Budúcnosť SPP: Vytváranie udržateľnej budúcnosti pre Európu a mimo nej.

Decembrové vydanie Bulletinu EP FMA (Európsky parlament, Asociácia bývalých poslancov) reaguje, na prelome rokov, na svetové politické dianie. Aktivita OSN pri riešení problémov migrácie, a tiež snaha predstaviteľov Afriky a Európy zefektívniť spoluprácu na konci roku 2018 sú významnými politickými krokmi. Je prirodzené, že sa takéto problémy riešia v spojení so zabezpečením výživy ľudstva budúcnosti. Redakcia Bulletinu ma, v týchto súvislostiach, požiadala o príspevok v zmysle zadania:

Budúcnosť SPP: Vytváranie udržateľnej budúcnosti pre Európu a mimo nej.

SPP sa uplatňuje už od roku 1962. Stanovuje podmienky umožňujúce poľnohospodárom plniť viacnásobné funkcie v spoločnosti, predovšetkým zabezpečovanie cenovo dostupných potravín pri súčasnej ochrane prírody a biodiverzity. Pôdohospodárstvo obhospodaruje takmer polovicu územia EÚ a na vidieku žije viac ako polovica obyvateľov EÚ, preto je prirodzene zodpovedné za rozvoj vidieka. Poľnohospodárske a potravinárske odvetvia spoločne poskytujú takmer 44 mil. pracovných miest. Príjmy poľnohospodárov sú žiaľ až o 40 % nižšie v porovnaní s nepoľnohospodárskymi.
Poľnohospodárstvo je vystavené mnohým, zložito regulovateľným rizikám. SPP teda pomáha poľnohospodárom EÚ primerane žiť. Do roku 2020 EÚ podporuje ročne poľnohospodárov približne sumou 59 miliárd Eur. Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu je priama podpora príjmov 42 miliárd a z trhových opatrení 3 miliardy. Európsky Fond pre rozvoj vidieka poskytuje 14 miliárd.

SPP sa vyvíjala od počiatočnej, primárne kvantitatívnej orientácie na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, smerom ku kvalitatívne novým požiadavkám meniacej sa doby. V rámci sedem ročných plánovacích období sa aktualizovali ciele, stratégia a nástroje SPP. Pre obdobie 2021 až 2027 sú pripravené nové legislatívne návrhy. Jednotlivé štáty si prvýkrát vypracovávajú národnú stratégiu pre naplnenie cieľov SPP. Pravidlá SPP pre štátne dotácie umožňujú až niekoľkonásobné zvýhodnenie pre ekonomicky silné štáty.

Pre nasledujúce obdobie je vytýčených 9 cieľov: podporovať dôstojné príjmy, zvýšiť konkurencieschopnosť, obnoviť rovnováhu v potravinovom reťazci, bojovať proti zmene klímy, presadzovať udržateľné využívanie prírodných zdrojov, chrániť biodiverzitu, podporovať generačnú obmenu, podporovať zamestnanosť a rast, zabezpečiť vysokú kvalitu potravín.

Rada EÚ pre poľnohospodárstvo vyjadrila podporu návrhom na ciele a nástroje na úrovni EÚ. Obavy vyslovili viaceré štáty pokiaľ ide o škrty v rozpočte. Ministri bývalých socialistických štátov vyjadrili nesúhlas s meškaním vyrovnávania priamych platieb na spoločnú úroveň a dožadujú sa limitovania účasti štátnych rozpočtov formou štátnej pomoci. Štáty s vyššou koncentráciou poľnohospodárskej pôdy sa dožadujú ponechať kompetencie v zastropovaní priamych platieb na národnej úrovni. Poukazujú na tieto diskriminujúce prvky, ako spochybňujúce podstatu ideí SPP.

Formovanie dlhodobej vízie, prognózy a stratégie SPP je ovplyvňované na globálnej, európskej aj štátnej úrovni. Na globálnej úrovni je možné očakávať korekciu pravidiel. Snaha USA /ako politiky USA First/ o doplnenie pravidiel globalizácie obnovenými štruktúrami na úrovni štátov nie je ojedinelá. Budúcnosť Európy by mala byť podľa dokumentu Budúcnosť Európy spojená s vytváraním rovnakých podmienok pre všetky štáty EÚ. Na štátnej úrovni bude určujúcou myšlienka udržateľnosti, čo znamená zdravé životné prostredie, plnú zamestnanosť, primeranú životnú úroveň, dôstojný život.

EÚ je známa ako jeden z popredných svetových výrobcov a čistý vývozca agropotravinárskych výrobkov. Mohla a mala by zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti sveta ako celku. EÚ je súčasne najväčším svetovým dovozcom poľnohospodárskych výrobkov z najmenej rozvinutých krajín /3,5 miliardy EUR v roku 2017, viac ako USA, Rusko, Čína, Japonsko a Kanada spoločne/. V rámci OSN sa prístup EÚ často považuje za vzor.

EÚ a jej členské štáty zostávajú najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci, až do výšky 75,5 miliárd Eur ročne. Významnou skutočnosťou sú priaznivé podmienky prístupu na trh EÚ pre najmenej rozvinuté krajiny. Externý investičný plán je súčasťou snahy EÚ o podporu investícií v Afrike.

Migrácia je dnes, aj v budúcnosti bude jednou z najvyšších priorít vo vzťahoch EÚ s našimi kľúčovými partnermi. EÚ je komplexne zameraná na zabezpečovanie potravinovej suverenity štátov rozvojového sveta založenej na udržateľnej intenzifikácii. To je rozhodujúca cesta prechodu od neorganizovanej migrácie k dôstojnému životu a riešeniu problémov výživy rozvojového sveta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov