K problému kormoránov

EurActiv, 24.01.2008

Europoslanec Peter Baco popisuje iniciatívy na zabránenie ďalším škodám z premnoženia kormorána, na národnej úrovni a úrovni Európskej únie.

Kormorán nie je na Slovensku pôvodným druhom, hoci slovenská spoločnosť akceptuje spolužitie s ním. Po prijatí Smernice Rady 79/409/EHS sa kormorán dostal do kategórie „totálnej“ ochrany a jeho stavy násobkami narástli. Tým však extrémne rastú aj ekologické a hospodárske škody z tejto neprirodzenej a nevyváženej ekologickej situácie, píše v analýze slovenský poslanec Európskeho parlamentu a člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Peter Baco.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »preto vydala v roku 1997 Nariadenie Komisie č. 97/49 EC, v roku 1998 vznikla jeho novela, ktorá zmierňuje stupeň ochrany kormorána a umožňuje prijať jednotlivým štátom opatrenia na jeho reguláciu podľa konkrétnej vnútroštátnej situácie. Zníženie stupňa ochrany akéhokoľvek druhu, ktoré sa takto dosiahlo u kormorána, je úplne ojedinelé a svedčí o akceptovaní vážnosti situácie na úrovni EÚ. Peter Baco uvádza, že ide o nedostatočnú akceptáciu, nielen pre Slovensko Slovensko vstupovalo do predvstupového procesu, v porovnaní s inými krajinami regiónu, ako outsider. Po parlamentných voľbách v roku 1998, ktoré prakticky ukončili obdobie problematických slovensko-európskych vzťahov, sa výrazne zrýchlilo tempo realizácie reforiem vyžadovaných Európskou úniou a Slovensko tak mohlo vstúpiť už v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » ale aj pre ďalšíe štáty.

Vplyvy ochranárov vtákov na ministerstve Životného prostredia SR však podľa Petra Baca dlho bránili prijatiu adekvátnych opatrení pre Slovensko. Situácia sa však podstatne mení minuloročnou novelizáciou zák. 543/2002 Z.z, o ochrane prírody a krajiny. Zmeny a doplnky tohto zákona v podobe zákona 454/2007 Z.z., umožňujú problém riešiť do značnej miery na národnej úrovni.

Slovenskí rybári (SRZ) sa snažia súčasne riešiť tento problém akútne na MŽP a systémovo aj na úrovni orgánov EÚ. SRZ za týmto účelom priebežne vypracoval kvalifikovanú analýzu situácie a v roku 2006 ju sformuloval ako konkrétnu požiadavku v podobe petície. Postavil sa tak na čelo iniciatívy viacerých stredoeurópskych štátov. Písomne ho podporili rybárske zväzy Nemecka, Česka, Rakúska a Maďarska. Jasne sa tu žiada umožniť priamy lov kormorána v mimo hniezdnom období, a tiež sa očakáva uplatnenie celoeurópskeho manažmentu kormorána. Konkrétne ide o zaradenie kormorána do Prílohy II.2 smernice, teda medzi druhy na ktoré je možné poľovať.

Medzitým sa však, nerovnováha v prírode zväčšuje, škody rastú. Praktický rybári sú nespokojní s oneskoreným konaním, či nečinnosťou kompetentných orgánov na MŽP na národnej aj Európskej úrovni, koštatuje Baco.

Poslanci EP sa môžu v tejto veci tiež angažovať. Pred rokom neformálne požiadal SRZ poslanca EP Petra Baca o pomoc pri riešení hospodárskych a ekologických škôd v SR, z dôvodov premnoženia kormorána, v orgánoch EÚ. Autor popisuje spôsob, akým konal v štrukturálnych vzťahoch v orgánoch EÚ. Konštatuje, že Európsky parlament nemá právomoc zmeniť platnú smernicu, ako je to bežné pri zákonoch v národnom parlamente, dokonca ani nemá kompetenciu podať takýto legislatívny návrh. Vyjadruje sa však ku smerniciam Rady (podľa návrhu Komisie), a väčšinu smerníc EP spolu potvrdzuje spoločne s Radou. Aj v prípade novely tejto Smernice by postup vyžadoval spolurozhodovanie Komisie a EP, teda oba orgány by museli súhlasiť s textom. V každom prípade sa však názor EP berie vážne do úvahy, a parlament môže iniciovať konanie vo veci. Realitou je tiež fakt, že zmeny smernice trvajú, od podnetu po nadobudnutie účinnosti novej legislatívy, viac rokov.
Za týchto podmienok sa Peter Baco rozhodol rokovať priamo v Európskej komisii ale aj v ďalších príslušných orgánoch EÚ, kde predložil spomínanú požiadavku SRZ. Na riaditeľstve komisára Dimasa pre životné prostredie privítali túto slovenskú iniciatívu, píše autor. Za rok 2007 plánujú urobiť dôslednú inventúru, vyhodnotia situáciu kormorána v Európe a následne navrhnú prijať adekvátne opatrenia, pričom využijú iniciatívu SRZ.

Autor ďalej popisuje postup predloženia žiadosti SRZ na rokovanie Skupiny pre Udržateľné poľovníctvo biodiverzitu a prírodné aktivity v EP, kde pôsobí spoločne s 81 poslancami rôznych štátov. Patria sem aj otázky rybárstva, mimo morského rybolovu. Dôležité je, že za touto skupinou stoja najsilnejšie politické a národné skupiny EP a je považovaná za veľmi vplyvnú. Autor zdôrazňuje osobitnú naliehavosť riešenia kormorána pre Slovensko, lebo ide až o 20 násobný nárast stavov oproti stabilnej hniezdnej populácie kormorána na našom území. Keďže problém kormoránov trápi už dlhodobo viacej štátov, v máji 2007 mu Európsky parlament venoval celé zasadnutie. Skupina poslancov prijala k stavu riešenia otázky kormorána rezolúciu, ktorá zdôrazňuje potrebu uplatnenia európskeho manažmentu pre veľkého kormorána, prijatia porovnávacieho a vyrovnaného prístupu v ekosystémoch s cieľom vyhnúť sa stratám biodiverzity a dovoliť užívateľom území dosiahnuť ich zámery ochrany prírody v zmysle práva EÚ. Žiada tiež Komisiu publikovať bez meškania špecifické pravidlá pre aplikáciu článku 9 „Výnimky“ smernice 79/409/EEc v oblasti ochrany divokého vtáctva zacielením efektívnej cesty v riešení vážnych problémov spôsobovaných premnožovaním predátorov a osobitne veľkého kormorána.

Autor poznamenáva, že preradenie kormorána do prílohy poľovných druhov nemá v tomto čase všeobecnú podporu ani v EP. Existuje totiž obava že by takýto návrh nebol prijatý a zároveň by sa pri znovu prejednávaní smernice mohli presadiť nové, tvrdšie ochranárske opatrenia aj voči iným druhom, čo podľa autora nie je ani slovenský záujem.

NH.

Zdroj: Peter Baco 
Autor: Peter Baco

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov