Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 24. ročník medzinárodného festivalu AGROFILM 2007. V rámci neho sa poriadalo sympózium „ Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny“.

Odborným garantom sympózia bolo Národné lesnícke centrum. Pán poslanec Európskeho parlamentu Peter Baco vystúpis s naslejujúcim príspevkom.

Úvod

Európska únia (EÚ) sa začala lesníckej politike venovať najmä v druhej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Stalo sa tak preto, lebo roku 1995 sa toto Spoločenstvo rozšírilo o nových členov Fínsko, Švédsko, Rakúsko, čím sa lesné zdroje EÚ zdvojnásobili. Impulzom boli taktiež svetové podujatia, najmä konferencia OSN o životnom prostredí v roku 1992 v Rio de Janeiro. Ako je známe, prijatá tu bola Deklarácia o životnom prostredí a Agenda 21. Išlo o program pre životné prostredie, v rámci ktorého sa vyhlásil boj proti odlesňovaniu, rezolúcia o biologickej diverzite a zásady hospodárenia v lesoch. Významný vplyv tu mali taktiež ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe (Strasburg 1990, Helsinky 1993, Lisabon 1998), XI. Svetový lesnícky kongres v Turecku (Antalya 1997) a ďalšie podujatia.

Lesnícka stratégia Európskej únie

V nadväznosti na uvedené skutočnosti EÚ prijala v roku 1998 Lesnícku stratégiu. Vytvoril sa tým rámec opatrení smerujúcich k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov, založený na koordinácii lesníckych politík členských štátov a súvisiacich iniciatív Spoločenstva. Stratégia zdôrazňuje dôležitosť multifunkčnej úlohy lesov pre rozvoj spoločnosti a identifikuje rad kľúčových prvkov, ktoré tvoria základnú bázu pre jej implementáciu. Uvádza, že lesnícka politika spočíva v kompetencii členských štátov, ale EÚ môže prispieť k implementácii trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov prostredníctvom spoločných postupov, založených na princípe subsidiarity a koncepte zodpovednosti. Tiež zvýrazňuje implementáciu medzinárodných záväzkov, princípov a odporúčaní prostredníctvom národných a regionálnych lesníckych programov a aktívnu účasť vo všetkých medzinárodných procesoch súvisiacich s lesníctvom. Podčiarkuje potrebu zlepšenia koordinácie, komunikácie a spolupráce vo všetkých oblastiach relevantných pre sektor lesného hospodárstva.
V roku 2003 v rámci boja proti nelegálnej ťažbe dreva EÚ prijala Akčný plán pre vymáhateľnosť práva v obchode lesníckych produktov. Zaviedla sa tu licenčná schéma na dovoz drevnej suroviny do Spoločenstva.

Akčný plán Európskej únie pre lesy

Druhým významným medzníkom bolo prijatie Akčného plánu EÚ pre lesy v roku 2006. Jeho všeobecným cieľom je: podporovať a zlepšovať trvalo udržateľnú správu lesov a ich polyfunkčnú úlohu. Zakladá sa na týchto zásadách:
– národné programy pre lesy ako vhodný rámec na implementáciu medzinárodných záväzkov týkajúcich sa lesníctva,
– rastúci význam globálnych a medzisektorových problémov v politike lesníctva, ktorý vyžaduje lepšiu koherentnosť a koordináciu,
– potreba zlepšenia konkurencie schopnosti lesníckeho sektora v EÚ a lepšie riadenie lesníctva v EÚ,
– dodržiavanie zásady subsidiarity.
Účelom akčného plánu je prispieť k dosiahnutiu cieľov obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a Göteborskej agendy pre trvalo udržateľný rozvoj. Pri príprave akčného plánu komisia a členské štáty vytvorili spoločnú víziu lesníctva k modernej spoločnosti, ktorú nazvali: Lesy pre spoločnosť – dlhodobé polyfunkčné lesníctvo, ktoré plní súčasné a budúce spoločenské potreby a podporuje živobytie súvisiace s lesníctvom.
V súlade s uvedenou víziou má akčný plán štyri hlavné ciele:
– Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti
– Skvalitňovanie a ochrana životného prostredia
– Prispievanie ku kvalite života
– Podpora koordinácie a komunikácie.

Päťročný akčný plán (2007-2011) pozostáva zo súboru kľúčových činností, ktoré Európska komisia navrhuje realizovať v spolupráci s členskými štátmi. Poukazuje sa v ňom aj na ďalšie opatrenia, ktoré môžu členské štáty vykonať podľa svojich konkrétnych podmienok a priorít s podporou existujúcich nástrojov Spoločenstva, i keď realizácia môže vyžadovať aj vnútroštátne nástroje.
Akčný plán sa rozložil na päť rokov (2007 – 2011). Strednodobé hodnotenie sa bude konať v roku 2009 a konečné hodnotenie v roku 2012. V roku 2012 bude Rade a Európskemu parlamentu predložená správa o implementácii akčného plánu.

Spolupráca so zainteresovanými stranami na implementácii akčného plánu na úrovni Spoločenstva sa usmerňuje prostredníctvom Poradnej skupiny pre lesníctvo a korok.
Stály výbor pre lesníctvo je koordinačným orgánom medzi Európskou komisiou a členskými štátmi na implementáciu akčného plánu a aktívne sa zúčastňuje na strednodobom a konečnom hodnotení

Tak ako pri prijímaní Lesníckej stratégie EÚ v roku 1998 sa aj do Akčného plánu EÚ pre lesy v roku 2006 implementovali všetky celosvetové a európske aktivity dotýkajúce sa lesníctva. Išlo najmä o svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v roku 2002, kde sa lesné hospodárstvo neoddeliteľne zaradilo do kontextu trvalo udržateľného rozvoja. Ďalej Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe (Viedeň, 2003), kde sa na celoeurópskej úrovni vyhlásili rezolúcie, ktoré stanovili spoločné koncepcie a definície, ako aj rad súvislých opatrení na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa.

Ďalšie aktivity Európskej únie v lesníctve, lesnícky priemysel

Do činností Spoločenstva na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesa spadá niekoľko hlavných oblastí činnosti ako napr. rozvoj vidieka, ochrana a monitorovanie lesa, biodiverzita, klimatické zmeny, produkty lesného hospodárstva, osvedčovanie, výskum, informovanie a komunikácia v oblasti lesného hospodárstva, množiteľský materiál lesných kultúr a fytosanitárne otázky.

Stály výbor pre lesníctvo pri Európskej komisii vykonáva riadiacu prácu spojenú so špecifickými nariadeniami týkajúcimi sa ochrany a monitorovania lesov. Tento výbor zohráva tiež dôležitú úlohu ad hoc, ako poradné fórum ohľadom otázok týkajúcich sa lesného hospodárstva. Pravidelná výmena informácií, spolupráca a koordinácia so zainteresovanými stranami v lesnom hospodárstve sa uskutočňuje prostredníctvom Poradnej skupiny pre lesníctvo a korok a Poradného výboru pre politiku Spoločenstva týkajúcu sa lesného hospodárstva a priemyslu spojeného s lesným hospodárstvom.

Zatiaľ čo Stratégia lesného hospodárstva EÚ spočíva na subsidiarite a vzájomnej zodpovednosti, existuje niekoľko politík a iniciatív EÚ, ktoré majú vplyv na lesy a lesné hospodárstvo. Celkove možno povedať, že treba posilniť súdržnosť medzi politikami EÚ, ako aj koordináciu medzi Európskou komisiou a členskými štátmi a tiež zriadiť primerané monitorovacie mechanizmy na implementáciu stratégie, aby tak rôzne funkcie lesa a jeho prepojenia s inými politikami sa v procese formovania politického konceptu riešili súdržne.
Pokiaľ ide o lesnícky priemysel EÚ, tento v súčasnosti čelí viacerým výzvam, ktoré pramenia z globalizácie. Je to najmä:
Konkurencia od nízko rozpočtových producentov z rozvojových krajín
Ilegálna ťažba
Narastajúci dopyt po drevných ako aj nedrevných lesných produktoch a službách
Klimatická zmena
Degradácia životného prostredia.
Európska únia a medzinárodný lesnícky politický dialóg

Dialóg o ochrane a trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov vo svete sa uskutočňuje na viacerých úrovniach, ktoré sú známe pod názvom „medzinárodný lesnícky politický dialóg“. Tento proces zahŕňa globálnu iniciatívu ako Fórum OSN o lesoch ako aj regionálne iniciatívy ako Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe. Taktiež sem patria medzinárodné konvencie a procesy ako Konvencia o biologickej diverzite, Konvencia o obchode s ohrozenými druhmi, Konvencia OSN o klimatickej zmene spolu s Kyótskym protokolom a Konvencia OSN o boji s dezertifikáciou.

V rámci sektorového dialógu sa EÚ aktívne zúčastňuje na stretnutiach a záväzkoch vyplývajúcich z aktivít Drevárskeho výboru UNECE a Komisie pre lesníctvo FAO.

Európske spoločenstvo sa pravidelne spolu s členskými štátmi zúčastňuje týchto procesov. Príprava stretnutí a spoločných vyhlásení sa diskutuje s príslušnými orgánmi Rady, kde Európska komisia napomáha predsedníctvu v jeho koordinačnej úlohe, ako aj zabezpečuje, že rezolúcie a záväzky sa premietajú do legislatívy a politiky Spoločenstva.

Európske Spoločenstvo podpísalo všetky rezolúcie konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe.. Tieto sú v súlade s Lesníckou stratégiou EÚ ako aj Akčným plánom EÚ pre lesy. Spoločenstvo sa priamo zúčastňuje následných opatrení ako aj implementácií všetkých rezolúcií.
Prostredníctvom dokumentov, ktoré sa prijali na konferenciách si môžu európske krajiny v rámci svojich štruktúr stanovovať detailné smernice v lesníckej politike založené na spoločných cieľoch a posilnení koordinácie a spolupráce. Diskusia a práca v období medzi konferenciami, ktorý sa nazýva „Pan-Európsky proces“ sa zmeriava na monitoring a implementáciu na národnej úrovni.

Lesníctvo a rozvoj vidieka

Politika rozvoja vidieka EÚ sa zakladá na integrovanom teritoriálnom prístupe, ktorý priznáva vzájomnú závislosť sektorových a horizontálnych politík, potvrdzuje regionálne a miestne odlišné vlastnosti a priority, a upozorňuje na aktívnu zaangažovanosť a účasť miestnych spoločenstiev.

Európske spoločenstvo identifikuje úlohu lesníctva integrálne v rámci kontextu rozvoja vidieka. V rozhodnutí Rady z februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programovacie obdobie 2007–2013) sa lesnícky sektor identifikuje ako dôležitý pre budúci rozvoj, v rámci ktorého je zamestnaných približne 3,4 miliónov ľudí a obrat približne 350 miliárd EUR.

Politika rozvoja vidieka EÚ sa zakladá na integrovanom teritoriálnom prístupe, ktorý priznáva vzájomnú závislosť sektorových a horizontálnych politík, potvrdzuje regionálne a miestne odlišné vlastnosti a priority, a upozorňuje na aktívnu zaangažovanosť a účasť miestnych spoločenstiev. Sústreďuje sa na tri kľúčové oblasti: agropotravinárske hospodárstvo, životné prostredie a vidiecke hospodárstvo a obyvateľstvo v širšom zmysle. Nová generácia stratégií a programov rozvoja vidieka vychádza zo štyroch osí, a to:
1. zlepšenia konkurencie schopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
2. zlepšenia životného prostredia a vidieka,
3. kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácie vidieckeho hospodárstva,
4. z konceptu Leader.
V rámci osi 1 sa rad opatrení zameria na ľudský a materiálny kapitál v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve (podporou odovzdávania vedomostí a inovácií), ako aj na kvalitu produkcie.

Prognózy vývoja lesníctva
Európska komisia začína venovať veľkú pozornosť prognostickým prácam v pôdohospodárstve. Vypracovala napr. štúdiu: Scenár – Variantná štúdia o pôdohospodárstve a vidieckom svete, ktorá sa dotýka aj lesníctva. Identifikujú sa tu budúce tendencie a hnacie sily, ktoré budú tvoriť rámec európskej pôdohospodárskej a vidieckej ekonomiky v časovom horizonte 2020. Zo záverov tejto štúdie možno uviesť, že v období rokov 2000 – 2020 pokrytie lesom v členských štátov EÚ vzrastie o 1 %, ostatnou prirodzenou vegetáciou o 2 %. Ďalej, že vo väčšine oblastí v ktorých klesá využitie poľnohospodárskej pôdy porastie lesné hospodárstvo.

Osobitnú pozornosť EÚ venuje vedomostnej bioekonomiky, t. j. udržateľnému využitiu obnoviteľných prírodných zdrojov ( rastlín, zvierat a mikroorganizmov). Zhoda je tu v tom, že kvalita a kvantita využívania obnoviteľných prírodných zdrojov sa môže zvýšiť iba prostredníctvom získavania a uplatňovania nových poznatkov vedy a výskumu, t. j. realizáciou programu Európskej vedomostnej bioekonomiky pri účasti všetkých relevantných aktérov, vedcov z rozličných vedeckých disciplín, spracovateľov produktov z pôdy, vody a lesa, obhospodarovateľov pôdy lesa a vodných plôch, samozrejme spotrebiteľov a spoločnosti ako celku.

Dobre je, že sa so spracovaním prognostických materiálov v pôdohospodárstve začalo aj na Slovensku. Treba podporiť aktivity, ktoré v tomto smere vyvíja Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, ako aj Národné lesnícke centrum v lesníctve v rámci úlohy Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka.

Ing. Peter Baco, e-mail peter.baco-assistant@europarl.europa.eu

Agrofilm 1.-5.10. 2007, Nitra

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov