Stretnutie Združenia poľnohospodárskych družtiev a obchodných spoločností

Liptovský Mikuláš, 23. 1. 2009

Vážené dámy, vážený páni!

Ďakujem Vám za to, že ste prišli a prejavili ste záujem o informácie člena výboru Agri EP, na súčasnú SPP a jej perspektívy. Ďakujem pánovi predsedovi Mišánikovi a organizátorom tohto stretnutia z ĽS HZDS, ako aj pánovi primátorovi za dobré podmienky, ktoré nám pripravili.
Domnievam sa, že nemusím nikoho z Vás presviedčať o tom, že som s Vami na jednej lodi, v tejto zložitej odbytovej a cenovej situácii, ale aj v prehlbujúcej sa globálnej kríze. Tak ako mnohí z Vás, som aj ja, po roku 1989 riadil poľnohospodárske družstvo. Pamätáme si na mnohé dramatické situácie, keď sme museli vypredávať kravy aj po 5 KČS / kg, keď pre nedostatok peňazí sme polovicu platu pracovníkov „platili“ naturálne cez mäso, keď vo viacerých prípadoch družstevníci pre založenie úrody v roku 1992 priniesli z domu usporené peniaze, aby družstvo mohlo kúpiť naftu a zasiať. Nevieme aká hlboká a aká dlhá bude globálna kríza. V každom prípade sme však minulými skúsenosťami poučení, posilnení aj pre riešenie tých najzložitejších situácií.
Okrem tejto oprávnenej sebadôvery Vám chcem podať aj ďalšie nádejné informácie. Z globálneho hľadiska je poľnohospodárstvo určite najperspektívnejšie odvetvie. Do r. 2030 bude treba zvýšiť výrobu potravín o polovicu a do r. 2050 dokonca zdvojnásobiť. Svetový agrárny trh bude najdynamickejší aj kvôli potrebe biomasy pre nepotravinárske účely. V mojej prednáške, na ktoré mi organizátori vyčlenili jednu hodinu chcem poukázať na to, že napriek mnohým nedostatkom sú pohyby v prospech poľnohospodárskej politiky pozitívne a perspektívne. Aj pohľady novej Americkej administratívy na príčiny a riešenia globálnej krízy naznačujú možnosti pozitívneho zvládnutia krízy. Tieto tvrdenia sú v súlade aj s našimi záujmami a čo nás teší odrážajú naše presvedčenie a úsilie o dobré spravovanie spoločných vecí.
Na podobnom stretnutí s poľnohospodármi Nitrianskeho kraja v pondelok bol predovšetkým záujem o cenové informácie pre budúcnosť. V nadväznosti na to, čo som skôr povedal, bude na ceny agroproduktov v najbližších rokoch mať najväčší vplyv nešťastná móda posledných rokov, „neviditeľnej ruky trhu,“ ktorá sama uriadi trhy a ekonomiku. Bude trvať niekoľko rokov, kým svet napraví tento omyl a riadna správa trhov sa obnoví. To znamená že, v strednodobej budúcnosti rozkolísavosť cien, až násobkami hore – dole, sa môže opakovať. Čo je dobré, že priemer cien v budúcom desaťročí oproti priemeru cien v predchádzajúcom desaťročí sa očakáva s nasledovnou dynamikou:
– pšenica, kukurica až 60%
– cukor okolo 30%
– olejnaté semená viac ako 60%
– sušené mlieko okolo 50%
– hovädzie a bravčové mäso viac ako o 20%

Keďže som pred dvoma rokmi mal v tejto miestnosti možnosť prihovoriť sa fóru Agropodnikateľov horských a podhorských oblastí, ktorého účastníkmi ste viacerí boli, rád by som Vás v úvode informoval, že sme v júli 2008 prijali v EP Správu, v ktorej reagujeme na Vaše potreby.
Táto „Správa o situácii a perspektívach poľnohospodárstva v horských oblastiach“ je bežne dostupná na internete a mnohí z Vás ju určite poznajú. Zacitujem z nej niekoľko významných ustanovení:

– horské oblasti predstavujú 40% celkovej plochy Európy a sú domovom pre 19% občanov Európy
– horské oblasti (najmä vysokohorské a stredohorské oblasti) majú potenciál pre vysokokvalitné produkty, hodnotné služby a rekreačné oblasti, ktorý sa môže trvalo aktivovať len jednotným a dlhodobo zameraným využívaním zdrojov a tradícií
– hory sú „multifunkčným“ životným prostredím
Európsky parlament
– zdôrazňuje, že horské regióny za označuje za regióny vážne a trvalo znevýhodnené, pričom zároveň uznáva ich rozmanitosť a žiada, aby sa takýmto oblastiam venovala osobitná pozornosť, vyslovuje však poľutovanie nad tým, že Komisia aj napriek početným žiadostiam Parlamentu doteraz nevypracovala komplexnú stratégiu na účinnú podporu horských oblastí
– žiada špecificky a výraznejšie zohľadniť multifunkčnosť poľnohospodárstva horských a pahorkatých oblastí v budúcich reformách SPP (o. i. financovanie návrhov v oblasti ekoturizmu, marketing vysokokvalitných produktov)
– žiada osobitnú finančnú podporu pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov (poľnohospodárom produkujúcim a spracúvajúcim mlieko(, ktorá z dôvodov nedostatočných možností alternatívnej produkcie zohráva v horských oblastiach ústrednú úlohu, v súvislosti s reformou kvót na mlieko žiada, aby sa pre horské oblasti uplatňovala tzv. stratégia hladkého pristátia, ako aj sprievodné opatrenia (špeciálne platby) na zmiernenie negatívnych vplyvov, čo ponecháva priestor na zavedenie procesov adaptácie a zachováva základné podmienky pre poľnohospodárstvo, žiada, aby sa sprístupnili dodatočné finančné prostriedky z prvého piliera, najmä vo forme prémie na dojnú kravu
– zdôrazňuje medziodvetvový význam typických (vysokokvalitných) regionálnych a tradičných produktov o zaručených tradičných špecialitách žiada, aby sa v programoch podpory EÚ pre vysokokvalitné potraviny zaviedlo osobitné ustanovenie (napr. pokiaľ ide o potraviny z horských pasienkov a sýrární, ako aj o vysokokvalitné mäso)
– žiada, aby sa vytvoril fond pre znevýhodnené oblasti vrátane horských oblastí (o. i. z prostriedkov druhého piliera)
– žiada, aby sa zabezpečila cielená osobitná finančná podpora pre horské oblasti a konkrétny, nebyrokratický prístup k tejto podpore
– zdôrazňuje, že lesy si ako hospodárske odvetvie, blízke rekreačné oblasti a životný priestor vyžadujú osobitnú starostlivosť a že využívanie lesov, ktoré nie je trvalo udržateľné, vedie k ekologickým a bezpečnostným rizikám

Celú prednášku si môžte siahnuť tu.
prednaska_lm_23jan09

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov