V júni 2018 udelil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Zlatý diplom absolventom, ktorí ukončili Vysokú školu poľnohospodársku pred päťdesiatimi rokmi. Moji spolužiaci Daniela Pafčugová, dnes Wolfová a Jozef Bulla zostavili Pamätnicu 50-ročného jubilea. V časti Príspevky, postrehy publikujú príspevok „Schopný politik, agrárny expert, vynikajúci manažér“, venovaný mne. Hoci sa mi zdá prehnane pozitívny, chápem ho ako prejav kolektívneho potešenia z činnosti, ktorú máme už za sebou. Dovolím si o tom informovať aj širšiu verejnosť.

Ing. Peter BACO, PhD
/Schopný politik, agrárny expert, vynikajúci manažér/

Nebýva obvykle, že z každého ročníka absolventov vzdelávacieho zariadenia sa etabluje špičkový politik a odborník. Pravdepodobne nebude sporu o tom, že Ing. Peter Baco, PhD, absolvent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1968 sa svojou profesionálnou cestou, odbornou erudíciou a schopnosťami dopracoval k mimoriadnym úspechom ako úspešný minister pôdohospodárstva SR, dlhoročný predseda prosperujúceho Poľnohospodárskeho družstva „Vlára“ Nemšová, poslanec FZ ČSFR, poslanec NR SR ako aj v početných iných významných funkciách a pozíciách republikového či medzinárodného významu.

Peter sa narodil 9..apríla 1945 v Opatovej nad Váhom. Po absolvovaní základného vzdelania nastúpil v roku 1963 na Strednú poľnohospodársku technickú školu odbor ekonomický v Skalici. /SPTŠ/ V rokoch 1963 – 1968 pokračoval v štúdiu na Prevádzkovo- ekonomickej fakulte Vysokej školy Poľnohospodárskej v Nitre. /PEF VŠP, v súčasnosti Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre./ Štúdium na vtedajších SPTŠ a najmä na PEF VŠP v Nitre bolo náročne, pretože skončila približne tretina z nastúpených študentov a okrem toho podmienkou pre prijatie na štúdium bolo úspešne absolvovanie skúšok pred nástupom na štúdium. Okrem toho boa úzka previazanosť teórie a praxou. A do tretice kombinácia prevádzky s ekonomikou. To žiaľ v súčasnosti často vo vzdelávaní absentuje. Na základe týchto atribútov sa mnohí absolventi – naši kolegovia úspešne uplatnili aj mimo rezortu poľnohospodárstva či potravinárstva a to aj vo vrcholových manažérskych pozíciách nielen v podnikovej úrovni, ale aj v rôznych významných postoch mimorezortných organizácií, v školstve, v štátnej správe a pod.

Po ukončení vysokoškolského štúdia takmer 2 roky pracoval Ing. Peter Baco vo funkcií asistenta riaditeľa Štátneho majetku v Ilave a zároveň absolvoval základnú vojenskú službu ako frekventant vojenskej katedry. Ďalšie dva roky pôsobí ako zootechník v JRD Pobedím. V roku 1972 začína kľúčová etapa profesionálnej kariéry Ing. Petra Bacu, PhD , keď s takmer 5 ročným prerušením pôsobí od roku 1972 do roku 1992 vo funkcií predsedu JRD „Vlára“ Nemšová. Toto družstvo vôbec nepatrilo medzi bežné, tuctové podniky. Nesporne patrilo k popredným agrosubjektom v rámcu Slovenska. Okrem iných zvláštnosti sa vyznačovalo prvkami vertikálnej integrácie a progresívnymi prvkami podnikania a diverzifikácie výroby do potravinárstva s väčšou pridanou hodnotou.
V uvedených rokoch 1986-1990 vykonával Ing. Peter Baco, PhD významnú funkciu riaditeľa Odboru vedy a technického rozvoja a súhrnného plánu Ministerstva poľnohospodárstva SR.

V začiatkoch 9O-tých rokov, rokov turbulentných zmien a to nielen v poľnohospodárstve sa Ing. Peter Baco, PhD angažuje ako spoluzakladateľ Slovenskej poľnohospodárskej komory a prvej privátnej banky na Slovensku – Slovenskej poľnohospodárskej banky. Zároveň v roku 1992 je zvolený za poslanca FZ ČSFR, pričom viac rokov bol poslancom NR SR a takmer 6 rokov bol poslancom Európskeho parlamentu. V prípade výkonu funkcie vo vláde SR svoj mandát neuplatňoval..
Významne sa Ing. Peter Baco, PhD tiež angažoval ako vedúci delegácií ČSFR a SR v zložitých rokovaniach s maďarskou stranou o sústave vodných diel Gabčíkovo – Naďmaroš ako aj v rokoch 1993-1998 bol prezidentom spoločnosti Japonsko-Slovenského priateľstva. Svoju profesionálnu kariéru zavŕšil ako agrárny poradca a hlavný štátny radca na MP SR.

Vrcholom politickej a profesionálnej manažérskej kariéry Ing. Petra Bacu, PhD je post ministra pôdohospodárstva SR v rokoch 1992-1998. Uvedené obdobie po roku 1990 patrí pre existenciu agropotravinárskeho sektoru na Slovensku k najzložitejším. Koncom minulého storočia sa neobyčajne rozvinul biznis vo svete. Bolo to mimoriadne priaznivé obdobie pre podnikanie v dôsledku čoho sa vytvorila superkonkurencia, megakonkurencia. Ponuka vysoko prevyšovala dopyt. Spolu s pokračujúcou globalizáciou nastali obrovské súperenia o trhy. Boj o trhy. Boj o trhy znamenal boj o existenciu. Kto ovláda trhy, môže produkovať, reprodukovať, môže existovať, investovať.
Silnejší požierali či akvízovali slabších všetkými prostriedkami. Západný svet mal prebytky potravín a s tým spojené aj vysoké náklady na ich skladovanie a udržiavanie. Takto sa problém jednoducho a elegantne vyriešil ovládaním trhov strednej a východnej Európy. Pre domácu výrobu to často znamenalo výraznú redukciu a likvidovanie výrobných a spracovateľských kapacít. V konečnom dôsledku tento fakt vyjadruje zastúpenie slovenských potravín iba necelých 40 % z ich celkovej ročnej spotreby na Slovensku

Po roku 1990 sa presadzovala koncepcia, že Slovensko poľnohospodárstvo a potravinárstvo nepotrebuje. V konečnom dôsledku ani Vysoká škola poľnohospodárska nebola potrebná. Zákonom bola zrušená a zainteresovaní zvažovali čo bude v jej atraktívnych priestoroch. Veľa úsilia stalo kompetentných ľudí v tom období, aby deštrukcia slovenského agropotravinárstva nedosiahla svoj vrchol, a aby sa čo sa dalo zachránilo. Veľa sa z toho podarilo a to aj osobným pričinením Ing. Petra Bacu, PhD. Jednou z hlavných príčin trvajúceho úpadku slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva je aj agropolitika EU v ktorej sme síce rovnoprávni členovia , ale podpora slovenských poľnohospodárov je v porovnaní so západoeurópskou je iba zanedbateľná a tvorí významnú mieru konkurenčnej neschopnosti nielen na domácom, ale aj globálnom trhu.

Pán Ing. Peter Baco, PhD sa sústavne venuje agrárnej politike, ekonomike a manažovaniu agropodnikateľských subjektov s osobitným zreteľom na zvyšovanie domácej produkcie a zvyšovanie jej podielu na domácom trhu. Vo svojej publikačnej aktivite a prednáškových cykloch na rôznych fórach osvetľuje príčiny úpadku poľnohospodárstva a následne potravinárstva na Slovensku po roku 1990. Vysvetľuje príčiny a dôsledky nízkej konkurenčnej schopnosti agropotravinárstva na Slovensku,
Zaoberá sa tiež problematikou genetický modifikovaných potravín, problematikou poľnohospodárskej pôdy a jej ochrany, kvalitou potravín a komplexne celou agrárnou doktrínou Slovenska.

Aj ako dôchodca, okrem uvedených aktivít sa angažuje v Spoločnosti bývalých poslancov Európskeho parlamentu, v Slovenskej akadémií pôdohospodárskych vied, v Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo a vo Futurologických spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.

Veľmi plodná, činorodá a záslužná dlhoročná angažovanosť a najmä výsledky Ing. Petra Bacu, PhD boli ocenené rôznymi vyznamenaniami. Za zásluhy o Slovenskú republiku mu bolo udelené prezidentom SR najvyššie štátne vyznamenanie RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. FAO menovanému udelila striebornú medailu za osobný príspevok v boji proti hladu vo svete. Od Francúzskej vlády mu bol udelený kríž za boj proti ultraliberalizmu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov