Námety k spoločnému stanovisku Francúzska a Slovenska k reforme SPP

január 2008

– Francúzska orientácia reformy SPP na
– sebestačnosť a bezpečnosť potravín v EÚ
– svetovú vybilancovanosť v potravinách
– posilnenie vidieckej ekonomiky pre jeho zachovanie
– zmiernenie klimatickej hrozby
– je príťažlivá pre Slovensko, lebo
– akcentuje nezastupiteľnú rolu agrokomplexu v spoločnosti
– ako živiteľa národov
– ako hospodára v prírode
– ako najvýznamnejšieho ekonomického odvetvia
– ako najväčšieho zamestnávateľa
– reflektuje dlhodobé globálne výzvy
– zdôrazňuje jasne prioritu agrárnej politiky, ktorou je eliminácia prirodzenej nestability agrárnych trhov, predovšetkým zabezpečením dostatočných rezerv a zásob
– chráni, hoci nie je ochranárska, je európsky zvrchovaná poskytuje šance pre priority SR, ktorými je spravodlivo a perspektívne zreformovaná SPP.

Z hľadiska spravodlivosti nám ide o rovnaké pôsobenie všetkých nástrojov spoločnej politiky vo všetkých členských krajinách EÚ, vrátane rovnakej participácie pre všetky farmy EÚ na spoločnom rozpočte EÚ, ako aj na rozpočtoch jednotlivých členských štátov.

Špecifiká SPP musia byť aplikované pre všetky krajiny rovnako, na princípe vecnom a nie národnom.

Podstatné pre nás je, aby sa byrokratickými opatreniami (napr. na historickom princípe, alebo štátnymi výnimkami, či rozdielmi vo viazanosti platieb a uprednostňovaním) nedeformoval trh a aby skončilo preferovanie pôvodnej časti únie na úrok novej časti.

Dosiahnuť spravodlivosť SPP je otázka zmysluplnosti a dokonca opodstatnenosti ďalšieho pokračovania v SPP.

Z hľadiska perspektívnosti máme záujem predovšetkým na uplatnení takých opatrení v SPP, ktoré umožnia zásadným spôsobom priblížiť sa k svetovým cenám. Chceme, aby sa viazalo podstatne viac podpôr pre farmárov ako je to dnes. Nie však na kvantitatívny rozvoj komodít a už vôbec nie na financovanie útlmu produkcie, ale na technické, technologické, biologické a a organizačné proefektívnostné opatrenia umožňujúce znižovanie nákladov.

Nástroje SPP majú zabezpečiť potravinovú bezpečnosť EÚ, elimináciu prirodzenej nestability agrárnych trhov, zachovanie vidieka a dosť. Ďalej sa majú v súlade s globálnym postupom odbúrať a dať priestor voľnej trhovej súťaži.

SPP má byť veľmi jednoduchá, prakticky sa v 7-ročnom období nemôže meniť.

Musí byť tiež systémovo zorganizovaná orgánmi EÚ (v roli vizionára a lídra).Vieme si predstaviť SPP, ktorá bude garantovať rozvoj a expanziu dlhodobo, teda na báze aspoň 25 ročnej vízie rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v štátoch EÚ.

Máme kľúčový záujem na podstatne intenzívnejšom využití prírodného, ľudského, investičného a organizačného potenciálu pôdohospodárstva v SR. Veď v prvých rokoch transformácie sa znížila poľnohospodárska produkcia SR takmer o 40%. Len intenzifikáciou vidieckej ekonomiky /samozrejme efektívnym spôsobom/ môžeme realizovať aj sociálne a ekologické vidiecke prostredie a kultivovať tradičné kultúrne hodnoty vidieka.

Máme záujem na tom, aby v SPP dominovala orientácia inštrumentária na takúto efektívnu intenzifikáciu a radi by sme sa v týchto riešeniach angažovali.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov