Odpovede na otázky polnoinfo.sk – 06.03.2012

Ako hodnotíte súčasný stav poľnohospodárstva?
Ako prehlbovanie úpadku v slovenskom poľnohospodárstve a na vidieku vo všetkých oblastiach. Konkrétne v úpadku pri využívaní prírodného produkčného potenciálu, ako aj potenciálu služieb vo verejnom záujme Slovenska, v sebestačnosti, v potravinovej bezpečnosti, v úpadku v produkcie tovarov s vyššou pridanou hodnotou, v zamestnanosti, v mzdovej oblasti a v celkovom sociálnom postavení poľnohospodárov a vidieckej infraštruktúry, kultúry a hodnotového systému.
Vývoj je chaotický, bez jasnej a dlhodobo platnej informácie pre agropodnikateľov, čo sú naše dlhodobé ciele v agrárnej a vo vidieckej politike, aké sú princípy a nástroje nášho napredovania.

Aké navrhujete riešenia, ktoré by pomohli rozvoju poľnohospodárstva?

V prvom rade prijať v NR SR ústavnou väčšinou doktrínu o dlhodobom smerovaní slovenského agrokomplexu a vidieka. V roku 2008 bol vo Vláde SR schválený dokument Dlhodobá koncepcia a vízia rozvoja, po riadnom pripomienkovom prejednaní. V roku 2011 ju mal ministerstvo aktualizovať a predložiť parlamentu ako podklad pre doktrínu. Nakoniec aj Koncepcia z roku 1993, schválená 118 poslancami, je dôkaz o tom že na Slovensku je možno sa dohodnúť o dlhodobej agropolitike.
Neodkladne treba popritom napraviť celý rad oblastí, ktoré zhoršujú pre slovenských agropodnikateľov konkurencieschopnosť. Je to predovšetkým najvyššia slovenská DPH za potraviny v EÚ, najnižšia štátna pomoc, daň z pôdy, nedorovnané národné doplatky k priamym platbám, absencia účelového zabezpečovacieho fondu tak ako ho majú susedia, absencia legislatívy na ochranu prvovýrobcov pred oligopolmi a na ochranu pred zahraničnými investormi od skupovania našej pôdy a ďalšie odbúravanie bariér pri podnikaní.

Čo je podľa Vás najväčšou prekážkou v agrárnej politike?

Meniace sa politiky ľavicových a pravicových strán. Pred dvoma rokmi Vláda SR presadzovala rozvojovú agrárnu politiku s vysokou mierou organizovanosti trhu a s pomocou agropodnikateľom vo všetkých smeroch. Teraz tu máme dva roky vládny program s prioritou zrušiť agrodotácie. Od marca bude asi zasa opačná politika. Týmito častými zmenami sa to nedá nikdy dobre robiť. Spôsobuje to nielen pomalé napredovanie, ale úpadok a obrovské škody. Preto je potrebná spoločná doktrína, ktorá bude prijatá ústavnou väčšinou v NR SR.

Ako riešiť nerovnosti vo vertikále poľnohospodár-spracovateľ-obchod?
Treba k tomu využiť všetky možnosti ktoré sú k dispozícii. Najmä národnú a európsku legislatívu zabraňujúcu zneužívaniu postavenia ekonomicky silných partnerov. Treba neustále rokovať a hľadať dohody na najvyššej úrovni. Je potrebné rozvinúť štátnu právnu službu na pomoc slabším teda prvovýrobcom. Chce to najmä vytvárať zásobovacie, odbytové a zásobovacie združenia prvovýrobcov na posilnenie ich vyjednávacej pozície a zo strany štátu ich masívne podporiť a vytvárať klustre pre zjednotenie týchto trojzáujmov.

Aké možnosti vidíte pre slovenské poľnohospodárstvo v návrhu SPP na roky 2013-2020?
Musíme využiť všetky existujúce spôsoby na zabránenie našej ďalšej. Od protestov NR SR, prezidenta, členov vlády, diplomatov, agrárnej diplomacie cez aplikovanie obchodných, technických, fytosanitárnych, veterinárnych ochranných krokov, až cez spojencov s podobnými záujmami, poprípade súdnym presadzovaním našich oprávnených nárokov na rovnaké zaobchádzanie.
Spomínaná doktrína je potrebná aj na to, aby zaviazla všetky príslušné orgány konať tak, aby sa zabezpečila potravinová sebestačnosť štátu SR aj v spoločnej poľnohospodárskej politike.
Pri presadzovaní našich oprávnených záujmov pri reforme SPP treba začať, namiesto deklarácií o dobrých úmysloch, efektívne konať.

Zdroj:
http://www.polnoinfo.sk/clanok/2769/rozhovory/zaujimavosti/zastupca-ls—hzds-odpoveda-na-otazky-polnoinfo-sk/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov