Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 24. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2007. V rámci neho sa poriadalo sympózium „ Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny“.
Odborným garantom sympózia bolo Národné lesnícke centrum. Zúčastnilo sa ho takmer sto lesníkov, vrátane vedúcich pracovníkov MP SR, štátnych lesníckych organizácii a neštátneho lesníckeho sektoru. Zvlášť treba vyzdvihnúť účasť a vystúpenie poslanca Európskeho parlamentu Petra Baca. Rokovanie moderoval generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Július Novotný a riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu Milan Zúbrik. Odznelo tu celkom 13 referátov.

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve (P. Baco, poslanec Európskej únie)
Problémy a riziká v lesnom hospodárstve (M. Moravčík, námestník riaditeľa, Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen)
Príčina hynutia smrekových porastov na Slovensku (J.Varinský, samostatný vedecký pracovník, Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen)
Národné lesnícke centrum, jeho úloha a postavenie v lesnom hospodárstve (J. Novotný, generálny riaditeľ, Národné lesnícke centrum)
Obhospodarovanie štátnych lesov – ako ďalej ? (J. Minďáš, generálny riaditeľ, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica)
Neštátne subjekty, postavenie, problémy, úlohy (M Čiampor, zástupca Rady združení vlastníkov neštátnych lesov, predseda, Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja)
“Yatir Forest”-Rain water harvesting and a forestation in arid land, An Israeli case story (R. Katzir, SACOG, Israel)
Najnovšie výsledky lesníckej vedy a výskumu na Národnom lesníckom centre – Lesníckom výskumnom ústave Zvolen a ich uplatnenie v praxi (M. Zúbrik. riaditeľ, Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen)
Najnovšie výsledky lesníckej vedy a výskumu na Technickej univerzite Zvolen a ich uplatnenie v praxi (J.Tuček, rektor, Technická univerzita Zvolen)
Význam ekologického výskumu pre lesy Slovenska (J. Váľka, riaditeľ, Ústav ekológie lesa, Slovenska akadémia vied, Zvolen)
Koncepcia lesníckeho poradenstva a celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve (P. Maruška, Národné lesnícke centrum, Ústav poradenstva a vzdelávania Zvolen)
Informatika ako dôležitý nástroj riadenia Lesného hospodárstva ( J. Morong, riaditeľ, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen)
Štátna lesnícka politika (J. Konôpka, vedúci vedecký pracovník, Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen)
Ako z uvedeného prehľadu vyplýva ide o veľký počet referátov ktorých zhodnotenie by si vyžiadalo pomerne veľa priestoru. So zreteľom na to, ako aj na skutočnosť, že referáty sa uverejnia v samostatnom zborníku v ďalšom uvedieme len hlavné myšlienky z vystúpenia poslanca Europskeho poslanca Petra Baca.

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve
EÚ prijala v roku 1998 Lesnícku stratégiu. Vytvoril sa tým rámec opatrení smerujúcich k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov, založený na koordinácii lesníckych politík členských štátov a súvisiacich iniciatív Spoločenstva. Stratégia zdôrazňuje dôležitosť multifunkčnej úlohy lesov pre rozvoj spoločnosti a identifikuje rad kľúčových prvkov, ktoré tvoria základnú bázu pre jej implementáciu. Uvádza, že lesnícka politika spočíva v kompetencii členských štátov, ale EÚ môže prispieť k implementácii trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov prostredníctvom spoločných postupov, založených na princípe subsidiarity a koncepte zodpovednosti. Tiež zvýrazňuje implementáciu medzinárodných záväzkov, princípov a odporúčaní prostredníctvom národných a regionálnych lesníckych programov a aktívnu účasť vo všetkých medzinárodných procesoch súvisiacich s lesníctvom. Podčiarkuje potrebu zlepšenia koordinácie, komunikácie a spolupráce vo všetkých oblastiach relevantných pre sektor lesného hospodárstva.
Druhým významným medzníkom bolo prijatie Akčného plánu EÚ pre lesy v roku 2006. Jeho všeobecným cieľom je: podporovať a zlepšovať trvalo udržateľnú správu lesov a ich polyfunkčnú úlohu. Účelom akčného plánu je prispieť k dosiahnutiu cieľov obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a Göteborskej agendy pre trvalo udržateľný rozvoj. Pri príprave akčného plánu komisia a členské štáty vytvorili spoločnú víziu lesníctva v modernej spoločnosti, ktorú nazvali: „Lesy pre spoločnosť – dlhodobé polyfunkčné lesníctvo“, ktoré plní súčasné a budúce spoločenské potreby a podporuje živobytie súvisiace s lesníctvom. Akčný plán má štyri hlavné ciele: zvyšovanie dlhodobej konkurečnej schopnosti, skvalitňovanie a ochrana životného prostredia, prispievanie ku kvalite života, podpora koordinácie a komunikácie. Rozložil sa na päť rokov (2007 – 2011). Strednodobé hodnotenie sa bude konať v roku 2009 a konečné hodnotenie v roku 2012. V roku 2012 bude Rade a Európskemu parlamentu predložená správa o implementácii akčného plánu.
Európske spoločenstvo identifikuje úlohu lesníctva integrovane v rámci kontextu rozvoja vidieka. V rozhodnutí Rady z februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programovacie obdobie 2007–2013) sa lesnícky sektor identifikuje ako dôležitý pre budúci rozvoj, v rámci ktorého je zamestnaných približne 3,4 miliónov ľudí a obrat približne 350 miliárd EUR.
Európska komisia začína venovať veľkú pozornosť prognostickým prácam v pôdohospodárstve. Vypracovala napr. štúdiu: „Scenár – Variantná štúdia o pôdohospodárstve a vidieckom svete“, ktorá sa dotýka aj lesníctva. Identifikujú sa tu budúce tendencie a hnacie sily, ktoré budú tvoriť rámec európskej pôdohospodárskej a vidieckej ekonomiky v časovom horizonte 2020. Zo záverov tejto štúdie možno uviesť, že v období rokov 2000 – 2020 pokrytie lesom v členských štátov EÚ vzrastie o 1 %, ostatnou prirodzenou vegetáciou o 2 %. Ďalej, že vo väčšine oblastí v ktorých klesá využitie poľnohospodárskej pôdy porastie význam lesného hospodárstva.
Osobitnú pozornosť EÚ venuje vedomostnej bioekonomike, t. j. udržateľnému využitiu obnoviteľných prírodných zdrojov ( rastlín, zvierat a mikroorganizmov). Zhoda je tu v tom, že kvalita a kvantita využívania obnoviteľných prírodných zdrojov sa môže zvýšiť iba prostredníctvom získavania a uplatňovania nových poznatkov vedy a výskumu, t. j. realizáciou programu Európskej vedomostnej bioekonomiky pri účasti všetkých relevantných aktérov, vedcov z rozličných vedeckých disciplín, spracovateľov produktov z pôdy, vody a lesa, obhospodarovateľov pôdy lesa a vodných plôch, samozrejme spotrebiteľov a spoločnosti ako celku.
V záverečnej časti pán poslanec Európskeho parlamentu konštatoval, že je dobre, ak sa so spracovaním prognostických materiálov v pôdohospodárstve začalo aj na Slovensku, V tomto smere vyzdvihol aktívny prístup Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a Národného lesníckeho centra.

Jozef Konôpka
Národné lesnícke centrum
Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov