Odpovede na otázky RN o nadobúdaní vlastníctva k pôde cudzincami

1. Koncom apríla tohto roku v SR vypršalo moratórium na predaj pôdy cudzím štátnym príslušníkom. Zároveň sa pripravuje zákonná úprava, ktorá aby mala túto problematiku riešiť. Sú opatrenia, navrhované v predmetnom zákone, pochádzajúcom z dielne MP RV SR, podľa Vášho názoru dostatočné?

Poľnohospodársky pozemok

Vo vláde schválený Zákon o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku… neobsahuje dostatočné opatrenia zabraňujúce predaj pôdy cudzím štátnym príslušníkom. Treba oceniť, že tento zákon bude mať exkluzívnejší účinok pre nadobúdanie pôdy existujúcimi farmármi. Pozitívne tiež hodnotím, ako kreatívne spracovatelia tohto návrhu zákona naplnili politické zadanie a zároveň akceptovali požiadavky agrárnej samosprávy. Najväčšie riziko tohto návrhu zákona je v tom, že Ústavný súd, prípadne Európsky súdny dvor zruší navrhované obmedzenie pre zahraničných kupcov pôdy. Ďalšie veľké riziká sú v možnostiach ako zákon obísť. Už dnes sa hovorí o alternatíve, keď zahraničný investor kúpi slovenskú farmu a tým získa prednostné právo nakupovať pôdu nielen v obciach kde táto farma pôsobí, ale aj vo všetkých susediacich obciach. Reálne sa javia aj iné špekulačné varianty v podobe nastrčených osôb, cez darovanie dedičstvo, v rámci devízového zákona a iné. Škoda, že neexistuje dopadová štúdia očakávaných dôsledkov pôsobenia tohto zákona. Dôležité preto bude dôsledne monitorovať skutočné dopady pôsobenia tohto zákona v praxi. Aktuálne korektúry a komplexné riešenie problému pôdy na Slovensku si zrejme vyžiadajú aktualizáciu tohto zákona najneskôr do dvoch rokov.

2. Čo by ešte bolo treba urobiť na to, aby naša pôda tak ľahko neprechádzala do cudzích rúk?

Dalo by sa to dosiahnuť dvoma alternatívnymi spôsobmi. Prvá možnosť je podľa Dánskeho precedensu úplne zakázať zahraničným fyzickým a právnickým osobám nadobúdať do vlastníctva pôdu na území Slovenskej republiky. Druhá možnosť je dať štátnej inštitúcii právo rozhodovať o budúcom nadobúdateľovi pôdy, podľa známeho Francúzskeho postupu. Obe tieto formy si však vyžadujú jasnú, vecnú, štátno-politickú a legislatívnu prípravu. Mám na mysli ústavným zákonom prijatie Doktríny o potravinovej suverenite Slovenska, kde sa dlhodobo zafixuje aj problematika vlastníctva pôdy na Slovensku. V máji 2010 sme na Konferencii v Banskej Bystrici otvorili diskusiu aj o komplexe pôdnej politiky. Hoci v tejto celospoločenskej diskusii medzitým dve vlády nepokračovali, je tu nevyhnutné dospieť k celospoločenskému konsenzu.
Už osem rokov diskutovaný návrh Európskej komisie o pôde hovorí, že národné konsenzy o pôdnej politike /Doktrína/ a následné legislatívne akty podporujúce ciele pôdnej politiky štátu sú kroky, na ktorých sa všetky štáty EÚ zhodli. Francúzsko, Veľká Británia, Rakúsko a iné štáty však blokujú spoločný postup v otázkach pôdnej politiky EÚ. Okrem iného tvrdia, že pôda nie je tovar, ktorým sa obchoduje cez hranice a preto EÚ nemôže obmedzovať štáty pri nakladaní s ňou. To som aj za slovenskú stranu podporoval ako poslanec EP. Zásady pôdnej štátnej politiky SR z roku tiež podporujú myšlienku suverenity SR pri nakladaní s pôdou. Podľa tohto dokumentu je „ pôda je spoločným bohatstvom všetkých občanov štátu a dedičstvom budúcich generácií“. Máme špecifickú situáciu v rozdrobenom a neidentifikovanom vlastníctve pôdy v rámci EÚ. To si vyžaduje špecifické riešenie. Jednoznačným zákazom predaja pôdy pre cudzincov by sa len zmiernila diskriminácia SR a ďalších ekonomicky slabších členov EÚ. Zmiernili by sa tak neokoloniálne efekty, ktoré prebiehajúca diskriminácia SPP do roku 2028 predpokladá.

3. Pred rokom PM RV SR a SZRB prišli s úverovým programom Moja pôda. Osvedčila sa podľa Vás táto iniciatíva v praxi? Mohla vôbec priniesť aspoň čiastočné riešenie načrtnutého problému?

Úverový program Moja pôda je dobrá aktivita. Takýto postup som navrhol už na spomínanej konferencii v roku 2010. Pozitívna motivácia pre našich agropodnikateľov pri kúpe pôdy je často účinnejšia ako bariéry pre zahraničných konkurentov. V prípade úverovej exkluzivity pre domácich farmárov, dochádza tiež k zmierňovaniu našej ekonomickej diskriminácie v rámci SPP.

Je dobré, že sa uvažuje s obnovením tranže pre túto úverovú transakciu. Je opodstatnené, aj žiaduce pri pokračovaní tejto úverovej linky, vziať do úvahy a podporiť zámer Zákona o nadobúdaní pôdy o ktorom sme hovorili skôr. Pre dosiahnutie významnejších efektov takejto aktivity je však potrebné významne zvýšiť objem poskytovaných úverov.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov