Výmena názorov o situácii na trhu s mliekom na výbore AGRI

Na podnet poslanca EP Ing. Petra Bacu, PhD sa 31. marca 2009 uskutočnila na pôde EP výboru AGRI – Výmena názorov o situácii na trhu s mliekom. Poslanec Baco predniesol pri tejto výmene názorov nasledovný úvodný prejav:

Prehlbujúca sa globálna hospodárska kríza a následná kríza na trhu s mliekom EÚ, vyvolali kritickú situáciu v chovoch dojníc. Chovatelia dojníc sa nie vlastnou vinou dostali do kritickej finančnej situácie, keď musia predávať mlieko za neprimerane nízku cenu a sú takto nútení menej investovať do výroby mlieka, do genetiky a výživy, sú nútení robiť drastické úsporné opatrenia ohrozujúce reprodukčnú schopnosť tohto odvetvia.

Akokoľvek opodstatnené intervenčné opatrenia na trhu s mliekom, ktoré prijala Komisia, nemôžu dostatočne pružne pomôcť riešiť situáciu, ktorá si vyžaduje prijať opatrenie primerané hĺbke tejto krízy. Doterajšie opatrenia nemajú potrebný účinok najmä v tých krajinách, kde sú krízové dopady najtvrdšie.
V Slovenskej republike, kde som zvolený za člena EP, dosahuje strata na každom litri mlieka približne 15 centov, pri výrobných nákladoch 35 centov/l liter a nákupnej cene 20 centov/l liter mlieka. Slovenskí chovatelia dojníc v dôsledku toho redukujú výrobu mlieka 10 % pod stanovenú produkčnú kvótu, redukujú počty kráv, dokonca sa zbavujú jalovíc. Obrátili sa na Vládu SR a orgány EÚ o pomoc. Obracajú sa s nádejou aj na náš výbor AGRI EP. Zúčastnil som sa preto spolu so slovenskou delegáciou na protestnom podujatí v Prahe, kde som sa ako člen nášho výboru AGRI zástupcom producentov mlieka z 8 krajín prihovoril. Informoval som o tom nášho predsedu výboru pána Parisha. Tlmočím Vám, členom výboru AGRI EP ich prosbu o podporu aj neštandartných, ale adekvátnych opatrení riešiacich túto krízu. Ako dlhoročný minister pôdohospodárstva SR som musel vyriešiť veľmi zložité krízové situácie, mám dostatok skúseností k tomu, aby som podporil návrh agrárnej samosprávy SR na stanovenie minimálnej nákupnej ceny surového kravského mlieka, ako reálneho východiska. Keďže minimálnu cenu nemá zmysel / a podľa princípov SPP ju ani nie je možné/ prijať v jednom štáte, je preto potrebné úradne určiť túto cenu na úrovni EÚ.
Prečo je minimálna cena dobré a potrebné riešenie?
Minimálna cena je cena, ktorú nie je prípustné znížiť. Nevzťahuje sa na trhy s vyššou cenou.
Časovo sa ustanovuje na obmedzené časové obdobie napr. 6 mesiacov.
Jej výška sa vypočíta percentom z priemerných výrobných nákladov producentov napr. 90 %.
Hlavnou funkciou minimálnej ceny je nahradiť neprimeranú cenu za ktorú sa považuje cena, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady. Takéto neprimerané ceny za surové kravské mlieko platia v EÚ už niekoľko mesiacov a čo je najrizikovejšie, s tendenciou ďalšieho otvárania nožníc medzi cenou a nákladmi.
Ďalším dôvodom pre určenie takejto minimálnej ceny je mimoriadna trhová situácia, keď prvovýrobcovia nemôžu dočasne zastaviť výrobu, ani skladovať mlieko a sú nútení predávať mlieko hlboko pod výrobné náklady, pričom spracovatelia mlieka majú možnosť uplatnenia primeraného zisku a obchod navyšujúceho zisku.
Určenie takejto minimálnej ceny je opodstatnené aj preto, lebo zvyšovanie kvóty mlieka do roku 2015, môže fungovať len v harmonických podmienkach . V krízových podmienkach však regulácia musí byť úplná, teda regulácia aj množstva, aj ceny.
Výhodou uplatnenia inštrumentu minimálna cena, popri časovo rýchlom eliminovaní krízy v prvovýrobe mlieka, je aj to, že nepoškodzuje partnerov na trhu. Veľmi dôležitý je ten fakt, že trh pred rokom bezproblémovo absorboval takmer dvojnásobnú nákupnú cenu surového kravského mlieka a teda toto riešenie v žiadnom prípade nevyvoláva tlak na rast ceny mlieka pre spotrebiteľa. Rozpočtovo je tento inštrument neutrálny.
Odmietnutie minimálnej ceny, ako neštandartného, trh deformujúceho nástroja neobstojí, pretože krízová situácia na trhu s mliekom v EÚ je neštandartná a nemôže sa vyriešiť štandartnými nástrojmi. Odvetvia financií a iné odvetvia využívajú v súčasnosti neštandartné nástroje. Cenová regulácia v Telekomunikáciách, ktorú schvaľujeme v EP, by určite nemohla prejsť, ak ju odoprieme v mliečnom sektore.
Navrhujem preto nášmu výboru AGRI, aby prijal nasledovné uznesenie:
Výbor AGRI EP žiada DG AGRI EK, aby využila námety z tejto diskusie a uplatnila minimálnu nákupnú cenu surového kravského mlieka, prípadne ďalšie primerané opatrenia k urýchlenej náprave kritickej situácie na trhu s mliekom EÚ, spôsobenej v rozhodujúcej miere globálnou krízou.

Peter Baco – MEP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov