorov trvalej udržateľnosti.

Musíme však v spoločnosti neustále zápasiť aj s názormi bagatelizujúcimi tieto odveké princípy. Sú to názory vágne, príťažlivo predstierané ako snahy o rozpočtové úspory, či ako ochrana životného prostredia a vidieka pred nekultúrnymi poľnohospodármi. Na získanie spoločnosti, v záujme spoločnosti, pre naše myšlienky potrebujeme byť ale silný. Potrebujeme byť silný v argumentoch, v pozitívnych činoch, v kvalite, v marketingu, vo vzťahu k partnerom, konkurencieschopní tak na miestnej, regionálnej, celoštátnej aj nadnárodnej úrovni. Potrebujeme byť silný aj preto, že nemôžeme obchádzať mlčky nepravdivú argumentáciu o údajnom upadajúcom hospodárskom význame poľnohospodárstva v spoločnosti. Práve naopak, veď zrevitalizované pôdohospodárstvo SR spolu s nadväzujúcimi odvetviami s 15 % podielom na HDP, a so17 % podielom na zamestnanosti, nás aj národohospodársky stavia do polohy najsilnejšieho rezortu. Oprávnene kritizujeme diskriminujúcu spoločnú poľnohospodársku a národnú rozpočtovú politiku. Samozrejme, že nemôžeme byť spokojný s neokoloniálnym charakterom prístupovej zmluvy do EÚ, v poľnohospodárstve. Hneváme sa oprávnene na neetické marketingové praktiky obchodných reťazcov, na vyššie ceny osív, hnojív a agrochemikálií pre náš trh oproti zahraničiu, od zahraničných dodávateľov, na arogantné praktiky spracovateľov poľnohospodárskych produktov.
Kritizovať agrárne politiky a partnerov má zmysel, ale pre praktický efekt musíme nájsť primeraný spôsob a dostatočnú silu na presadenie svojich záujmov. Práve podnikanie je priestor kultivujúci cesty a potenciál pre dosahovanie našich záujmov. Oprávnene veľa hovoríme o politikách, o partneroch, nepochopoiteľne málo sa ale zaoberáme novými poznatkami a skúsenosťami zo sveta úspešného agropodnikania – ak chcete – zo sveta globálneho agrobiznisu.
Dnešná konferencia nejde tento deficitný priestor vyčerpávajúco vyplniť. Máme ambíciu motivovať agropodnikateľskú verejnosť k hlbšiemu poznávaniu princípov úspešného podnikania a lepšieho využitia inšpiratívnych praktických skúseností v súčasných podmienkach. Pozitívnych praktických príkladov a inšpiratívnych skúseností nemáme ani u nás málo. V priebehu niekoľkých dní sa nám pri príprave tejto konferencie na stole zhromaždilo okolo stovky typov na inšpiratívnu prezentáciu. Za úspech konferencie by sme považovali, ak by sa jej účastníci motivovali k podobným formám výmeny podnikateľských skúseností aj na regionálnej úrovni.

Do prvej časti dnešnej konferencie sme zaradili prierezovú prednášku členov Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo pánov docentov Čubu a Hurtu. Ďalší člen spoločnosti, p. prof. Trnka bude konferenciu moderovať a urobí záver konferencie. Tu si dovolím poznámku. Kvalita ľudí sa najlepšie pozná v kritických podmienkach a socializmus nesposkytoval často ani kritické podmienky pre podnikanie. Keďže nepopierateľným faktom je, že pod šéfovaním pána Čubu ich podnikanie typu Slušovice bolo mimoriadne úspešné nielen z Československého, ale aj z globálneho hľadiska. S aspektami úspešného podnikania sa títo páni trvalo zaoberajú a vo vyučovacom procese a inými prednáškovými a demonštračnými aktivitami svoje skúsenosti rozširujú. Medzi účastníkmi dnešnej konferencie je veľa tých, ktorí sa v priebehu viac rokov zúčastňovali ich veľmi zaujímavých a hodnotných prednášok. Prednášky boli vždy časovo veľmi aktuálne. V Čechách sa viac využívali ich systémovo ucelené návrhy ako úspešne podnikať v danom čase. Na Slovensku využívajú podnikatelia často iba niektoré prvky odporúčané v ich prednáškach. Pripomeniem témy, ktoré odprednášali naši dnešní prednášatelia a ktoré sú publikované každoročne v zborníkoch. /Zemědelství na rozcestí-expanze nebo živoření 2001, Fungování podniku v současném světe 2002, Čs. a slov. zemědelství po vstupu do EU 2003, Snížení nákladu o 30% 2004, Podnikateľské príležitosti 2005, Biotechnológie 2005, České zemědelství v současných podmínkach 2006, Nové cesty českého zemědelství 2008. Osobne za najvzácnejšiu považujem prednášku Zníženie nákladov o 30 % odprednášanú v roku 2004. Všetky skôr spomínané témy sú trvalo aktuálne, ale znižovanie nákladov je téma, ktorá akoby v rokoch krízy ukazovala svetlo na konci tunela.
Verím, že všetkým ďalším prednášateľom sa podarí originálne obohatiť obsah dnešnej konferencie a tak prispieť ku skvalitneniu agropodnikania u nás. Prajem im, aby sa im prezentácia vydarila podľa ich predstáv. Osobitne si cením ochotu českých agropodnikateľov osobne prísť medzi nás a podeliť sa so svojimi skúsenosťami.
Príhovor p. ministra Ing. Vladimíra Chovana podnikateľom, pred záverom konferencie, sľubuje zaujímavé aktuálne informácie z toho prostredia SR a EÚ, kde sa tvoria podmienky a formuje inštrumentárium pre motiváciu podnikateľov. Pohľady človeka, ktorý ako podnikateľ ešte pred štyrmi mesiacmi stál na čele Agrárnej samosprávy SR a aktuálne bol navrhovaný na titul Top agrárny manažér 2009 určite veľmi kompetentne prispejú ku hodnotným záverom konferencie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov