„Podklad k prednáške“, z ktorého som improvizoval a alternoval v prednáške na tému „Manažérske poradenstvo v kariére“ pre študentov FEM SPU v Nitre dňa 05.12.2019

Pre prednášku na tému Manažérske poradenstvo v kariére som spracoval a využil nasledovný podklad (v bielych rámčekoch sú premietané powerpointové kliky):

Ing. Peter Baco, PhD – FMA EP – Brusel , FEM – SPU Nitra 5. 12. 2019

MANAŽÉRSKE PORADENSTVO V KARIÉRE

/Individuálne skúsenosti/

A. Úvod
B. Manažérske poradenstvo
C. Osobné skúsenosti z pracovných pozícií
D. Aktuálne aktivity
E. Optimizmus pre budúcnosť

A. Úvod
Volám sa Peter Baco, mám 75 rokov, som agrárnik, vyslúžilý manažér a politik, tzv. emeritas. Som aktívnym členom viacerých nepodnikateľských spoločností, z ktorých jedna „ Former member association EP“ /Asociácia bývalých poslancov EP/ je špeciálne orientovaná na emeritas. FMA prenáša skúsenosti svojich členov z doterajšej politickej činnosti, ponúka ich k dispozícii súčasníkom, aby nemuseli opakovať ich omyly, aby využili inšpirácie a doterajšie pozitívne skúsenosti. Akceptácia skúseností predchodcov sa považuje za kultúrnotvornú hodnotu spoločnosti. To ma motivovalo prijať aj ponuku na túto prezentáciu.
Som optimista, svoje skúsenosti prezentujem a navrhujem koncepčné riešenia. Tie sa pomaly, ale postupne aj aplikujú, prinášajú úspechy. Škoda však, že veľmi pomaly.
Odborná medzigeneračná komunikácia by mohla byť intenzívnejšia, a lepšie využívaná ako rezerva pre napredovanie. Verím, že informácie ktoré Vám poskytnem Vás obohatia a pozitívne ovplyvnia Vaše rozhodovanie.
Moja forma prezentácie nie je profesionálne kantorská. Ani nie je mojím cieľom učiť Vás. To dobre robia Vaši profesori, mám úctu ku kvalite ich práce. Budem rád, ak si odnesiete z tejto prednášky presvedčenie, že správne riadenie a poradenstvo sú pre úspech rozhodujúce, a preto sa im máme trvalo venovať. Prijmite prosím toto vystúpenie ako doplnok vzdelávania od praktického agrárnika.

V prednáške poukazujem na konkrétne riešenia rôznych situácií na rôznych funkciách. Predmetné situácie či problémy sú veľmi zaujímavé, ale zložité. Rozobrať ich vecnú podstatu je z časového hľadiska možné iba ak si to budete priať v ďalších otázkach. Povzbudzujem vás k tomu, budem rád.
Chcem hlavne poukázať na týchto reálnych príkladoch, že využívanie potenciálu poradenstva a manažmentu môže mať rovnako pozitívny účinok v osobnom, podnikateľskom, v administratívnom, či politickom prostredí. V niektorých prezentovaných situáciách som riadil, radil, v iných som sa radil, prijímal som rady.

2

Pri príprave dnešnej prednášky som zistil, že vás zaujímajú odpovede na takéto otázky (Budem odpovedať na vaše otázky priebežne, podľa vyznačených okruhov prednášky):

1. Ako sa podarilo urobiť takú pozoruhodnú kariéru? Mali ste na to špeciálnu prípravu? Poraďte.
2. Budúcnosť bude vyžadovať nové osobnostné a znalostné predpoklady pre manažéra, podnikateľa, ekonóma. Aký máte návrh pre začiatočníkov v praxi?
3. Aké máte skúsenosti z poradenstva v rôznych funkciách podnikového manažéra, úradníka v štátnej správe, ministra, poslanca NR SR, FZ ČSFR, EP ?
4. Ako vidíte budúcnosť našej spoločnosti, poľnohospodárstva EU?
5. Čomu máme venovať pozornosť pri štúdiu pre nastupujúcich absolventov do praxe? Čo nás podľa futurológov čaká, môžete poradiť? Je problém klimatickej zmeny taký vážny, aby sa mu venovalo toľko prostriedkov a pozornosti?
6. V čom vidíte dôvody na optimizmus?

Na začiatok si dovolím vám predložiť moje vnímanie pojmov, s ktorými sa v prednáške zaoberáme.

B. Manažérske poradenstvo – ako pomoc pri riadení ľudí, s cieľom motivovať ich k optimálnemu výkonu

4

Kariéra ako profesijná dráha jednotlivca
Poradenstvo v hudbe, Valdemara Matušku nemá chybu, je tam všetko potrebné, vrátane uvoľnenia sa. Môj otec ako kováč mal razantnejšiu radu „nemudruj a rob“, ale popiskoval si tiež ďalej Zelená sa bučina… Mám priateľa elektrikára – opravára, ktorý celý život dobre pracoval a zákazníci boli s jeho prácou spokojní. Považujem za výbornú kariéru to, keď naše konanie naplní očakávanie tých, pre ktorých to robíme a keď nás samotných teší ako sa realizujeme. Veľmi sa mi osvedčila rada „Nielen chlebom je človek živý.“ Ako hudobník a folklorista som spoločensky žil a naberal som sily do práce. Pieseň Matušku len potvrdzuje oprávnenosť prepojenia práce a zábavy.
Moja kariéra je z tohto balíka. Nikdy som ani nepomyslel a nezaujímal som sa o postup v hierarchii funkcií. V práci sa mi darilo, práca ma tešila, mal som ju rád takú, akú bolo treba urobiť, vrátane pasenia kráv a oviec. V poľnohospodárstve a na vidieku som videl svoju budúcnosť. Som si však istý tým, že som chcel vždy čo najlepšie uplatniť vo svojej práci fenomén riadenia a kľúčový nástroj riadenia, ktorým je poradenstvo.

1. Ako sa podarilo urobiť takú pozoruhodnú kariéru? Mali ste na to špeciálnu prípravu? Poraďte.
Na otázku, či som mal špeciálnu prípravu a ako sa mi podarilo urobiť takú pozoruhodnú kariéru odpovedám, že do istej miery som mal špeciálnu prípravu. Premiér, keď ma uvádzal do funkcie na ministra, hovoril, že Baco si od vrátnice tykal s pracovníkmi a ukladal im úlohy. Teda riaditeľ 1. odboru bola dobrá príprava. Bolo to jednak manuálna práca pri otcovi kováčovi a myslím, že veľmi prospešné bolo pre mňa vzdelanie zo strednej poľnohospodárskej školy ekonomického zamerania v Skalici. Táto škola nás vychovala na praktických účtovníkov, chodili sme na družstvá pomáhať pri výročných uzávierkach, vypracovanie ročných plánov, pri rozborových prácach a pod. Príjemne na mňa pôsobili stretnutia absolventov, ale aj náhodné stretnutia s dámami, spolužiačkami, ekonómkami, vedúcimi účtovníčkami vo viacerých firmách. Je to preto, lebo sú odborne na vysokej úrovni. Poukazujem na inzeráty, ktoré hľadajú účtovníkov, hlavných účtovníkov za veľmi výhodných podmienok. V trhových podmienkach je účtovník druhý človek vo firme. Dovolím si teda priamo poradiť, doučte sa účtovníctvo a začnite prax absolventa ekonomického smeru ako účtovník, pokiaľ uvažujete s touto kariérou.
Druhá rada znie – nájdite si tútora, skúseného a úspešného profesionála radcu, úspešného kolegu, priateľa ako konzultanta z brandže, v ktorej sa chcete špecializovať a aj prostredníctvom neho sa zaujímajte o najlepšie výsledky a možnosť ich uplatnenia vo vašej profesii. Teda získajte aspoň štandardnú, keď nie nadpriemernú zručnosť v profesii, čo by v remesle.
– Remeslo má zlaté dno.
– Keď budete kariéru naháňať, nedobehnete ju, ak budete dobre a s radosťou robiť, čo treba, kariéra si vás nájde.
– Kariéra sa nebuduje, ale je výsledkom radosti z úspešnej práce a zo spokojnosti zákazníka. Chce to naplno sa ponoriť do práce, učiť sa, vedieť kto a prečo je najlepší z mojej branži, radiť sa, byť originálny, húževnato naprávať chyby a nájsť, čo dáva zmysel a čo je pekné, čo poteší v práci

5

Manažment – riadenie, ako proces plánovania, organizovania, vedenia a kontroly organizačných činností pre cieľ.
Katedra teórie riadenia na tejto našej ALMA MATER mi natrvalo v mojom živote dala dominantnú ideu, vyslovenú pánom profesorom Hrmom „Všetky vojny, všetky choroby a nákazy, prírodné katastrofy, nenarobili ľudstvu toľko škody ako zlé riadenie“. Zdalo sa mi od zachytenia tejto myšlienky, že riadenie je aj pre mňa najefektívnejšia cesta k úspešnej práci. Je to úžasný fakt a treba ho čo najlepšie využiť. Treba ho celoživotne študovať ako multidisciplinárny a multiprierezový, dinamický mladý vedný odbor a získať v tomto odbore čo najlepšiu odbornosť.
– Riadenie sa nedá dokonale naučiť, preto sa ho treba učiť stále.
– Riaď tak, aby si nemusel prikazovať.
Manažérska revolúcia od 40 – tych rokov dvadsiateho storočia znamenala nástup profesionálnych pracovníkov do riadiacich funkcií, ako dôsledok oddeľovania manažmentu od vlastníctva. Aj vedy o človeku, matematike, filozofii, vedy technické, vedy o počítačoch, spája táto praxeologická vedná disciplína v orientácii na konečný výsledok. To som si uvedomoval a aktívne využíval na všetkých a nielen na hospodárskych postoch, ktoré som zastával. Ide o riešenie úloh, ktoré sú aktuálne v celom spektre spoločenských vzťahov /nielen vo výrobe/ – riadenie práce a organizácia – riadenie pracovníkov – riadenie operácií. Riadenie je závislé na kvalifikovanosti /komoditná odbornosť/ a kvalite /sociálne cítenie a osobné kvality ako pracovitosť, vytrvalosť a pod./ manažérov.

2. Budúcnosť bude vyžadovať nové osobnostné a znalostné predpoklady pre manažéra, podnikateľa, ekonóma. Aký máte návrh pre začiatočníkov v praxi?
Rovnako dôležitá je schopnosť riadiť – manažovať. Doučte sa, natrvalo sa obklopte informáciami ako správne riadiť a ku kvalifikovanosti a kvalite svojich manažérskych schopností pridajte spoločenskú angažovanosť a potešujúce záujmy. Osvedčilo sa mi pozerať vyššie a ďalej, ako je aktuálna situácia a riešiť danú úlohu na úrovni aspoň o stupeň vyššej. Teda pozerať sa nad problém, na najlepšie možné riešenie a nie ako na riešenie eliminujúce daný problém. Všetky potrebné informácie o správnom a úspešnom riadení sú mnoho násobne publikované a sú k dispozícii. Treba sa to učiť, skúšať, opravovať chyby a znova sa učiť. Keď preniknete do hĺbky akejkoľvek profesie, zvýši to vaše sebavedomie, začnete mať radosť a skutočné potešenie z práce. Samozrejme, že ku kvalifikovanosti patrí aj zvládnutie súčasných a perspektívnych technológií a vedeckých trendov – IT, robotika, NT, kvantové systémy a pod.
– Kvalita šéfa sa pozná podľa toho, akými schopnejšími ľuďmi od seba sa obklopí.

6

Poradenstvo
S pribúdajúcimi novými poznatkami sme čoraz viac odkázaní na odbornú špecializáciu a súhru poznatkových odborov.
Profesionálne poskytované rady v špecializovaných odboroch, orientované na komoditnú efektívnosť sú poradenstvo. V praxi sa najčastejšie stretávame s odborným poradenstvom poskytovaným dodávateľmi vstupov, ako sú osivá, agrochemikálie, technologické zariadenia, stavby, stroje, finančné služby, marketingové služby, administratívno-finančné služby, inžiniering a pod. Špecializované poradenské služby sú na trhu žiadané.
Manažérske poradenstvo chápem ako pomoc pri zdokonaľovaní riadenia ľudí, s cieľom motivovať ich k optimálnej výkonnosti. Poľnohospodárske poradenstvo má za cieľ pomôcť ľuďom s rozhodovacími kompetenciami optimalizovať postupy pri rozhodovaní o komoditných, biologických, technických, technologických a marketingových otázkach.
Pôdohospodárske poradenstvo v SR nie je dostatočne rozvinuté. Je úmerne celkovej úrovni rezortu. V našich podmienkach očakávame, že poradenstvo významne prispeje k zlepšeniu udržateľnej výkonnosti pôdohospodárstva.
Samozrejme, že je potrebné v prvom rade na národnej úrovni inštitucionalizovať a kompetenčne usporiadať, zorganizovať a riadiť fungovanie poradenstva v poľnohospodárstve. MPRV má mať post človeka zodpovedného za poradenstvo. Treba pripravovať databázu špičkových odborníkov, aj ako poradcov podľa odborov. Ide o perspektívne odbory. V rámci SPP sa poradenstvu prisudzuje váha na úrovni inovácií.
Niekoľko desaťročí presadzujem myšlienku využitia systémového „overovacieho výskumu“, ako jedného z pilierov poradenstva. Odborovým výskumným ústavom by sa vrátila kompetencia odborových informačných centier, s funkciou zhromažďovať informácie o najlepších výsledkoch doma i vo svete /v odbore/, tieto overiť, prípadne upraviť pre naše podmienky a šíriť ich, cez poradenský systém.

C. Osobné skúsenosti a námety z pracovných pozícií

3. Aké máte skúsenosti z poradenstva v rôznych funkciách podnikového manažéra, úradníka v štátnej správe, ministra, poslanca NR SR, FZ ČSFR, EP?

Nemal som a nemám problém radiť sa a radiť a naplno využívam potenciál manažérskeho poradenstva na všetkých postoch, ktoré som zastával. Učím sa stále, ako správne riadiť. Väčšina mojich úspešných poradenských aktivít bolo priateľského, neformálneho charakteru. Pre úspechy dosahované v praxi, považujem za rozhodujúce získavanie nových vedomostí, zručností a skúsenosti v riadení, práve cez poradenstvo. Intenzívne využívam osobné aj inštitucionalizované poradenstvo v rôznych podobách /zberom, štúdiom, triedením, spracovaním a aplikáciou informácií, cez osobné konzultácie, semináre, konferencie, porady, profesnú spoluprácu, demonštračné podujatia, domáce a zahraničné výstavy a štúdijné pobyty, cez aktivity záujmových organizácií ako FMA, SAPV, FSS, ČR, SPPK, ČSMZ a iné.
Najmä som využíval najlepších, väčšinou odo mňa starších, úspešných odborníkov z praxe, Univerzít a VU pre rady v konkrétnych problémoch v praxi. Vždy som však využíval aj zručnosti a skúsenosti praktikov, na úrovni sedliackeho rozumu v gazdovskej podobe. Obklopoval som sa spolupracovníkmi, ktorí boli v konkrétnych špecializáciách šikovnejší ako ja.
Veľmi ma ovplyvnil v kariére život pred VŠP. Otec bol kováč, u nás na dvore sa podkúvali kone aj kravy, opravovalo sa poľnohospodárske náradie, stretávali sa a mudrovali gazdovia. Pomáhal som otcovi od malička, inšpiroval som sa k experimentovaniu. Pre neho neexistoval pojem nedá sa.

7

Už ako 14 – ročný som bol na výplatnej listine STS, ako brigádnik – mláťačkár. Sťahoval som, zostavoval a prevádzkoval mláťaciu súpravu z jedného gazdovského dvora do druhého. Bol som zároveň komisár zapisujúci množstvo namláteného obilia pre „kontigenty“. Poznal som maloroľnícky život, aj začiatky družstevného života zo všetkých strán. To považujem v mojej kariére za veľmi dôležité. Získal som tu skúsenosti pre celú esej, možno román. SPTŠ v Skalici mi poskytla cenné účtovnícke vzdelanie.

Curriculum vitae
1. asistent riaditeľa a zootechnik v Štátnom majetku Ilava 1968 – 1970 – nástupná prax, plat, mliekáreň, plánovacia byrokracia
2. zootechnik v JRD Pobedím 1970 – 1972 – plemenné chovy, experimenty vo výžive, technológia emulgácie, VŚ, VÚEPP
3. predseda JRD Nemšová 1972 – 1985 a 1990 – 1992 – VÚ kukurice, Slušovice, Bábolna, kurzy, Koncepcia – 20 rokov, manažérske hry, FMTR oponentúry, extrúzie, Kanada – Zelená sa bučina, kurčatá, súdy, Paríž, radšej do basy ako úradník
4. riaditeľ Odboru VTR a súhrnného plánu na MP SR 1986 – 1990 – na úrovni Biotechnológie, Agrofilm, Prognózy – 50 rokov, motivácia úradníkov, indikatívne plánovanie
5. spoluzakladateľ a člen predstavenstva prvej privátnej banky v SR- Poľnobanky 1989-1992 – Finančné nástroje – fondy
6. spoluzakladateľ Slovenskej poľnohospodárskej komory 1990 – Zákon
7. predseda JRD Nemšová 1990 – 1992 – na čele štrajkov proti rozbitiu družstiev, predseda kooperačného obvodu, Lucka-voda
8. poslanec FZ ČSFR 1992 – politický program, skúsenosti + poradci
9. minister pôdohospodárstva SR 1992 – 1998 – zastavenie rozpočtovej aj organizačnej deštrukcie, zjednotenie, Koncepcia 1993-dohoda 118 poslancov
10. vedúci československej a slovenskej vládnej delegácie pre rokovanie s maďarskou stranou o sústave vodných diel Gabčíkovo-Naďmaroš 1992-1998 – dohodli sme sa, výborní poradcovia
11. prezident Spoločnosti Japonsko-Slovenského priateľstva 1993-1998 – defould – 600 mil. Kčs, Horela lipka horela + Andrašovan, rada od Čubu
12. člen delegácie USA – USA – prezident Clinton –člen vládnej delegácie, nesúhlas s predajom strategických podnikov, rada inak po voľbách
13. poslanec NR SR 1998 – 2002 – 6 hodinové vystúpenie, záznam z pléna a graf Výnosy – TV
14. volebný šéf ĽS-HZDS 1999 – 2002 – z domu do domu
15. samostatný poradca v agrárnej oblasti 2002 – 2004
16. poslanec Európskeho parlamentu, člen výboru Agri 2004 – 2009 – 38 poslancov – do ústavy podporu konkurencieschopnosti, 5 omylov-5príležitostí, Ani euro nazmar, reforma cukru, kormorány, kanadská veverička, SCAR
17. hlavný štátny radca MP SR 2009 – 2010 – reforma pôdnej politiky – nie pre cudzincov
18. člen SAPV, ČSMZ, Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Občianskej futurologickej spoločnosti Praha, Spoločnosti bývalých poslancov EP Brusel a iných spoločenských organizácií.
19. aktivity FMA – VÚEPP, Agroprogress, Fínsko, Futurológia, publikovanie Bulletin

Po skončení VŠ som chcel pracovať v teréne, najradšej v mechanizácii, nepripúšťal som možnosť pracovať v kancelárii. Mojou prioritou bol tiež byt, lebo som bol ženatý.
Tieto požiadavky mi ponúkol splniť v júli 1968 ŠM Ilava. Nástupný plat – počas nástupnej praxe som mal v prepočte 950,- Kčs – v prepočte 32 Eur/mesiac + „v užívaní“ auto Volga M-21, v pozícii asistent riaditeľa.
– Netreba sa fixovať na pracovisko hneď od začiatku kariéry.
Začal som tým, že som pritlačil mliekáreň, aby nám preplácala skutočnú tukovosť dodávaného mlieka. Bol z toho veľký krik, neustúpil som.
– Ak máte pravdu neustupujte, buďte umienený, získate si rešpekt.
O dva mesiace som nastúpil na vojenskú službu, po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. Keďže som mal aj pedagogické vzdelanie, v rámci reorganizácie čsl. armády mi ponúkli a prijal som pozíciu učiteľa hospodárskeho zemepisu v škole dôstojníkov – riadil som, velil som a učil som a získal som nové skúsenosti.
Od júla roku 1969 som zastupoval chorého hlavného zootechnika na ŠM Ilava – s 11 farmami. Získal som tu veľa skúsenosti v riadení, aj konflikty so štátnym byrokratickým aparátom.
– Ak sa dá, tak nestrácajte čas a energiu so štátnou byrokraciou.
V rokoch 1970 – 1972 som pracoval ako zootechnik na JRD Pobedím, kde bol plemenný chov ošípaných, hovädzieho dobytka a stanica plemenných žrebcov, teda skutočné podmienky na poriadnu zootechnickú robotu. Podarili sa mi tu okrem iného výživárske experimenty, pri znížení nákladov o jednu tretinu, aj prostredníctvom technológie emulgácia. Využíval som učebnice z VŠP, vlastné záznamy z prednášok a cvičení, telefonické poradenstvo z VÚŽV NR a vlastné auto Fiat 127. Pracovníci VUEPP boli preverovať deklarované výsledky, lebo štátna správa im nevedela uveriť. Mal som pravdu, potvrdili moje výsledky.
– Nečakajte uznanie za nadštandardné výsledky. Stínali sa hlavy, čo trčali.
V roku 1973 ma zvolili na návrh štátnej správy za predsedu JRD Nemšová.
Podarilo sa nám z hanlivého názvu – hnilý kút pri Vláre dosiahnuť status popredného poľnohospodárskeho podniku v ČSSR. Ako predseda družstva Nemšová som zaviedol kurzy riadenia pre vedúcich pracovníkov a rozvinuli sme motivačné mechanizmy hmotnej zainteresovanosti a sociálneho zabezpečenia. V štyroch závodoch družstva pracovalo 800 ľudí. Veľmi mi pomohlo poradenstvo pre úspešné riadenie ľudí. Všetko samozrejme neprebiehalo bez problémov:
1. Utrpel som hanbu za kukuričnú siláž. Hneď som angažoval VU kukurice.
2. Vďaka sedliackemu rozumu som sa naučil aj ako sa dá dosiahnuť najvyššia úroda cukrovej repy v republike. Išlo o gazdovskú radu.
3. Neskôr aj problémy s políciou a súdmi.
4. Najchyba Koncepcia 2003 do Ústavy?
5. Úplne neoprávnene, ale šírili sa o mne správy, že som privatizoval tisíce hektárov pôdy – ani jeden hektár.

Zameriavali sme sa na chov HD. Pri nástupe bola dojivosť 3,5 litra, na konci 18 litrov. Mali sme úzku spoluprácu a využívali sme manažérske a komoditné poradenstvo VVZ a VŠP v Nitre pri výrobe krmív, pri zdokonaľovaní genetického materiálu /embriá , elektronická identifikácia/, a pri aplikácii pokrokových technológií. Získavali sme informácie z pokrokových úspešných firiem ako bolo JZD Slušovice v ČR, Bábolna v MR a iné. Inštalovali sme a využívali prvý počítač na Slovensku – Minsk 22, v roku 1980. Robil som oponentúry pre inovačné technológie pre Federálne ministerstvo technického rozvoja. Tak sme sa dostali aj k bioplynu a extrúznym potravinám. Na báze tejto spolupráce sme rozvinuli aj exportovali estrúznu technológiu a potravinársku výrobu. Dostal som sa aj na dvojmesačný študijný pobyt v roku 1983 do Kanady. Prostredníctvom Baťových potomkov sme mali pripravený aj zámer zriadiť v Kanade farmu, ako edukačnú bázu pre našich ľudí. Študoval som o.i. Baťove a Fordove knihy o riadení. Teda získavali sme rady vo všetkých formách a uplatňovali sme ich v riadení a darilo sa nám.

– Slovenská melódia ovládla celý svet, / Twinkle … – Zelená sa bučina/ aj duch kreativity, dobromyseľnosti, adaptability.

Aby som sa len nechválil, mali sme aj kriminálne prípady podochnutých kurčiat v Hornom Srní. Osobne som prišiel do konfliktu s výkladom práva o použití sociálneho fondu na motiváciu najlepších pracovníkov družstva, zaplatením pobytu na najväčšej svetovej poľnohospodárskej výstave v Paríži. Najprv ma odsúdili, potom zrušili rozsudok vďaka advokátovi – tiež úspešnému poradcovi. Bol som v súbore sledovaných a hrozilo mi policajné prenasledovanie. Nebál som sa, ale bol som ostražitý.
– Ak máte dobrého obhajcu, čo by právneho manažéra, netreba sa báť.
V roku 1985 som preto prijal ponuku na post riaditeľa odboru VTR a dlhodobého plánu MPVŽ, napriek tomu, že som najskôr aj vtedajšiemu osvietenému ministrovi Janovicovi túto ponuku odmietol s tým, že radšej budem v base, ako byť úradníkom.
Podporovali sme vedu a inovácie všetkými cestami. Boli sme hrdí na šľachtiteľské výsledky, na naše Biotechnologické centrum v Nitre, slúžiace ako vedúce pracovisko pre celú RVHP. Podobne aj na celosvetový festival Agrofilm.
Študovali sme zahraničné skúsenosti aj z Japonska, Švajčiarska a iných štátov v indikatívnom plánovaní. V rámci celkového procesu reformovania štátnej ekonomiky sme aj my systematicky, významne ustupovali od direktívneho plánovania. Zúčastňovali sme sa, v rámci Prognostického ústavu ČSAV, prognostických prác na 50 rokov dopredu. Ako koordinátor poľnohospodárskej časti za Slovensko som využíval odborné poradenstvo celej VVZ SAPV a učili sme sa prognózovať.
– Koncepčnosť, vizionárstvo, prognózovanie a stratégie sú v riadení nezastupiteľné
Vypracoval som na základe informácie pri štúdiu riadenia systém motivácie úradníkov, odborne formou tzv. samohodnotenia. Funguje to aj dnes.
– Do psíka môžeš kopnúť, ale nemôžeš si ho nevšimnúť.
– Ľudia sa správajú podľa toho, ako sú motivovaní.
V čase revolučných akcií v novembri 1989 ma vyslal minister do Národného divadla na verejnú diskusiu organizovanú VPN o poľnohospodárstve. Na moje faktické argumenty som dostal odmietnutie formou buchotania a piskotu, publikum chcelo počuť ako sme do roku 1989 zničili slovenské poľnohospodárstvo. V skutočnosti to bolo naopak, čo sa postupne akceptovalo.
Bol som v roku 1989 spoluzakladateľ Poľnobanky – prvej súkromnej banky na Slovensku. Nasledujúce používanie finančných nástrojov pri transformácii sme zvládali aj vďaka práci tejto inštitúcie, aj agrárnej komory.
V roku 1990 som sa vrátil do funkcie predsedu družstva. Ako súčasne predseda JRD, aj predseda Kooperačného obvodu som stál v rokoch 1990 – 1991 na čele protestov proti politike likvidácie post socialistických družstiev. Spoluorganizoval som lokálne, aj celoslovenské protesty tisícov poľnohospodárov, dožadujúcich sa zachovania funkčných organizačných štruktúr.
V roku 1991 ma požiadal zakladateľ HZDS o vypracovanie agrárneho programu pre jeho stranu. Tento program, ako formu poradenstva, som prezentoval na celoslovenskom zhromaždení strany formou projektu. Na základe toho ma delegovali za kandidáta na poslanca do Federálneho zhromaždenia ČSFR. Ako federálny poslanec som sa podieľal na vytvorení podmienok pre založenie samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. Študovali sme na veľa príkladoch (radili sme sa) ako riešiť situáciu. Venoval som sa agrárnej legislatíve a deleniu federálnych kompetencií a majetku. Získal som neopakovateľné skúsenosti ako sa môžu aj mimoriadne zložité problémy dobre vyriešiť.
V tom istom roku som bol zároveň menovaný za ministra Pôdohospodárstva SR a súčasne ministra Lesného a vodného hospodárstva. Zastavili sme celkový úpadok ŠR o 20 mld. Kčs medziročne. Založili sme Fond rozvoja a Fond ochrany pôdy, prijímali potrebné zákony a organizačné a trhové opatrenia. Organizačne a finančne sme zabezpečili usporadúvanie pozemkového vlastníctva do roku 1998 v rozsahu vyše 400 katastrálnych území. Mimoriadne zložitú situáciu som zvládal vďaka výborným kolegom z úradu aj VVZ a praxe a skúsenostiam získaným na poste riaditeľa odboru. Bol to fakticky kariérny postup.
Prijali sme 118 hlasmi v NR SR dlhodobú koncepciu rozvoja rezortu. Išlo o kompromis – aj s opozíciou. Najviac si v mojej kariére vyčítam, že som ju nepresadil do Ústavy SR.
Družstevníčka, skupinárka, zakladajúca členka JRD v roku 1994 v Nemšovej povedala: „Pán minister, scem povedat, aby ste už pre pána Jána nedovolili tie družstvá rozbiť. Fčul ked máme šecko, slušne zarobíme / +13 %/, už nepotrebujeme záhumenky ani spoločné, máme naturálie, postavili sme si domy s pomocou družstva, družstvo postavilo byty, chodíme na dovolenky, máme tu lekára, máme teplú a dobrú stravu, darí sa nám. Máme dobré vedenie s 9 – timi inžiniermi, sme pyšní na naše družstvo. A veď si to aj zaslúžime. Aké to bolo hrozne ťažké na začiatku, keď nám kravu aj sejačku brali z dvora do družstva. Robili sme skoro zadarmo, na pracovné jednotky /1,5 za deň/, ale často ani na to neboli peniaze. Jako keby sa to dnes šecko vracalo, len to nerobá bolševici Nedovoľte rozbiť JRD.“
To sú skúsenosti pre dnešok na praktické využitie.

V roku 1994 sme mali na desať mesiacov prerušené vládnutie ako Dočasnú vládu. Bol som aj na mesačnej stáži vo Veľkej Británii, kde som ich upozornil (snažil som sa poradiť) na nebezpečenstvo choroby šialených kráv – žiaľ, aj sa stalo.

10

Ako vedúci vládnej delegácie pre realizáciu súdneho rozhodnutia v Hágu o usporiadaní vzťahov vo veci VD Gabčíkovo -Naďmaroš sme dosiahli dohodu. Mal som v tíme vynikajúcich odborníkov – poradcov.

11

V rokoch 1992 – 1998 som ako predseda spoločnosti Slovensko-japonského priateľstva odkomunikoval s Japonskou firmou Nomura 600 mil. USD pôžičku. Spolu so 100 mil. USD za predaj tabakového priemyslu sme takto zabránili difauldu, teda krachu slovenskej koruny.

12

Horela lipka horela – slovenská hudba- melódia Japonská. Kontakt na Nomuru mi poradil pán Čuba.

14

V roku 1996 som bol členom vládnej delegácie, ktorú prijal prezident Clinton v Clevelande. Spolu s jeho ministrom Braunom sa nás snažili presvedčiť o potrebe privatizovať strategické podniky SR, najmä plynovod z Ruska do Európy. Používali k tomu argumentáciu pragmatickej demokracie. Poradili nám, že po voľbách nemáme brať ohľad na predvolebné sľuby. Nesúhlasil som. Keďže Vláda SR potom súhlasila maximálne s tretinovou účasťou zahraničného kapitálu v strategických podnikoch, stalo sa Slovensko predmetom demarší, a všetko čo urobila vláda po roku 1992 dobré, sa postupne zamlčovalo, čo sa dalo spochybniť sa spochybňovalo a čo nebolo dobré sa nekončene omieľalo a nafukovalo.

Budúci víťazi volieb /Dzurinda, Šmegnerová, Mikoš/ boli pozvaní do USA na školenie. Vrátili sa po niekoľkých týždňoch aj s poradcami, ktorý mali skúsenosti z vládnych prevratov vo viacerých štátoch. Spozorneli sme a boli sme obozretní. Hoci sme mali najviac hlasov vo voľbách 1998, zostavili vládu bez nás. V duchu liberalizmu sa aplikovali heslá, v Honkongu nemajú žiadne poľnohospodárstvo a nehladujú, alebo vo svete je potravín dosť, dovezieme si. Zrušili sa fondy, zastavilo sa usporadúvanie pozemkového vlastníctva, čo vyvoláva dnes veľké nezhody a napätie. Najviac uškodili úplne protismerné orientácie agrárnych politík a diskriminácia vlastnou Vládou SR. Vtedajšia vláda stála na čele rušenia dotácií v EÚ a išla slúžiť príkladom SR.
V tejto súvislosti odmietam údajnú zodpovednosť za to, že po roku 1989 žiadna vláda neriešila úpadok v pôdohospodárstve. Základné ekonomické ukazovatele absolútne presvedčivo dokazujú, presný opak. Prevzali sme poľnohospodárstvo v úpadku 340 mil. Kčs a odovzdali ho v zisku.

Poľnohospodárstvo – výnosy, náklady, hospodársky výsledok
2

Formou nástrojov opozície som ako poslanec smeroval agrárnu politiku proti príliš liberálnej agrárnej politike vtedajšej vlády. V roku 2000 som pri prerokovávaní Zelenej správy v šesť hodinovom vystúpení v pléne NR SR podrobne analyzoval stav a príčiny úpadku slovenského pôdohospodárstva. Poukazoval som predovšetkým na to, že vtedajšia vláda nedodržiavala ani vlastné dokumenty, ktoré mohli pomôcť revitalizácii v rezorte. Nevyvodzovali sa závery z neplnenia Programového vyhlásenia vlády, vládnej koncepcie, zo Zelených správ, ani z jednotlivo uložených úloh pre Vládu SR zo strany NR SR. Moja kritika bezbrehého liberalizmu vo výžive obyvateľstva našla aj odozvu a podporu vo Vatikáne a napr. Francúzska vláda a FAO mi udelili vyznamenania. Vtedajší pán premiér viacnásobne vyhlásil, že „všetko sme rozbili, všetko sme postavili na hlavu,“ čo bola pravda, ale stojí a chodí sa na nohách.
– Ilustrácia cielenej deštrukcie veľkovýrobnej štruktúry poľnohospodárstva vtedajšou vládou je preukázaná v priloženom zázname z rokovania NR SR.

Ako volebný šéf, pre voľby poslancov do NR SR v roku 2002, som sa hlavne venoval bezprostrednej komunikácii s voličmi. Heslo“ z domu do domu“ nebolo formálne. Presviedčali sme ľudí, aby volili poslancov na základe ich doterajších výsledkov práce. Mňa HZDS delegovalo na kandidátku pre voľby do EP, v roku 2004.
V rokoch 2004 až 2009 ako poslanec EP za SR, som samozrejme pracoval vo výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ale tiež v Spoločnom výbore EP a Chorvátskeho parlamentu a vo viacerých podvýboroch ako napríklad pre poľovníctvo a rybárstvo. Kormorány.
Pri schvaľovaní Ústavy EÚ som na základe prebiehajúcej diskusie v pléne EP, získal 38 poslancov, aby podpísalo môj pozmeňovací návrh na doplnenie ústavy o prioritnú podporu globálnej konkurencieschopnosti potravín EÚ. Všetci mi to podpísali a návrh prešiel. Mal som dôveru kolegov, radili sme sa viacnásobne a spoločne sme postupovali.
Predložil som iniciatívny návrh pre EP aj pre EK, na Päť príležitostí, ako reformovať SPP. Návrh (v skutočnosti rada) na preorientovanie z podpory na nerobenie, som smeroval na zvýšenie podpôr na zlepšenie konkurencieschopnosti. To sa aj realizuje. Aj takto nepriamo sa dal zvyšovať tlak na odstránenie diskriminácie v podporách nových členov EÚ. Dal som impulz EK, aby objednala v SCAR dlhodobú koncepciu SPP. Stalo sa.
Vydal som v dvoch etapách pre poberateľov dotácií používateľskú príručku pod názvom „Ani euro nazmar“. Ide o poradenstvo o tom, ako získať pre podnikateľov peniaze. Pravidelne som v regionálnych médiách /cez platenú inzerciu/ informoval verejnosť o práci EP, v podobe rád, či námetov pre verejnosť.
Raz mesačne sme sa poslanci EP stretávali a bez ohľadu nato, že každý z nás mal iné ideové pozadie, sme sa dokázali radiť a dohodnúť na tom, čo bude každý z nás presadzovať neformálnou cestou, v politických skupinách a cez osobné vzťahy a kontakty. Oficiálne zdroje uvádzajú, že poslanci za SR mali najlepšiu koordináciu – radili sme sa navzájom.
V rokoch 2009 až 2010, som ako hlavný štátny radca pomáhal riešiť hlavné rezortné koncepčné úlohy. Prezentoval som napr. návrhy reformy pôdnej politiky SR.
Prednášal som a publikoval na odborné témy. Na mojej web stránke mám do 200 prístupných dokumentov v rozsahu vyše tisíc strán na témy agrárnej politiky.
Dnes Členstvo v nepodnikateľských spoločnostiach:
– Former Members Association Brussels
– Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
– Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied
– Československá spoločnosť pre moderné poľnohospodárstvo
– Futurologická spoločnosť SR a ČR
– Rímsky klub
– iné nepodnikateľské organizácia (SPÚ klub)

D. Aktuálne aktivity

17

V súčasnosti tiež vyvíjam aktivity, ktoré je možné zaradiť do poradenstva. Aktívne sa zapájam do diskusií o aktuálnych riešeniach problémov agrorezortu. Aktívne pôsobím vo viacerých inštitúciách, ktoré riešia otázky agrárnej politiky koncepčne aj operatívne a poskytujú informačnú bázu pre poľnohospodárske poradenstvo.
Zúčastňujem sa aj dnes aktuálnych rezortných podujatí. Napríklad som bol členom okrúhleho stola na konferencii pri príležitosti storočnice VUEPP, kde som aj v monografii prispel k oceneniu práce ľudí z tejto inštitúcie. Osobe som mal možnosť už v roku 1971 spolupracovať ako zootechnik na JRD v Pobedíme, keďže som publikoval výsledky prevádzkových pokusov vo výžive dobytka.
Zapojil som sa tiež do diskusie na novembrovej konferencii Agroprogres v téme finančných nástrojov pre nasledujúce plánovacie obdobie. poradenstva a pravidelne sa jej aktívne zúčastňujem. Na predchádzajúcej som mal vystúpenie, ktoré je publikované a poukazujem v ňom na nevyhnutnosť kapitálového posilnenia pôdohospodárstva. Opätovne som pripomenul, že pri našom vstupe do EÚ úspešne fungovalo viacero finančných nástrojov, ktoré by bolo možné uplatniť aj dnes. Potešilo ma teda, že na tohto ročnej konferencii sa témou uplatnenia finančných nástrojov v budúcom plánovacom období SPP venovalo niekoľko rečníkov.
V mojom diskusnom príspevku som to ocenil. S počudovaním som však musel reagovať na „kompetentný“ názor, že si máme v Estónsku a v Austrálii naštudovať vzory, ako tieto nástroje aplikovať. Poukázal som na to, že viacero finančných nástrojov a hlavne Podporný fond sme veľmi úspešne využívali pred pár rokmi. Je to pre mňa ťažká skúsenosť, že nie sme schopní využívať zavedené pozitívne skúsenosti z nejakých politicko-ideologických dôvodov. Naše skúsenosti pred 20 rokmi preberali iné štáty a my dnes tvrdíme, že nemáme potrebné domáce skúsenosti a musíme ich prevziať zo zahraničia.
– Niekedy je ťažko radiť, keď nefunguje pamäť.
Tiež oceňujem, že na konferencii odzneli názory o nevyhnutnosti koncepčného stvárnenia našej národnej poľnohospodárskej politiky. Dlhodobá stabilita cieľov, zásad, nástrojov, ktorá bude s cieľmi SPP a bude uprednostňovať najmä štátne záujmy SR je nevyhnutná. Som rád, že hoci oneskorene, ale predsa aj na tejto konferencii aktéri z hospodárskeho prostredia SR tieto moje návrhy akceptujú a včleňujú ich do svojich riešení. Sú tiež publikované na mojej web stránke.
Pôsobím aj dnes v niekoľkých organizáciach. EP – FMA – Former members association /Asociácia bývalých poslancov EP/ sa najmenej dva krát ročne schádza v Bruseli. Ako som spomenul v úvode, FMA skúsenosti svojich členov ponúka k dispozícii súčasníkom. Konferuje a prijíma stanoviská k aktuálnym otázkam, publikuje, aspoň raz ročne zasadá rôzne vo svete, deleguje prednášateľov na univerzity a pozorovateľov pre voľby, a iné podujatia.
FMA pravidelne každého pol roka vysiela delegáciu do predsedajúcej krajiny EÚ na diskusiu o prioritách predsedajúcej krajiny a k aktuálnym otázkam EÚ.
Začiatkom novembra som sa ako člen delegácie FMA zúčastnil trojdňovej návštevy Fínskeho parlamentu, pri príležitosti Fínskeho predsedníctva predsedajúcej krajiny EÚ. Počas pobytu v Helsinskom parlamente sme mali diskusie s predstaviteľmi parlamentu, vlády, národnej banky, so študentmi. Vypočuli sme si prednášky o aktuálnej práci Fínskeho predsedníctva EÚ, o presadzovaní fínskych priorít.
Predmetom následných diskusií boli aj aktuálne problémy k migrácii, rozpočtu pre rok 2020, vzťahy s Ruskom, klimatické riziká, Brexit a krátenie budúceho rozpočtu, osobne v SPP a iné aktuality. V tejto diskusii Fínsko vyznieva ako jedna konsolidovaná a úspešná krajina, ktorej špecifiká akceptuje EÚ. Fínsko nie je členom NATO, je susedom Ruska, s ktorým má historicky poprepájanú ekonomiku. Fínsko napr. ako jediný štát v EÚ má v parlamente Výbor pre budúcnosť, ktorého podstatu považujem za veľmi inšpiratívnu aj pre Slovensko. Podobne aj v školstve, vede, inováciách, v zdravotníctve sú fínske originality hodné štúdia.
Fínsko má najviac obyvateľov žijúcich na vidieku a najväčší podiel lesov z celkovej výmery. Slovensko je na 2. mieste EÚ, so 43 % – ným zastúpením lesov na výmere krajiny. Preto napr. aj v Európskej komisii SR podporuje snahu Fínska ponechať jednotlivým štátom suverénnu možnosť rozhodovať si o hospodárení v lesoch. S hrdosťou som pripomenul, že lesníctvo sa prvý krát vyučovalo na univerzite v Európe v Banskej Štiavnici.
Pri migrácii prišla okrem iného reč aj na rozdielne postoje jednotlivých štátov, k príčinám a riešeniu aktuálnej situácie. Štáty V-4 sú označovaní ako rebeli, nesúhlasiace s kvótami prídelov emigrantov. Vedúci našej delegácie ma vyzval, aby som verejne zaujal k tomu stanovisko, lebo som bol v delegácii jediný zástupca zo štátov V-4. Poznamenal som, že prezentujem svoj osobný postoj, ktorý nemám odkonzultovaný s oficiálnou po+.1litikou SR a už vôbec nie s politikou Česka, Poľska a Maďarska. Vyjadril som prekvapenie nad tým, ako sa za posledných 10 rokov správali nekoordinovane jednotlivé štáty EÚ. Nemecká kancelárka s otvorenou náručou pozývala emigrantov do Nemecka. Má na to právo lebo občianstvo je v kompetencii štátu, aj v zodpovednosti. Pritom aj Nemecko po skončení studenej vojny verejne deklarovalo, že odmieta multikulturizmus, ktorý sa pre Európu nehodí, lebo doterajšie skúsenosti nepotvrdili opodstatnenosť budovania multikultúrnej Európy. Samozrejme, že bez riešenia podstaty migrácie je každé riešenie iba chytaním problému za chvost. Poukázal som na to aj vo svojom príspevku v Parlamentnom bulletine. Myslím si, že nie je problém sa dohodnúť na prijatí utečencov v zmysle našich záväzkov v OSN. Ekonomickí emigranti sú však iný problém.
Na margo zosúladenia toho, čo si v orgánoch EÚ myslíme, čo hovoríme a čo robíme som poukázal na príklade zmätkov, ktoré sú v úprave SPP pre súčasné plánovacie obdobie v oblasti bioenergetiky. Mohol by som menovať viac takýchto príkladov. V Helsinkách som skončil svoje vystúpenie s tým, že sme silní v rôznosti a potrebujeme sa lepšie navzájom počúvať a tak ako V každom prípade však by sme mali lepšie rešpektovať vecnú argumentáciu.

Budúcnosť
4. Ako vidíte budúcnosť našej spoločnosti, poľnohospodárstva EU?
Globálny svet sa rýchlo mení, prechádza na multipolárnu podobu a stáva sa viac sebecký /Amerika first/. Elektronické technológie otvorili priestor pre mnohoraké postoje k civilizačným a čiastkovým problémom. Manipulácia médií zneisťuje verejnosť. Pravdu má ten, kto má posledné slovo. Posledné slovo má médium. Médium je prostriedok realizácie biznisu… existujú, čiastočne a veľmi pomaly a oneskorene sa aj realizujú.
Panuje zhoda futurológov, že ľudstvo vie nájsť riešenie existujúcich aj budúcich problémov. Rozhodujúcou oblasťou ako sa podarí riešiť otázky budúcnosti je politika. Politika ako presadzovanie záujmov. Akých, koho? Máme perspektívu zmenšovania rozdielov medzi bohatými a chudobnými? Chceme, aby na pozadí sveta vládlo 400 ľudí, vlastniacich 90% bohatstva princípom „Nie je nad osvieteného vládcu“? Svet sa musí zjednotiť v úsilí o funkčné a spravodlivé organizovanie spoločenstva. Práve tak rozvíjať cestu prehlbovania komunitárneho života. Ale čas beží. Teda idete do otvorenej budúcnosti. Čaká vás riešenie dnes neriešiteľných problémov. Demokracia (už pred dva a pol tisícročím) deleguje ľudu veľkú moc, ale With great power comes great responsibility. Ako to dosiahnuť?
Zemeguľa vie uživiť 9 mld. ľudí. Agrárna budúcnosť bude tiež taká aká bude politika. Politika bude taká akí ľudia ju budú robiť. Budú to ľudia, ktorých si voliči zvolia a voliči sú všetci.
Lepší svet môžeme mať len keď si vyberieme zástupcov v politike, ktorí nielen pekne sľubujú, ale ktorí aj preukazujú že efektívne v prospech celku konajú, že sú nekorumpovateľní, že sa im dá veriť a že majú pripravené reálne a efektívne riešenia.
Od politikov pre obnovu výkonnosti agrokomplexu čakáme prednostne posilnenie
Vedy v agrárnej praxi
– overovací výskum
Koordinácie malých a veľkých fariem
Na Slovensku pribúda príkladov spolupôsobenia malých a veľkých poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Koexistencia je zákonitá potreba a kooperácia je nevyhnutnosť aj vo výhľadoch OSN pre budúcnosť. Mali by sme viac využívať možnosti malých podnikateľských foriem, v rámci veľkých spoločností dcérske spoločnosti, hospodárske či nákladové strediská a pod. aj pre prípravu ľudí.

Členstvo v SPP neznamená stratu potravinovej suverenity, povinnú kolonizáciu.
Lukas, kolonizácia
B2

Potravinová sebestačnosť
Pred 30-timi rokmi sme mali sebestačnosť v produktoch mierneho pásma 104% a celkovú 96 %. Dnes nám chýba takmer za 2 mld. Eur vlastnej ponuky slovenských potravín. Potencionálne môžeme produkovať potraviny, nad 100 % potreby SR.
Musíme byť vlastenci, my potrebujeme potravinovú suverenitu.
Obnova poľnohospodárstva a potravinárstva
To najdôležitejšie pre obnovu je stabilita podmienok a dôvera občanov, že štát radí trvalo prosperujúce pôdohospodárstvo i poľnohospodárstvo a vidiek za svoju najvyššiu hodnotu. Obnova znamená v prvom rade zvýšiť výkonnosť na hektár.
Pôda – štát musí chrániť a podporovať kvalitu pôdy. Štátu patrí prednostné právo na kúpu pôdy.
Práca sa začína riešiť. Čo najviac skúseností z praxe, je aj zásada prípravy základných farmárskych profesií. Futurologické správy varujú pred nedostatkom bazálnych profesií farmárov.
V pôdohospodárstve potrebujeme, aby trvale pracovalo o 2-3 mld. kapitálu viac ako dnes.

19

Priority nasledujúceho obdobia SPP, ako spôsobu použitia finančných nástrojov na prednostnú podporu výkonnosti v poľnohospodárstve SR
SPP EÚ vytyčuje pre nasledujúce obdobie týchto 9 cieľov:
– Podporovať dôstojné príjmy
– Zvýšiť konkurencieschopnosť
– Obnoviť rovnováhu v potravinovom reťazci
– Bojovať proti zmene klímy
– Presadzovať udržateľné využívanie prírodných zdrojov
– Chrániť biodiverzitu
– Podporovať generačnú obmenu
– Podporovať zamestnanosť a rast
– Zabezpečiť vysokú kvalitu potravín

V SPP je dostatočný priestor pre uplatnenie našej rozvojovej agrárnej politiky. Treba nájsť spôsob na dorovnanie podpôr z EÚ, aj na rovnaké podmienky pre národné podpory.

Futurológia
V rámci môjho pobytu v Prahe sa aktuálne venujem štúdiu správy SOFI 19.1 – State of the Future /stav budúcnosti/ -The Millennium Project. Z tohto zdroja ma viac ako desaťročie čerpám info pre orientáciu v pohľadoch do budúcnosti. Na Našej Univerzite som v marci v prednáške o výžive obyvateľstva zemegule v roku 2050 tiež čerpal informácie najmä z tohto zdroja. K otázke č. 5 o klimatickej zmene a výžive v budúcnosti mám nasledovné stanovisko.
Podľa toho istého materiálu Miléniového projektu, v rámci 15 každoročne hodnotených výziev do budúcna, azda najväčšie zmeny zaznamená poľnohospodárstvo a výživa obyvateľstva. Domnievam sa, že do roku 2050 sa zmenia aj stravovacie návyky, aj systémy hospodárenia, hlavne hospodárenie so zdrojmi.

20

Futurológia – zdroje a výživa obyvateľstva
Keby som končil teraz univerzitu ja, tak by som sa možno v praxi orientoval buď na genetiku, alebo na produkciu mäsa bez zvierat. Paradoxne rozhodujúce opatrenia pre pokrok sa predpokladajú v GMO, čo sa ešte dnes ako metóda zatracuje.
Očakáva sa, že súčasná svetová populácia 7,6 miliardy vzrastie o ďalšie 2,2 miliardy do roku 2050. Ak majú byť všetci optimálne živení, potom sa produkcia potravín musí zvýšiť o 50 %. Trojnásobné zväčšenie prímestských oblastí do roku 2030, bude mať za následok stratu prímestskej poľnohospodárskej pôdy. So znižovaním detskej úmrtnosti, musí ísť v súčinnosti plánovanie rodičovstva, čo môže znížiť populačný rast. Vek dožitia od narodenia vzrástol zo 46 rokov v roku 1950, na 67 rokov, v roku 2010 a na 71,5 roka v roku 2015. V roku 2017 sme mali 962 miliónov ľudí vo veku 60 a viac rokov. OSN predpokladá rast na 2,2 miliardy do roku 2050.

Pre ďalší rozvoj boli vytýčené tieto ciele:
1. Zlepšiť metódy, ktoré posilňujú vek medzigeneračných transferov, zabezpečiť zručnosti a pracovné miesta pre mládež, zabezpečiť starostlivosť a služby pre seniorov.
2. Podpora politiky na zlepšenie života detí, plánovanie rodiny a vzdelávanie dievčat.
3. Implementovať agendu OSN pre mestá.
4. Integrovať mestské senzory a inteligentný softvér, ktoré pomôžu občanom.
5. Zvýšiť vzdelanosť v odolnosti, predvídaniu katastrof a vzdelanosť manažmentu.
6. Mestské systémy učiť ekológii.
7. Zvýšiť výskum a vývoj produkcie v slanom poľnohospodárstve /halofilné rastliny/, pre výrobu potravín pre človeka a zvieratá, biopalív a buničiny pre papierenský priemysel, ako aj absorbovať CO2, čo tiež znižuje záťaž na sladkovodné poľnohospodárstvo.
8. Zlepšiť závislosť poľnohospodárstva na zrážkach a riadenie zavlažovania.
9. Investovať do precízneho poľnohospodárstva a akvakultúry.
10. Produkovať čisté mäso, mimo zvierat.
11. Využívať genetické inžinierstvo pre vyššie výnosy a sucho-tolerantné plodiny.
12. Zníženie strát potravín z farmy do úst. /1/3, alebo 1,3 mld. ton sa stráca/.
13. Farmy na morskú trávu – zvýšia populácie voľne žijúcich rýb pozdľž pobrežných oblastí.
14. Zvýšiť produkciu hmyzu ako krmivo pre zvieratá, ale aj ľudskú výživu. /Hmyz má minimálny vplyv na životné prostredie a 2 mld. obyvateľov ho už dnes využíva ako doplnok stravy/.
15. Povzbudiť vegetariánstvo.
16. Stavať plávajúce mestá, využiť oceán pre veternú a slnečnú energiu, v poľnohospodárstve rybie farmy.
17. Urýchliť VaV pre využitie bezpečných nanotechnológií, ktoré pomáhajú znižovať materiálové zhodnotenie na jednotku výkonu a zároveň zvýšiť kvalitu.

Futurológia – riešenie klimatickej zmeny
5. Čomu máme venovať pozornosť pri štúdiu pre nastupujúcich absolventov do praxe? Čo nás podľa futurológov čaká, môžete poradiť? Je problém klimatickej zmeny taký vážny, aby sa mu venovalo toľko prostriedkov a pozornosti?

Ročné emisie skleníkových plynov

• Ppm – Parts-per-milion – Počet jednotiek na milión celkových jednotiek

Prebiehajúca klimatická zmena sa stala tom témou verejného záujmu. Usmrtenie 97 % života na zemeguli Permianom pred 252 mld. rokmi, je hrôzostrašný argument pre mimoriadnu váhu tohto fenoménu. Kritika pomalých a nedostatočných globálnych riešení je na mieste aj pre odstúpenie USA od Parížskej klimatickej zmluvy, hoci aj tu dohodnutý ekvivalent CO2 – 450 ppm* mal byť o jednu štvrtinu nižší, čo dokazujú negatívne vplyvy súčasných 410 ppm. Poukazuje sa na nedostatočný, málo ambiciózny cieľ, uregulovať do roku 2100 nárast teploty okolo 3 stupne C, nárast morskej hladiny o 25cm a zvýšenie kyslosti oceánov o150% oproti predindustriálnemu obdobiu /19.storočie/ údaje z roku 1880. Strach ako aktivizujúca najemócia?
Konštruktívny vzťah verejnosti by sa dal určite zvýšiť, pri lepšej, ucelenej informovanosti o všetkých súvislostiach a predpokladaných vývojových parametroch, o možnostiach dobrého riešenia tohto problému. Za rozhodujúce považujem bilančné informácie o podiele človekom neovplyvniteľných prírodných vplyvov. Vzhľadom na riešenie tohto globálneho problému a naakumulovanie negatívnych dopadov sa javí nedostatočne riešená prevencia, ale rovnako aj koncentrácia na nevyhnutné riešenia dôsledkov existujúceho stavu. Je to objektívny jav a musíme sa pripraviť na dopady. Ide o typický globálny problém, ktorého riešenie v prvom rade závisí na schopnosti globálne spolupracovať, ale aj s plnou zodpovednosťou sa podieľať na riešení na národnej úrovni, na komunitnej úrovni a rovnako na prístupe každého občana zemegule.
Aj SPP po roku 2021 zahrnula medzi svoje ciele túto úlohu a aj v národnej politike SR sa priznávame k podielu na riešení klimatických zmien. Viem si predstaviť, že bilančné nástroje podporujúce tieto závery sa podarí nastaviť tak, aby sa zároveň kapitálovo posilnila výkonnosť slovenského pôdohospodárstva, ktorá je v súčasnosti najnižšia v EÚ.

22

Svetoví lídri sa dohodli dosiahnuť nasledovné ciele pre trvalý rozvoj.
1. Cieľ podobný americkému a čínskemu apolónu s výskumným a vývojovým programom NASA na dosiahnutie tohto cieľa. Ak USA odstúpi, mal by sa dosiahnuť cieľ EÚ – Čína.
2. Produkovať mäso, mlieko, kožu a iné živočíšne produkty priamo z genetických materiálov, bez rastúcich zvierat. Šetrí sa energia, pôda, voda, náklady na zdravie a skleníkové plyny, hmyz.
3. Poľnohospodárstvo s morskou a slanou vodou, halophyts, pobrežné poľnohospodárstvo.
4. Zvýšiť vegetariánsku stravu. Vegan mäso.
5. Prispôsobiť staršie mestá – ekologicky inteligentným mestám.
6. Pokračovať v politike znižovania miery pôrodnosti, v oblastiach s vysokým rastom populácie.
7. Znížiť energiu na jednotku HDP.
8. Zvýšiť plochy lesov.
9. Prechod z fosílnych zdrojov na obnoviteľné zdroje energie.
10. Zaviesť systémy obchodovania s emisnými kvótami.
11. Zaviesť dane z uhlíka.
12. Zapojiť umenie /média/ zábavu na podporu zmeny životného štýlu.
13. Vyškoliť tímy k odolnosti komunity.
14. Vypracovať plány pobrežnej evakuácie a migrácie na veľké vzdialenosti.
15. Vyhodnotiť možnosti geotechniky.

6. V čom vidíte dôvody na optimizmus?
23

Vážené študentky, študenti, onedlho pôjdete do praxe. Máte pred sebou možnosti ako preukázať rodinnú, komunitnú, národnú a civilizačnú spolupatričnosť. Veľké výzvy, ktoré sú pred nami, o ktorých sme aj dnes hovorili majú väčšinou globálny charakter. Ich riešenie závisí na každom občanovi, na interakcii a synergii národných hodnôt. Máme preto zodpovednosť za zázrak menom Slovenská republika, ako hodnotový produkt a dedičstvo mnohých generácií našich roľníkov a lesníkov.
Som optimista z viacerých dôvodov. Slovensko je krásna a pestrá krajina, s potenciálom produkcie organického materiálu až pre 9 miliónov ľudí. Udržateľným spôsobom vieme na Slovensku vyprodukovať potraviny pre viac ako 6 mil. obyvateľov.
Druhý dôvod môjho optimizmu je naša história dokladujúca veľkú vitalitu ľudí žijúcich na Slovensku v dávnej, neskoršej aj nedávnej minulosti. Ťažko dnes chápeme skromné podmienky života pred storočiami, skrivodlivosť vládcov, neistoty, premenlivosť meniacich sa mocenských záujmov v strede Európy, najmä nekonečné premeny vlastníctva pôdy. V týchto podmienkach naši predkovia nakultivovali hodnoty našej originálnej kultúry. Baťko Mináč tomu hovorí, že nás história vyvaľkala na pracovitých, skromných, tvorivých a predovšetkým prispôsobivých ľudí. Výstižne to dokumentuje na príklade z 15. storočia, keď sa aplikoval na Slovensku valašský systém chovu oviec, ako ho dokázali Slováci tvorivo adaptovať a sami sa prispôsobiť novým chovateľským požiadavkám. Od organizácie komunity, cez organizáciu chovu, dokázali za dve generácie vyvinúť aj nové výrobky ako bryndza, oštiepok, produkciu v odievaní. Vyriešili originálne stavby s osobitnou architektúrou, ale aj v hudobnom umení /fujara, duplovka/ a výtvarnom a literárnom umení sa Slováci ukázali ako veľmi tvoriví, pracovití a prispôsobiví. Sme povinní zachovať toto dedičstvo našich otcov a dedov jednak pre naše vnúčatá, ale aj ako civilizačný vklad.
Máme aj povzbudzujúce výsledky a skúsenosti z nedávnych desaťročí. Potravinovú sebestačnosť v komoditách mierneho pásma sme mali nad 100 %. Zásoby hmoty v lesoch sme napríklad zdvojnásobili. Naše poľnohospodárstvo a potravinárstvo bolo výkonné a aj veda a školstvo sa úrovňou radilo medzi popredné vo svete. Mali sme vo VUŽV NR biotechnologické centrum pre celé RVHP.
A máme aj rezervy. Možno, že to znie príliš odľahčene, ale najhoršie je byť bez rezerv. Veľkú rezervu máme v schopnosti sebahodnotenia v priznaní si a v náprave omylov, vo vzájomnej komunikácii, schopnostiach a ochote k dohode. Napríklad pre neochotu komunikovať s iným názorom dnes niektorí „odborníci“ tvrdia, že také a také finančné nástroje idú aplikovať, ale musíme sa to ísť naučiť do zahraničia, ktoré to pred 20 rokmi od nás prevzali. Priznám sa, že aj sám sa cítim spoluzodpovedný za prebiehajúci úpadok slovenského pôdohospodárstva za to, tým, že nie som schopný efektívne presadzovať skúsenosti, ktoré vychádzajú zo zákonitostí a ktoré máme v praxi osvedčené a bez ich akceptovania budeme zákonite ďalej upadať!
Najväčší dôvod môjho optimizmu ste vy nastupujúca generácia. Všetko záleží na ľuďoch. Futurológovia z celého sveta sa zjednotili na názore, že všetky súčasné, aj budúce problémy je ľudstvo schopné vyriešiť, ak sa bude dobre vládnuť, teda za podmienky správnej politiky. Politika je o presadzovaní záujmov. Záujmy, to sú ľudia. Ľudia majú svoju pravdu. Pravdu má ten, kto má posledné slovo. Posledné slovo majú médiá. Médiá sú o peniazoch. Peniaze sú o moci. 400 najbohatších ľudí, ovláda 90 % svetového bohatstva. Poznáme systémy ako feudalizmus, kapitalizmus, fašizmus, socializmus, komunizmus, liberalizmus, ale politický systém budúcnosti nie je definovaný jednoznačne.
Možno nám poradí Joseph E. Stiglitz, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, citátom: „Jedinou cestou vpred a jediným spôsobom, ako zachrániť planétu a našu civilizáciu, je znovuzrodenie histórie. Musíme vzkriesiť osvietenstvo a znova začať rešpektovať jeho hodnoty slobody, rešpektu k poznaniu a demokracie.“ Najdôležitejšie je uvedomenie si možností a nevyhnutnosti používať pre politiky výhradne mäkké, nekrvavé nástroje vládnutia.
Prajem vám veľa chuti do práce. Začnite, konajte, mýľte sa popri správnom konaní, opravujte svoje chyby, učte sa od tých ktorí to robia najlepšie, pestujte si nielen kvalifikovanosť, ale rovnako aj manažérske kvality, majte radosť z práce, tešte sa zo spokojnosti vašich partnerov, za to, čo ste urobili. Cestujte a obohatení o nové poznanie sa vracajte na Slovensko a nájdite si uplatnenie tu, doma. Viacej dobre fungujúcich štátov si naštudujme a poučme sa. Fínsko, o ktorom som dnes hovoril, určite medzi ne patrí. Moja posledná skúsenosť, ktorú vám ponúkam je, že skutočný zmysel života, šťastie nie je v neobmedzenej konzumácii, ale v tvorbe. Slovensko potrebuje novú krv a poskytuje preto mimoriadne veľký priestor. Spiderman. With great power comes great responsibility. Pre tvorivých ľudí poskytuje podstatne väčší priestor pre tvorivosť, ako vyspelé konzumné krajiny. U nich sa učme, doma tvorme, buďme vlastenci, nepreceňujme naše medzinárodné partnerstvá vo svete, kde sa prehlbuje sebectvo a vlastné záujmy často za každú cenu. Myslime globálne, konajme národne.

Veľa zdravia, úspechov a radosť z osobnej kariéry vám prajem.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov