Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie

Slovenské pôdohospodárstvo v dlhšom časovom horizonte (2030 – 2050)
Sympózium „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie“ Bratislava 19. 12.2005

Úvodné vystúpenie

1. Otváram týmto rokovanie sympózia „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie“.

Dovoľte mi, vážené dámy a páni, aby som Vás privítal v tejto predvianočnej atmosfére na našom dnešnom sympóziu. Ďakujem Vám za to, že ste prijali pozvanie a že sa chcete zapojiť do práce na tejto štúdii. Väčšina z Vás sa zúčastnila sympózia, ktoré sme mali na túto tému presne pred rokom a už sa aj aktívne zapojila do práce. Ďakujem Vám za doterajšiu prácu. Som rád, že i niektorí noví účastníci Sympózia prejavujú záujem participovať na tejto práci. Teším sa, že ste prišli a osobitne vítam medzi nami pána profesora Timoteja Mištinu, štátneho tajomníka MP SR.

Dovoľte mi prosím, v úvode niekoľko organizačných poznámok. Sviatočná atmosféra predvianočného týždňa môže panovať aj na našom sympóziu. Kuchári pripravujú na 13.00 hod. pravú vianočnú kapustnicu. V dopoludňajšom programe Vás poprosím o akceptovanie zámeru dnešného sympózia upresniť si tézy štúdie a dohodnúť si ďalší postup prác, v časovom rozsahu predznačenom v pozvánke. Čiže, dnes nepôjde o vecné rozoberanie jednotlivých častí štúdie do hĺbky. Ospravedlňujem sa vopred všetkým, čo si pripravili na dnešok rozsiahlejšie prezentácie, ale môžu ich odovzdať asistentovi pána prof. Plesníka. Diskutujúcich nebudeme obmedzovať, môžu vystúpiť viac krát k prejednávaným bodom. Prosím ich, aby však ich jednotlivé ústne pripomienky netrvali dlhšie ako 1 minútu. Dnes sa tiež dohodneme, či budeme ešte otvárať príležitosť na kolektívnu diskusiu pred sympóziom Agrofilmu 2006, kde by som bol rád, aby sme prezentovali výstupy našej práce.

2. Zámer sympózia som sa pokúsil naformulovať v tlačovom vyhlásení.

Pôdohospodárstvo 2050

V priebehu roku 2005 veľmi zosilneli hlasy volajúce po zásadnej reforme Spoločnej agrárnej politiky /SAP/ Európskej únie. V súčasnosti prebiehajúca reforma tejto politiky je ešte tiež veľmi finančne a administratívne náročná a až príliš zahladená do podoby pôdohospodárstva a vidieka pred polstoročím, kedy vznikla. Moderná agrárna politika EÚ orientovaná do budúcnosti, s hlbším uplatnením trhových princípov môže byť pre Slovensko príležitosťou pre rovnocenné a silnejšie postavenie agrárneho sektora SR v priestore EÚ. K tomu však potrebujeme mať, na jednej strane, jasné vlastné možnosti vyplývajúce z ocenenia produkčného potenciálu Slovenska, na druhej strane potrebujeme poznať možnosti, ktoré nám dynamicky sa vyvíjajúci globálny trh poskytne.

Na základe zadania europoslanca Petra Bacu, Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied preto pred rokom začala prípravné práce na Štúdii „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského poľnohospodárstva v priestore Európskej únie“. Na sympóziu 19. decembra v tomto roku prediskutovali jeho účastníci tézy a spracované časti tejto štúdie. Závery sympózia sa využijú pre skvalitnenie ďalšieho postupu prác na predmetnej štúdii, potrebnej pre aktívne a úspešné zapojenie sa SR do prípravy modernej agrárnej politiky RÚ a SR.

3. Poznámka k potrebe prognózy.

Často sa stretávam so spochybňovaním, až znevažovaním vízionárskych prác. Využívam preto rôzne fóra, naposledy OECD v Bratislave alebo napr. konferenciu WTO v Bruseli, aby som sa predstaviteľov týchto fór pýtal na ich víziu pôdohospodárstva, poľnohospodárstva, lesného, vodného hospodárstva, výživy obyvateľov, vedeckého pokroku, agrárneho obchodu a vidieka v roku 2050. Najčastejšia odpoveď býva „ťažko povedať, veľa sa zmení, celkom iste to bude inak, možno celkom inak, ako si to dnes predstavujeme“. Zvyknem reagovať, že odpoveď je dobrá, len som chcel aby konkretizovali práve to, že ako si to predstavujeme.

Chcem veľmi stručne povedať, že v mojom zadaní pre túto štúdiu nie je záujem špekulovať o budúcnosti, že „čo by bolo, keby bolo“ a hľadať spôsoby, ako nanútiť realizáciu vymodelovaných cieľov. Naopak, potrebujeme prognózy, ktoré budú odhaľovať dopad pokračovania dnešných známych vývojových tendencií. Konkrétne čo, napríklad, dnešná reforma SAP, alebo závery WTO v Hon Kongu budú konkrétne znamenať pre svetový agrárny obchod a pre Slovensko. Samozrejme, že by sme sa mali pokúsiť aj o alternatívnu kvantifikáciu dopadov dnes predpokladaných zmien celého systému. Z týchto vývojových tendencií, pozitív a rizík si môžeme pripraviť vlastné postupy na presadenie vlastných záujmov a predovšetkým sa pripraviť na elimináciu možných rizík.

4. Významné okolnosti pre našu prácu z roku 2005

Vonkajšie vplyvy:
Globalizácia sa dynamizuje – napr. vznik AEC = ACEAN + Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Čína, India – 50 % populácie a 33 % obchodu sveta.
WTO aká bude miera liberalizácie . 2005 v Hon Kongu
. 2013
. 2023 – úplná?
Mohutnie tlak na zásadnú reformu SAP – Veľká Británia – návrhy
– Francúzsko prísľuby
Finančná perspektíva 2007 – 2013 je známa.
Pokračuje reforma SAP – RV
– Cukor
– Jednotná platba na farmu
! Aj v agrosektore bude viac trhu, lacnejší sa presadia.
? Bude sa v agrosektore špecifikum rešpektovať a do akej miery bude agrárny trh stabilizovaný pomocou regulujúcich opatrení.
? Bude SR rovnocenný partner v nástrojoch (denacionalizácie) v EÚ?

Ako sme pokročili za rok v našej práci?
Vďaka diskusii na vlaňajšom sympóziu som vyprecizoval zadanie.
Pán prof. Plesník špecifikoval úlohy potencionálnym spracovateľom, ktorí ich budú dnes prezentovať najmä Prachár, Pitoňák.

Pán prof. Plesník zaktualizoval kľúčovú časť štúdie „Produkčnú schopnosť pôdneho fondu SR“.
Bola prehodnotená a zaktualizovaná osnova Štúdie – Plesník, Konôpka, Blaas.

Rozšírili sme okruh spolupracujúcich

o ÚVTIP – zdroj na disku – odhalil nové svetové vízionárske centrá, napr. USA
Otvorila sa osobná spolupráca o vízii v tíme pána Barossu, pani Boëlovej a pána Potočníka

Aktivizácia príslušného aparátu EP – pán Haľko
o NEZES, Prognostický ústav a i.
Obsahovo a organizačne bolo pripravené dnešné sympózium.

Prajem dnešnému sympóziu úspech a všetkým Vám úžitok a potešenie z dnešného dňa.
Odovzdávam slovo p. prof. Plesníkovi. Vitajte ešte raz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov