Hodnotenie pôsobenia ministra Zsolta Šimona

Tlačová agentúra Slovenskej republiky – hodnotenie pôsobenia ministra Zsolta Šimona

Jeho hodnotenie vyznieva veľmi kontraverzne. Na jednej strane sa mu podarilo formálnym, často príliš lacným, nadbiehaním verejnosti získať určitú dôveru. Nedokázal však túto pozíciu vo verejnosti a v svojej strane využiť pre efektívne národohospodárske kroky. Dokonca svoju silnú pozíciu, dvojky vo vládnej strane, zneužíval na presadzovanie pomýlených osobných názorov v rozpore s názormi väčšiny. Pôdohospodárska verejnosť ho preto hodnotí zle, často na úrovni zlyhania.
Jeho chybné postoje a rozhodnutia vyplývajú predovšetkým z toho že vôbec nepochopil o čo v pôdohopodárskej politike ide. V programovom vyhlásení vlády sa totiž zaväzuje že bude presadzovať plošné zrušenie dotácií v EU. Žiadny iný štát, v EU, takúto pozíciu nezaujíma. Slovensko je preto skôr na smiech s touto iniciatívou, ba priamo nám škodí, lebo sa od nás prirodzene žiada aby sme boli vzorom v znižovaní dotácií. To však zhoršuje konkurencieschopnosť našich slovenských agropodnikateľov.
Predsa potreba dotácií do pôdohospodárstva spočíva predovšetkým v tom, že väčšina pôdohospodárskych činností, vo verejnom záujme, sa nerealizuje na trhu tovarov. Ide o ekologické, socialne, kultúrne a širšie ekonomické vidiecke potreby. Takáto multifunkčná podoba pôdohospodárstva by sa musela inak zabezpečiť cestou asi dvojnásobných cien za potraviny.

Vyhováranie sa na zlé stratégie predchodcov a chýbajúcu agrárnu a vidiecku koncepciu je neopodstatnené. Vo vláde bola predsa v roku 2008 schválená rozvojová koncepcia do roku 2030. Úlohou pána ministra bolo túto koncepciu aktualizovať, Má na to k dispozícii Slovenskú akadémiu pôdohospodárskych vied. V Programovom vyhlásení vlády SR sa však minister zaväzuje obmedziť rezortnú výskumnú základňu.
Chválenie sa s vysokým ziskom v rezorte za minulý rok je len potvrdením jednostrannej orientácie výrobcov na krátkodobo trhovo výhodné produkty. Výrobcovia sa však správajú tak ako boli motivovaní jeho agrárnou politikou, teda politikou utlmovania produkcie s vyššou pridanou hodnotou. V programovom vyhlásení vlády je ale pre ministra záväzok presadzovať posilnenie produkcie s vyššou pridanou hodnotou.
Pochybne vyznievajú jeho vyhlásenia o účinnom využívaní prírodného potencialu krajiny, keďže potrebné nástroje a zdroje k tomu nezabezpečil. Pomýlené, priamo nežičlivé, postoje zaujímal rovnako aj pri presadzovaní potrieb svojho rezortu vo Vláde SR.
Nechal si zobrať výhodu lacnejšej, tzv červenej nafty pre pôdohospodársku produkciu. Zrušil zníženú DPH pre predaj z dvora. Nezabezpečil podstatnú časť vyrovnávacieho doplatku k priamym platbám EU. Prostriedky na štátnu pomoc zabezpečil na desaťnásobkami nižšej úrovni ako okolité štáty. Nebol dobre pripravený a nepresadil oprávnené finančné nároky pôdohospodárov. Nezvládol úpadok poľnohospodárskej produkcie.

V legislatívnej oblasti zlikvidoval zákonnú ochranu prvovýrobcov v obchodných vzťahoch. Až vo vláde zastavili jeho iniciatívu proti liberálizácii záberov pôdy. Do poslednej chvíle presadzoval nepredĺžiť zákaz predaja pôdohospodárskej pôdy pre cudzozemcov. Chaotický efekt má v praxi aj jeho zákonná iniciatíva v plemenitbe hospodárskych zvierat.
Príliš dlho odmietal komunikáciu s rezortnou samosprávou, takže aj jeho postojom prišla SPPK o členstvo v Europskej samosprávnej štruktúre. Namiesto zjednocovania úsilia pri presadzovaní spoločných záujmov agropodnikateľov podnecuje ich rozpory a nekoordinovanosť, ako napríklad zdôrazňovanie rozdielov a vyvolávanie sporu medzi juhom a severom Slovenska.

Pri presadzovaní našich oprávnených záujmov v EU sa taktiež viac prejavuje deklaratívnymi postojmi ako afektívnymi krokmi. Nechal sa zatiahnuť do súbojov o menej významné otázky a odstránenie našej diskriminácie v priamych platbách nezvláda. Mal využiťpri presadzovaní záujmov SR aj možnosti prezidenta, celej vlády a NRSR. Už mal iniciovať NRSR aby podľa protokolu 1 a2 o fungovaní EU v zmysle kompetencií národných parlamentov protestovala proti príslušnému legislatívnemu návrhu o pokračovaní našej diskriminácie. Bolo treba preukázať zvrchovanosť pri obhajobe našich obchodných záujmov aj v obchodnej oblasti, napríklad dampingu, fytosanitárnych a veterinárnych opatreniach. Neefektívne využíva našu agrárnu diplomaciu pri presadzovaní záujmov SR v reforme SPP. Nevyužíva našu možnosť poukazovať na to že sa budeme brániť aj na Europskom súde, a podobne.

Na samotnom úrade ministerstva navodil atmosféru dominancie loajality pred odbornosťou. Úplným protikladom zásad úspešneho riadenia je napríklad jeho spolupráca so štátnym tajomníkom, z jeho vlastnej strany, korá sa aj na verejnosti prejavuje ako úplne nezosúladená. Nepochopiteľné zásahy do Platobnej agentúry potvrdzujú stav celkovej krízy agrárnej administratívy, ktorú navodil.
Bez snahy o škandalizáciu treba poukázať na to, že naplno zlyhal v ztransparentnení citlivých obchodných krokov, konkrétne pri predaji dreva. Je trápne argumentovať protekciou pre kamaráta za to že dá prácu ľuďom v konkrétnom regione, ak to nebolo v podmienkach súťaže. Veľké pochybnosti zastávať záujem našich vinárov v Tokajskej oblasti spôsobili jeho postoje v rokovaní s maďarskou stranou.
Možno že väčšia škoda je z toho čo mohol a mal urobiť vo funkcii ministra.. Nepriniesol do rezortu žiadnu novú myšlienku, nezadal žiadne úlohy pre zásadné riešenia, nekooperuje efektívne v zahraničí pre uplatnenie pokroku v slovenskom agrokomplexe, vyhol sa všetkým zložitým riešeniam. Profiloval sa viac ako partajný, menej ako odborný politik hrajúci na svoju osobnú popularitu viac ako na zmocnenie sa a zvládnutie zložitej problematiky rezortu.

Peter Baco
Trenčín, 12. 2. 2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov