Sústava vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros

Odpovede na otázky TASR na tému: „Sústava vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros“

1. Rozsudok súdu v Haagu ohľadom Gabčíkova si slovenská, aj maďarská strana vysvetľovali rôzne. V čom boli rozdiely?

Maďarské chápanie Rozsudku treba rozlišovať podľa toho, ktorá vláda bola pri moci. Za vlády G.Horna bolo chápanie Rozsudku MSD takmer rovnaké ako slovenské. Rozdiel bol iba v tom, že maďarská strana chcela posunúť druhy vodný stupeň t.j. VD Nagymaros smerom vyššie po toku do profilu Pilismarót a v priestore pod stupňom Čunovo a haťou Dunakiliti uvažovala s vybudovaním samostatnej vodnej nádrže zásobovanej vodou z Dunaja cez novovybudovaný objekt navrhovaný pri hati v inundácií. Súčasná maďarská vládna garnitúra si rozsudok vykladá svojský. Základom je, že Zmluva 77 síce platí, ale Rozsudkom bola zásadne zmenená. Zmena spočíva v tom, že MR nie je povinná postaviť VD Nagymaros, nie je povinná zlepšiť plavebné podmienky na Dunaji v úseku Sap –Budapešť a že SR je povinná prepúšťať cez stupeň Čunovo do starého koryta Dunaja 50% prietoku nameraného v profile Devín. Taktiež odmieta základný princíp Zmluvy 77- spoločnú prevádzku.

2. Viedli ste rokovania s vládou Gyulu Horna o realizácii rozsudku súdu z Haagu ohľadom Gabčíkova, podľa Júliusa Bindera máte hlavnú zásluhu na tom, že sa podarilo dosiahnuť dohodu. Ako by ste túto dohodu charakterizovali?

Rokovania na prelome rokov 1997-98 boli veľmi hektické takmer každý týždeň boli rokovania vládnych delegácii a medzi tým aj rokovania odborných skupín, výsledky ktorých sa dostávali na stôl vládnych delegácií. Pod mojím vedením a za koordinácie pracovníkov vtedajšej sekcie vôd MP SR sa toto hektické tempo podarilo zvládnuť. Pozitívny výsledok rokovaní teda nemožno pripísať iba mne. Nezabúdajme, že vo vládnej delegácií boli vynikajúci odborníci na medzinárodné právo a skvelí vodohospodári, energetici, plavebníci a environmentalisti. Č o sa týka dosiahnutej dohody táto bola iba rámcová a na jej základe sa mala vypracovať detailná dohoda o spôsobe naplnenia Rozsudku . Podstatou tejto dohody bolo naplnenie všetkých cieľov využitia Dunaja v zmysle Zmluvy 77, pričom ani jednému z týchto cieľov nebola daná priorita.

3. Prečo Hornova vláda dohodu len parafovala, ale k podpisu reálne nedošlo?

Pri tejto otázke Vás musím trocha opraviť .Dohodu dosiahli delegácie vlád a ja s p. Jánosom Nemcsokom ako vedúci delegácií sme dohodu na každej strane spolu parafovali a v tomto znení sme ju predložili každý svojej vláde na prerokovanie, schválenie a určenie ďalšieho postupu čo sa týka jej podpisu. Slovenská vláda svojím uznesením návrh rámcovej dohody schválila, ale maďarská vláda jej schválenie a podpísanie odložila až po voľbách, ktoré sa v MR konali v júni 1998. Bohužiaľ maďarskí socialisti vo voľbách prehrali a z volieb novovzniknutá vláda dohodu odmietla.

4. Prečo sa odvtedy nepokročilo ďalej v realizácii dohody? Aké sú námietky Viktora Orbána?

Ako som už uviedol maďarská vláda Viktora Orbána rámcovú dohodu odmietla, ako zradu maďarských záujmov a sám p. Nemcsok bol takmer obvinený z vlastizrady. Základné rozdiely sú uvedené v odpovedí na prvú otázku. Rozhodujúce je však to, že súčasná maďarská vládna garnitúra nechce mať so Zmluvou 77 napriek rozhodnutiu Súdu , že je stále platná nič spoločné a najradšej by ju zakopala pod hlbokú zem. Stále argumentuje, že je zlá, komunistická a Maďarom vnútená Sovietskym zväzom. Taktiež argumentuje, že SVD G-N je nehospodárna, dokonca ekonomický hlboko stratová a predovšetkým ekologický škodlivá. Pri rokovaniach stále zdôrazňuje že na svoje tvrdenia má relevantné dôkazy. Napriek žiadostiam slovenskej delegácie ich stále nepredkladá.

5. V dôsledku nekonania maďarskej vlády Slovensko stále nemôže naplno využívať svoju investíciu do sústavy diel Gabčíkovo – Nagymaros. Neznamená to, že Slovensku vzniká nárok na kompenzáciu škody, ktorý stále rastie?

Máte pravdu. Už samotný rozsudok konštatuje, že stranám vznikli ich protiprávnym konaniam škody a že sú povinné tieto škody si vzájomne vyrovnať. Už pri rokovaniach pod mojim vedením sme sa pokúšali vyčísliť škody. Boli sme však pripravení v prípade dohody o naplnení rozsudku tieto škody neuplatňovať. Podľa mojich vedomosti je výpočet škôd v rámci práce slovenskej vládnej delegácie stále aktuálny. Nie je však vhodné, aby sa výška škôd zverejňovala pre tým ako bude prerokovaná vládou SR a pred rokovaniami o dosiahnutí dohody.

6. Väčšina maďarských obáv z Gabčíkova nebola relevantná, čo sa jednoducho ukázalo časom. Znamená to, že by sa v prípade zlepšenia politickej situácie v MR dalo v budúcnosti nadviazať na vaše rokovania s pánom Hornom?

Pri rokovaniach vládnych delegácii slovenská strana neustále zdôrazňuje že rámcová dohoda je podľa jej názoru stále najvýhodnejším riešením problému. Preto je tu stále potenciál nadviazať na výsledok dosiahnutý vo februári 1998.

Zverejnené v upravenej podobe pod názvom: BÝVALÝ MINISTER BACO JE HRDÝ NA TO, ŽE S MAĎARMI GABČÍKOVO DOHODOL, TASR, 19. októbra 2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov