Pripomienky a návrhy k súčasnému stavu pôdohospodárstva

Pripomienky a návrhy k súčasnému stavu pôdohospodárstva na Slovensku, na základe ktorých KPO ide spracovať podkladové materiály pre programové vyhlásenie vlády v oblasti pôdohospodárstva.

Kľúčové pripomienky

Tento podklad som spracoval predovšetkým na základe súvisiacich materiálov, ktoré sú v plnom znení na mojej stránke www.peterbaco.sk .

Ako ďalej v agrokomplexe – prerokovaný na zasadnutí odboru Ekonomiky a manažmentu SAPV v apríli 2015
Revitalizácia slovenského vidieka, september 2015
Konferencia Hotel Radison, BA, október 2015
Konferencia Agroprogres, TT, november 2015

pole

Výkonnosťou sa radíme medzi najhoršie štáty v EÚ – 28. Medziročne sa zhoršujeme. Najmä v oblastiach zelenina, ovocie a živá výroba (ŽV) kde je najvyššia pridaná hodnota a zamestnanosť. V ŽV sme dokonca až na 26 mieste. Rozhodujúcou príčinou je podfinancovanie rezortu, najmä pre každoročné znižovanie ŠR pre rezort.

Nielen aktuálne zlý stav v oblasti pôdohospodárstva, ale jeho nejasnú perspektívu je veľmi zreteľne vidieť aj z prebiehajúcej predvolebnej diskusie piatych najsilnejších politických strán. Poľnohospodárstvo sa tu spomína len jednou vetou a to ako zdroj nekvalifikovaného zamestnávania. Politické strany vnímajú pôdohospodárstvo, ako outsidera a preto stratilo spoločenskú vážnosť.

Zásadné návrhy

Dôsledne analyzujme silné a slabé stránky doterajších agrárnych politík SR. Komparujme sa s EÚ – 28, V- 4 a osobitne podrobne s ČR. Poučme sa z vlastných chýb a z dobrých skúseností našich konkurentov. Konsenzuálne, ústavným zákonom zafixujme dlhodobé ciele, princípy a nástroje agrárnej politiky SR v podobe Doktríny. Tá bude záväzná pre všetky rezortné koncepčné práce, čím sa odstráni neistota a chaos spôsobovaný spontánnymi zmenami.

Aktualizovaná, dlhodobá pôdohospodárska koncepcia SR bude postavená na Potravinovej suverenite Slovenska, čím:

– Umožní plné využívanie produkčného, ekologického, sociálneho a kultúrneho agropotenciálu slovenskej krajiny.

– Bude fixovať ochranu, zveľaďovanie a vlastníctvo slovenskej pôdy našimi občanmi, cez novú pôdnu politiku SR.

– Zabezpečí pre podnikateľov v pôdohospodárstve SR domácu a spoločnú európsku podporu, ekonomické, legislatívne a organizačné podmienky na úrovni priemeru EÚ, postupne v priebehu nasledujúcich 4 rokov.

– Uprednostní podmienky pre spracovanie a realizáciu farmárskych výrobkov zjednodušenými a skrátenými cestami.

– Efektívnymi cestami prípravy a uplatnenia novej generácie pôdohospodárskych pracovníkov, výsledkov vedy a pokrokových svetových poznatkov a aj s využitím informačných kanálov prispeje k zlepšeniu postavenia pôdohospodárstva v spoločnosti.

– Vytvorí podmienky pre pestrú podnikateľskú štruktúru v súlade s národnými, regionálnymi a miestnymi potrebami.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov