Okrúhly stôl na tému „Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013“

Organizátor Poľnoinfo, pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Výstavisko Agrokomplexu Nitra, 25. októbra 2011

„Slovenské záujmy v reforme SPP“
Peter Baco – člen okrúhleho stola

1. Politikum
2. Priority
3. Možnosti
4. Námety

1. Politikum – reforma SPP ako politická záležitosť
Skončila sa verejná diskusia o reforme SPP pre roky 2014 – 2020. Doterajšie oznámenia EK, ako nezáväzné podnety na reformu, dostali podobu návrhov záväzných nariadení, ako legislatívnych aktov. Teraz je už na politikoch, aby tieto legislatívne návrhy prijali, upravili a schválili, alebo odmietli v EP a v Rade EÚ. Naše profesionálne agrárne požiadavky už môžeme presadzovať len cez politikov. V mojom vystúpení sa preto zameriam na politikum tejto reformy, teda reformu SPP ako politickú záležitosť.
Celá dokumentácia okolo reformy je komplikovaná a rozsiahla, presahujúca tisíc strán textov. Väčšina myšlienok navrhovanej reformy je známa ešte z obdobia predreformnej analýzy SPP známej pod názvom Health check – zdravotná prehliadka. Pred štyrmi rokmi, aj v spolupráci s Britmi a Nemcami sme v EP „spacifikovali“ vtedajšie snahy o nehorázne zastropovanie priamych platieb pre veľké farmy. Som rád, že aj vďaka slovenským iniciatívam, sa podarilo formulovať súčasný legislatívny návrh zastropovania do takmer neškodnej podoby. Rovnako ma teší, že závery, ktoré sme prijali z Helth cheku napríklad pre zjednodušenie krížového plnenia a pre celkové zníženie administratívneho zaťaženia farmárov, sa presadili aj v prerokovávaných návrhoch nariadení.
Mohol by som menovať aj celý rad opatrení, ktoré mi neboli pri Health checku po chuti. Nerád som prijímal napríklad argument, že ak chceme obhájiť pokračovanie financovania SPP, musíme získať aj podporu európskych daňových poplatníkov – nepoľnohospodárov . Aj niektoré súčasné kroky v reforme je treba takto takticky chápať. Je veľmi ťažké nájsť uspokojivé riešenie SPP pre farmárov 27 štátov, ale aj pre 500 mil. občanov, najmä pre daňových poplatníkov. Podporujem všetky slovenské návrhy na ďalšie vylepšenia nariadenia EK.
V tomto legislatívnom návrhu reformy mi obzvlášť chýba to, o čo som bojoval pred štyrmi rokmi. Predovšetkým treba poukázať na fakt, že SPP nemá funkčné inštrumentárium na elimináciu rozkolísanosti agrárnych trhov. Je to historicky mnohokrát potvrdené, že eliminácia prirodzenej a dnes aj špekulačnej volatility agrárnych trhov je najdôležitejšou funkciou agrárnych politík. Považujem najmä v tomto období, rastúcej celkovej neistoty, za mimoriadne nebezpečný fakt, že po roku 1992 sa výdavky SPP na reguláciu trhu znížili z 90 % pod 10 % celkových výdavkov rozpočtu SPP.
Ďalšou kľúčovou úlohou agrárnej politiky je účinná podpora technických, biologických, ekonomických, obchodných nástrojov podporujúcich rast globálnej konkurencieschopnosti agropotravinárskeho komplexu EÚ. Neadresné podpory farmárom (podporujúce ničnerobenie) by sa preto mali preorientovať viac na rast efektívnosti.
V dokumente „Päť omylov – päť príležitostí reformy SPP“ som v inštitúciách EÚ presadzoval tieto návrhy. Samozrejme, že vždy som sa zasadzoval za zmeny v SPP, ktoré boli v záujme SR a ktoré sa týkali všetkých členských štátov menej nástojčivo ako tie diskriminujúce len nových členov, medzi ktorých patrí aj SR. Nikdy sme nechceli extra výhody, vieme sa rovnocenne vyrovnať s problémami, s ktorými zápasia všetky štáty.

2. Priority v záujme SR
To, o čo som sa najviac usiloval a čo sa mi žiaľ málo v EP darilo a čo sa nerieši ani v predloženom legislatívnom návrhu, to je odstránenie diskriminácie farmárov nových členských štátov. Diskriminácia v priamych platbách založená na nespravodlivom tzv. historickom princípe, ale aj v ďalších oblastiach ako napr. podmienky predaja pôdy pre cudzincov sa prejavujú v slovenských podmienkach veľmi negatívne. Ide priamo o neookoloniálne efekty, kedy ekonomicky silnejší partneri si nejednotnými podporami získavajú ekonomické výhody u slabších partnerov. Je to principiálny problém súčasného sveta a súčasných krízových javov, založený na nespravodlivom vládnutí. Musíme preto proti tejto diskriminácii bojovať aj z principiálne morálnych dôvodov.

Tretinové zníženie priamych platieb oproti 90% priemeru EÚ-27

V prístupových zmluvách sa predsa hovorí o prechodnom období do konca roku 2013, kedy sme mali sľúbené vyrovnanie priamych platieb na úroveň priemeru EÚ-15. Tieto priame platby sa nevyrovnali. Pán komisár Ciolos síce tvrdí, že historický princíp už od roku 2014 neplatí. Úplne však platia čísla z tohto nespravodlivého historického princípu aj v tejto reforme. Od roku 2014 máme mať pôvodne národný balík 1. piliera 320 Eur/ha (vrátane trhových nástrojov). Nemôžeme preto akceptovať to, že pôvodné vyrovnanie na základe priemeru pôvodných členov EÚ – 15 má ísť na nižšiu úroveň priemeru celej EÚ – 27, teda na úroveň 266 Eur/ha. Prečo nás ešte niekto naviac degraduje na úroveň 90 % priemeru a akým právom nás niekto degraduje dokonca len na úroveň 1/3 rozdielu medzi status quo a takto zníženým, ničím nezdôvodneným priemerom.
Poukazujeme na nepravdivosť údajov, ktorými sa argumentujú dôvody týchto rozdielov. Nie je pravda, že máme nižšie pracovné náklady. Mzdy áno, ale aj nižšiu produktivitu práce, takže mzdové náklady nemáme nižšie. Aj rozdiely v cenách v náš prospech nie sú pravda. Stroje a chémiu kupujeme drahšie a výrobky predávame lacnejšie. Pozrime sa len napríklad na ceny za ovce, mlieko u nás oproti farmárom EÚ – 15.
Chceme balík 320 Eur/ha pre 1. pilier od roku 2014 a nie priame platby 214 Eur/ha v roku 2018. Treba jasne povedať našim partnerom EÚ-15, že ich na našom trhu vidíme ako konkurentov a ich ekonomické výhody ako nekalé formy súťaženia.
V hodnotovom vyjadrení je zápas o vyrovnanie priamych platieb pre nás niekoľko násobne významnejší, ako všetky ostatné požiadavky na zmeny reformy. Celkom ide až o 170 mil. Eur ročne, čo by umožnilo revitalizovať upadajúce poľnohospodárstvo SR.
Váhe finančného vyrovnania priamych platieb sa približuje aj váha rozdielnej štátnej pomoci. Je úplne nemožné, aby až 100 násobnými rozdielmi štátnej pomoci medzi susediacimi štátmi fungovalo férové konkurenčné prostredie (napríklad Rakúsko 170 Eur/ha, Slovinsko takmer 300 Eur/ha, kým Slovensko sotva 3 Eur/ha). Žiadame preto politikov doplniť legislatívne návrhy o reguláciu štátnej pomoci pre agrosektor členských štátov maximálne do výšky priemeru štátov EÚ – 27.
Veľmi sa prihováram tomu, aby sme všetky ostatné záujmy v ďalšom legislatívnom procese použili v prvom rade na negociovanie pre presadzovanie zjednotenia priamych platieb a do regulácie štátnej pomoci. Nenechajme si prioritne nanútiť záujem o presadzovanie zástupných problémov ako je napríklad aktívny farmár.

3. Možnosti presadzovania záujmov
Pre presadzovanie týchto záujmov môžeme využiť celé spektrum politických, diplomatických, štátnych a samosprávnych štruktúr SR:
– agrárnu diplomaciu pre hľadanie spojencov,
– negociácie a lobovanie v EP a v Rade EÚ,
– ochranné, obchodné, fytosanitárne a veterinárne opatrenia,
– NR SR s jej možnosťami,
– presadzovanie našich oprávnených záujmov aj súdnou cestou.

4. Námety pre ďalšie kroky
Poľnoinfo sa pod gesciou SPPK rozhodlo zorganizovať dnešný Okrúhly stôl ešte v septembri. Medzitým padla vláda SR a predčasné voľby sú stanovené na 10. marca 2012, teda o štyri a pol mesiaca.
Dnešný Okrúhly stôl je preto výbornou príležitosťou aj nato, aby agrárna obec formulovala požiadavky pre politické strany uchádzajúce sa o ich podporu v týchto voľbách. Politické strany takto majú zasa dobrú príležitosť vo svojich volebných programoch reagovať na aktuálne potreby rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Môže sa tak eliminovať súčasný deficit zainteresovanosti parlamentnej politiky SR pri zastavení úpadku slovenského vidieka, ale aj nezáujmu vysokej slovenskej politiky o odstránenie našej diskriminácie v Spoločnej poľnohospodárskej politike.
Vôbec tu nejde o žobranie poľnohospodárov o vyššie dotácie, ako sa tento problém veľmi často splošťuje. Tu ide o to, aby naši konkurenti v EÚ nemali oveľa vyššie podpory a ochranu oproti našim agropodnikateľom. To nie je anti európsky pohľad, v reforme SPP nejde o koordinovanosť spoločného postupu EÚ typu Euroval. Tu ide o tvrdý biznis, o nekorektné výhody pre agrárnych podnikateľov v jednej časti EÚ, oproti druhej.
Treba jasne povedať našim politikom, že tieto výhody majú agropodnikatelia v tej časti EÚ, kde sa prezidenti, parlamenty, predsedovia vlád a politické strany naplno angažujú pri presadzovaní takýchto výhod len svojich poľnohospodárov. Chceme, aby naše politické strany, cez politické špičky sa tiež naplno zasadili za nás a aby presadili nediskriminujúcu podobu budúcej SPP. V EÚ je dosť spravodlivých štátov, s ktorými sa dá v tomto spolupracovať.
Naše nespravodlivé priame podpory sú hlavnou príčinou toho, že SR stratila potravinovú sebestačnosť, aj potravinovú bezpečnosť, že nevyužívame náš prírodný agrárny produkčný potenciál ani z polovice, že naši farmári a agropotravinári nemôžu konkurovať v zahraničí, pritom sme svedkami veľkorysého „investovania“ zahraničných investorov už nielen do potravinárstva, ale aj do slovenských fariem a do kupovania našej pôdy.
Nie sme spokojní s pokračujúcou diskrimináciou podľa legislatívneho návrhu reformy SPP po roku 2013. V nasledujúcich voľbách budeme podporovať politické strany, ktoré preukážu ochotu urobiť všetko pre presadenie našich oprávnených požiadaviek. Ide nám o:
– využitie produkčného pôdohospodárskeho potenciálu slovenskej krajiny,
– potravinovú bezpečnosť Slovenska,
– ponuku domácich, zdravých, kvalitných, čerstvých potravín pre občanov SR,
– záchranu slovenského farmárskeho stavu,
– oživenie ekonomiky a zamestnanosti vidieka,
– revitalizáciu jedinečných vidieckych kultúrnych hodnôt Slovenska.

Poľnohospodári SR sa presvedčili v minulosti, že len spoločným, koncentrovaným postupom vedia svoje oprávnené požiadavky efektívne presadzovať. Nie sme slabí. V agrokomplexe je priamo existenčne zainteresovaných najmenej štvrť milióna voličov SR a najmenej toľko voličov je nepriamo závislých na revitalizácii slovenského pôdohospodárstva a vidieka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov