Zdravotná prehliadka reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Vystúpenie poslanca Európskeho parlamentu Petra Bacu na porade 28. januára 2008 v Nitre k „zdravotnej prehliadke reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky“. Poradu organizovala ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová, ako odštartovanie celoslovenskej diskusie na túto tému.

Téma vystúpenia: Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU /SPP/
 – globálne výzvy

V previerke zdravotného stavu SPP sa jedná vlastne o kontrolu reforiem SPP prijímaných od roku 2003. Európska komisia má zámer podnietiť celoeurópsku diskusiu na túto tému, zozbierať jednotlivé pripomienky a námety predovšetkým od aktívnych poľnohospodárov. Z prebiehajúcej diskusie sa urobia korekcie SPP, ktoré budú platiť do roku 2013.

Je len prirodzené, že súčasťou tejto diskusie sa stali aj perspektívne témy novej SPP a ďalšieho spoločného rozpočtu EU po roku 2014. Na budúci rok sa majú prijať zásadné rozhodnutia pre nastavenie rozpočtu EU pre obdobie 2014-2021. Pre nás je to dôležité preto, lebo na jednej strane sa objavujú hlasy ďalej znižovať rozpočet pre poľnohospodárstvo, a na druhej strane sa poukazuje nato, že už nebude stačiť znížený agrárny rozpočet na zabezpečenie úloh ktoré toto odvetvie má plniť. Poukazuje sa pritom na fakt, že pred 20 rokmi bol podiel výdavkov na pôdohospodárstvo z celkového rozpočtu EU až 80 %, v súčasnosti to už je menej než 35%. Tento záporný trend ešte zvýrazňujú fakty, že vtedy predstavoval rozpočet EU 1,20 % HDP členských štátov a dnes je to 1%, pričom išlo o ekonomicky najsilnejšie štáty EU, a dnes sa jedná aj o podiel z rozpočtov ekonomicky slabých nových členských štátov. Reálna teda ide len o ¼ percenta HDP na podporu poľnohospodárstva.
Zároveň sa chce využiť táto diskusia na získanie námetov pre novú SPP, ktorá by platila po roku 2014. Pre presadzovanie národných záujmov v SPP po roku 2014 sa postupne začínajú formulovať národné záujmy a vytvárať medzi štátmi partnerstvá v oblastiach spoločných záujmov. Hlavné princípy tejto reformy chce Francúzsko sformulovať v druhom polroku tohto roku, počas svojho predsedníctva v Rade EÚ. Francúzsko, ako neformálny líder v agrárnej politike EÚ, už aj veľmi aktívne začalo robiť prieskum stanovísk jednotlivých členských štátov na túto tému. Do tohto procesu sme zapojený aj my. Koncom novembra minulého roku pri stretnutí p. ministra Jureňu s vyslancom Francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva, ktoré sa uskutočnilo u Francúzskeho veľvyslanca v Bratislave, bola tiež na stole táto téma. Bola to tiež príležitosť, aby som predložil pohľad SR na ďalšiu reformu SPP. Minulý týždeň, v rámci Francúzskeho týždňa v Bruseli, sme diskutovali o princípoch takejto reformy, niekoľkí členovia Agri výboru EP, s francúzskym ministrom p. Barnierom, na pracovných raňajkách. Významná bola aj osobná ministerská návšteva pána Barniera na Slovensku 1. februára, kde sme tiež diskutovali aj o budúcej reforme SPP. Počas výstavy SIA, dňa 23. februára v Paríži využijem tiež možnosť diskutovať na túto tému.

Našu snahu však nezužujeme len na Francúzsko. Už počas výstavy Agrokomplex 2007 som na požiadanie p. ministra Jureňu predložil naše názory na vec. Naše námety sa stretli s podporou susedných štátov. Išlo o diskusné fórum V-4, za prítomnosti francúzskych a britských zástupcov. Tak isto sme využili príležitosť, v apríli minulého roku, na konferencii organizovanej Spojeným kráľovstvom na túto tému a mal som tam príležitosť predstaviť naše námety. Poukázal som na možnosti spolupráce v tých oblastiach kde sú naše názory blízke, zároveň s jasným sformulovaním našich postojov k tým problémom, kde sa naše názory odlišujú. Hovoríme o týchto veciach aj s Nemcami a s ďalšími štátnymi predstaviteľmi.. Rokoval som o budúcej podobe SPP aj s najvyšším predstaviteľmi Komisie.

Poukázaním na tieto naše aktivity by som Vás chcel ubezpečiť o tom, že SR nemusí byť ďalej a ani nemieni byť trpným adresátom opatrení v novej SPP, ale máme ambíciu byť aktívnym spolutvorcom nových podmienok v ktorých aj budeme poľnohospodárske záujmy SR aktívne presadzovať. Dobrou nádejou pre rezort je, že rozvojová agrárna politika ĽS HZDS a celej súčasnej vlády SR sa naplno premietajú do dlhodobých agrárnych záujmov SR formulovaných v dlhodobej Prognoze a vízii rozvoja pôdohospodárstva SR. Tá je práve teraz v procese schvaľovania

Samozrejme, že nová podoba agrárnej politiky EÚ sa v tejto chvíli ešte definitívne neformuluje. Zbierajú sa zatiaľ názory a hľadajú sa partneri pre presadzovanie národných záujmov. Všetko je dnes otvorené. Záujmov je veľa, často sú protichodné. Kým napr. Veľká Británia navrhuje úplne zrušiť priame platby, pôvodná francúzska pozícia bola nerobiť veľké zmeny. Toto sa však po nástupe prezidenta Šarkózyho dosť zmenilo. Dnes možno povedať, že všeobecná zhoda v EÚ je v tom, že SPP v dnešnej podobe sa musí zásadne zreformovať, ale panujú veľké rozdiely v tom ako. My sme si vedomí našej reálnej sily pri hlasovaní v orgánoch EU. Vychádzame však s praktických skúseností o tom že ak niekto vie čo chce, vie to vyargumentovať a jasne sformulovať, má šancu na úspech vtedy ak prichádza so svojou iniciatívou s časovým predstihom. Máme svoje záujmy jasné a snažíme sa nadviazať spoluprácu s inými štátmi v tom, čo je pre nás prospešné.

V prvom rade chceme, aby bola SPP spravodlivá – teda uplatňovala sa vo všetkých štátoch rovnako, bez výnimiek pre jednotlivé štáty, bez ďalšej diskriminácie na tzv. historickom princípe. Druhou našou prioritou je, aby zreformovaná SPP bola perspektívna, aby reflektovala globálne pohyby vo svete, aby sa čo najmenej menila. Aby reagovala na dlhodobé vízie a bola riadne ako spoločná aj orgánmi EÚ riadená. Chceme získať našich partnerov pre myšlienku skončiť vzájomnú nekalú administratívnu konkurenciu medzi starými a novými členskými štátmi a namiesto toho sa spoločne sústrediť predovšetkým na podporu opatrení pre znižovanie nákladov, pre priblíženie sa k svetovým cenám a pre aktívnu reakciu na globálne výzvy. Nechceme, aby sa zo stále stenčujúcich sa finančných zdrojov SPP financovalo ničnerobenie, alebo utlmovanie poľnohospodárstva v Európe. Chceme, aby zreformovaná SPP plnila základné funkcie agrárnej politiky, vrátane sociálnej, enviromentálnej a nenahraditeľnú stabilizačné a rozvojové role v rurálnych oblastiach. Navrhujeme však predovšetkým, aby SPP plnila jedinečnú rolu stabilizácie prirodzene nestabilného agropotravinárskeho trhu. Vidíme to veľmi dobre už teraz aká rozkolísanosť nastáva pri ponechaní agrárnych trhov napospas neorganizovaným trhovým silám. Historicky sa to mnoho krát potvrdilo, že na nestabilnosť v agropotravinárskom trhu najviac strácajú spotrebitelia, a celá spoločnosť a získavajú nevýrobné medzičlánky. Nielen historické skúsenosti, ale aj aktuálne analýzy jednoznačne poukazujú na fakt, že potrebujeme pracovať oveľa pružnejšie a s podstatne väčšími zásobami ako dnes.

Takýto prístup angažovanej agrárnej politiky v organizácii trhu vidíme aj ako jeden z kľúčových nástrojov, možno hlavého nástroja presadenia nášho záujmu, ktorým je spravodlivá poľnohospodárska politika pre všetkých.

Sme za zásadnú reformu SPP. Dovoľte mi, aby som okrem stabilizácie a konkurencieschopnosti poukázal na ďalšie výzvy, ktoré treba vziať pri takejto reforme do úvahy. Ide nám aj o vizionárstvo a lídrovstvo a dobrú organizáciu trhov o ktorých som už hovoril. Ide tiež o to, že najbližšie dve desaťročia /predovšetkým nasledujúce roky/ sú neopakovateľnou príležitosťou na globálnom agrárnom trhu, ktorého dynamika nastoľuje požiadavku intenzifikácie agrárnej produkcie v liberálnejších podmienkach, kde sa presadia tí, ktorí budú vyrábať lacnejšie a kvalitnejšie, s lepším marketingom.

Výzvy, na ktoré musíme aktívne reagovať spoločnými silami EU, sú zreteľné z predpokladaných globálnych tendencií budúceho vývoja:

Do roku 2025 porastie najrýchlejšie svetová populácia, až nad 9 mld. obyvateľov
Výmera pôdy na obyvateľa sa dostane pod 20 árov na hlavu.

Prosperita bývalých rozvojových zemí vedie k násobkovému nárastu spotreby živočíšnych bielkovín, na produkciu ktorých treba viac násobné množstvo rastlinných bielkovín.

Tlak na využitie biomasy pre technické /najmä energetické účely bude silnieť.

Globálne otepľovanie bude pokračovať.

Porastú riziká a možnosti výskytu epidémií a nákaz.

Najkritickejším bodom sa stáva nedostatok vody.

Využívanie agrárnych obchodov pre presadzovanie politických záujmov bude narastať.

Globálne obchodné systémy posilňujú svoju dominanciu, vrátane obchodných značiek.

Biotechnológie a precízne technológie ponúkajú perspektívne možnosti až štvrtinového znižovania nákladov.

Mení sa pohľad na význam a postavenie pôdohospodárstva v spoločnosti nielen ako na stabilizujúce ale aj ako dynamizujúce odvetvie

Akceptácia týchto globálnych tendencií nám vyhovuje a je v našom záujme presadzovať reformu SPP, ktorá ich rešpektuje. Nielen to, pozitívna reakcia na tieto perspektívne výzvy, by sa podľa nás, mala stať aj podstatou korekcie reforiem z roku 2003. Veď azda v žiadnom inom odvetví nie je tak prepojené súčasné, strednodobé a dlhodobé dianie ako v hospodárení v prírode, ako pri výrobe potravín.

Som preto potešený, že súčasné tendencie v agrárnej politike na Slovensku, od útlmu k rozvoju, sú reakciou na tieto globálne trendy. S potešením konštatujem, že aj doterajšie stanovisko SR k previerke SPP odráža takýto rozvojový záujem Slovenska a bude konštruktívnym príspevkom k celoeurópskym korekciám SPP.

Dovolím si pri tejto príležitosti tiež poznamenať, že som aktívne zapojený do prípravy správy nášho výboru Agri o kontrole reforiem SPP. Čo Vás zaiste poteší je to, že náš výbor striktne odmieta akékoľvek diferencované priame platby podľa veľkosti podnikov ako aj na základe iných rozdielov. Osobne som na túto tému v parlamente viac krát hovoril a argumentoval som slovenskými údajmi proti tvrdeniu, že veľké podniky nepotrebujú takú podporu Poukázal som na mieru opotrebovania našich základných fondov, poukázal som na potrebu modernizácie technologického stavu nášho poľnohospodárstva, ale aj na všeobecnú nezmyselnosť a škodlivosť takejto diferenciácie podpôr. Samozrejme, že sme ešte tento zápas nevyhrali, ani v krátení priamych platieb, ani v ďalšom. Základný predpoklad, ktorým je kvalifikovaná iniciatíva zo slovenskej strany funguje. Aj dnešné stretnutie to potvrdzuje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov