V júni 2018 udelil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Zlatý diplom absolventom, ktorí ukončili Vysokú školu poľnohospodársku pred päťdesiatimi rokmi. Moji spolužiaci Daniela Pafčugová, dnes Wolfová a Jozef Bulla zostavili Pamätnicu 50-ročného jubilea. V časti Príspevky, postrehy publikujú príspevok „Schopný politik, agrárny expert, vynikajúci manažér“, venovaný mne. Hoci sa mi zdá prehnane pozitívny, chápem ho ako prejav kolektívneho potešenia z činnosti, ktorú máme už za sebou. Dovolím si o tom informovať aj širšiu verejnosť.

Ing. Peter BACO, PhD
/Schopný politik, agrárny expert, vynikajúci manažér/

Nebýva obvykle, že z každého ročníka absolventov vzdelávacieho zariadenia sa etabluje špičkový politik a odborník. Pravdepodobne nebude sporu o tom, že Ing. Peter Baco, PhD, absolvent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1968 sa svojou profesionálnou cestou, odbornou erudíciou a schopnosťami dopracoval k mimoriadnym úspechom ako úspešný minister pôdohospodárstva SR, dlhoročný predseda prosperujúceho Poľnohospodárskeho družstva „Vlára“ Nemšová, poslanec FZ ČSFR, poslanec NR SR ako aj v početných iných významných funkciách a pozíciách republikového či medzinárodného významu.

Peter sa narodil 9..apríla 1945 v Opatovej nad Váhom. Po absolvovaní základného vzdelania nastúpil v roku 1963 na Strednú poľnohospodársku technickú školu odbor ekonomický v Skalici. /SPTŠ/ V rokoch 1963 – 1968 pokračoval v štúdiu na Prevádzkovo- ekonomickej fakulte Vysokej školy Poľnohospodárskej v Nitre. /PEF VŠP, v súčasnosti Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre./ Štúdium na vtedajších SPTŠ a najmä na PEF VŠP v Nitre bolo náročne, pretože skončila približne tretina z nastúpených študentov a okrem toho podmienkou pre prijatie na štúdium bolo úspešne absolvovanie skúšok pred nástupom na štúdium. Okrem toho boa úzka previazanosť teórie a praxou. A do tretice kombinácia prevádzky s ekonomikou. To žiaľ v súčasnosti často vo vzdelávaní absentuje. Na základe týchto atribútov sa mnohí absolventi – naši kolegovia úspešne uplatnili aj mimo rezortu poľnohospodárstva či potravinárstva a to aj vo vrcholových manažérskych pozíciách nielen v podnikovej úrovni, ale aj v rôznych významných postoch mimorezortných organizácií, v školstve, v štátnej správe a pod.

Po ukončení vysokoškolského štúdia takmer 2 roky pracoval Ing. Peter Baco vo funkcií asistenta riaditeľa Štátneho majetku v Ilave a zároveň absolvoval základnú vojenskú službu ako frekventant vojenskej katedry. Ďalšie dva roky pôsobí ako zootechník v JRD Pobedím. V roku 1972 začína kľúčová etapa profesionálnej kariéry Ing. Petra Bacu, PhD , keď s takmer 5 ročným prerušením pôsobí od roku 1972 do roku 1992 vo funkcií predsedu JRD „Vlára“ Nemšová. Toto družstvo vôbec nepatrilo medzi bežné, tuctové podniky. Nesporne patrilo k popredným agrosubjektom v rámcu Slovenska. Okrem iných zvláštnosti sa vyznačovalo prvkami vertikálnej integrácie a progresívnymi prvkami podnikania a diverzifikácie výroby do potravinárstva s väčšou pridanou hodnotou.
V uvedených rokoch 1986-1990 vykonával Ing. Peter Baco, PhD významnú funkciu riaditeľa Odboru vedy a technického rozvoja a súhrnného plánu Ministerstva poľnohospodárstva SR.

V začiatkoch 9O-tých rokov, rokov turbulentných zmien a to nielen v poľnohospodárstve sa Ing. Peter Baco, PhD angažuje ako spoluzakladateľ Slovenskej poľnohospodárskej komory a prvej privátnej banky na Slovensku – Slovenskej poľnohospodárskej banky. Zároveň v roku 1992 je zvolený za poslanca FZ ČSFR, pričom viac rokov bol poslancom NR SR a takmer 6 rokov bol poslancom Európskeho parlamentu. V prípade výkonu funkcie vo vláde SR svoj mandát neuplatňoval..
Významne sa Ing. Peter Baco, PhD tiež angažoval ako vedúci delegácií ČSFR a SR v zložitých rokovaniach s maďarskou stranou o sústave vodných diel Gabčíkovo – Naďmaroš ako aj v rokoch 1993-1998 bol prezidentom spoločnosti Japonsko-Slovenského priateľstva. Svoju profesionálnu kariéru zavŕšil ako agrárny poradca a hlavný štátny radca na MP SR.

Vrcholom politickej a profesionálnej manažérskej kariéry Ing. Petra Bacu, PhD je post ministra pôdohospodárstva SR v rokoch 1992-1998. Uvedené obdobie po roku 1990 patrí pre existenciu agropotravinárskeho sektoru na Slovensku k najzložitejším. Koncom minulého storočia sa neobyčajne rozvinul biznis vo svete. Bolo to mimoriadne priaznivé obdobie pre podnikanie v dôsledku čoho sa vytvorila superkonkurencia, megakonkurencia. Ponuka vysoko prevyšovala dopyt. Spolu s pokračujúcou globalizáciou nastali obrovské súperenia o trhy. Boj o trhy. Boj o trhy znamenal boj o existenciu. Kto ovláda trhy, môže produkovať, reprodukovať, môže existovať, investovať.
Silnejší požierali či akvízovali slabších všetkými prostriedkami. Západný svet mal prebytky potravín a s tým spojené aj vysoké náklady na ich skladovanie a udržiavanie. Takto sa problém jednoducho a elegantne vyriešil ovládaním trhov strednej a východnej Európy. Pre domácu výrobu to často znamenalo výraznú redukciu a likvidovanie výrobných a spracovateľských kapacít. V konečnom dôsledku tento fakt vyjadruje zastúpenie slovenských potravín iba necelých 40 % z ich celkovej ročnej spotreby na Slovensku

Po roku 1990 sa presadzovala koncepcia, že Slovensko poľnohospodárstvo a potravinárstvo nepotrebuje. V konečnom dôsledku ani Vysoká škola poľnohospodárska nebola potrebná. Zákonom bola zrušená a zainteresovaní zvažovali čo bude v jej atraktívnych priestoroch. Veľa úsilia stalo kompetentných ľudí v tom období, aby deštrukcia slovenského agropotravinárstva nedosiahla svoj vrchol, a aby sa čo sa dalo zachránilo. Veľa sa z toho podarilo a to aj osobným pričinením Ing. Petra Bacu, PhD. Jednou z hlavných príčin trvajúceho úpadku slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva je aj agropolitika EU v ktorej sme síce rovnoprávni členovia , ale podpora slovenských poľnohospodárov je v porovnaní so západoeurópskou je iba zanedbateľná a tvorí významnú mieru konkurenčnej neschopnosti nielen na domácom, ale aj globálnom trhu.

Pán Ing. Peter Baco, PhD sa sústavne venuje agrárnej politike, ekonomike a manažovaniu agropodnikateľských subjektov s osobitným zreteľom na zvyšovanie domácej produkcie a zvyšovanie jej podielu na domácom trhu. Vo svojej publikačnej aktivite a prednáškových cykloch na rôznych fórach osvetľuje príčiny úpadku poľnohospodárstva a následne potravinárstva na Slovensku po roku 1990. Vysvetľuje príčiny a dôsledky nízkej konkurenčnej schopnosti agropotravinárstva na Slovensku,
Zaoberá sa tiež problematikou genetický modifikovaných potravín, problematikou poľnohospodárskej pôdy a jej ochrany, kvalitou potravín a komplexne celou agrárnou doktrínou Slovenska.

Aj ako dôchodca, okrem uvedených aktivít sa angažuje v Spoločnosti bývalých poslancov Európskeho parlamentu, v Slovenskej akadémií pôdohospodárskych vied, v Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo a vo Futurologických spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.

Veľmi plodná, činorodá a záslužná dlhoročná angažovanosť a najmä výsledky Ing. Petra Bacu, PhD boli ocenené rôznymi vyznamenaniami. Za zásluhy o Slovenskú republiku mu bolo udelené prezidentom SR najvyššie štátne vyznamenanie RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. FAO menovanému udelila striebornú medailu za osobný príspevok v boji proti hladu vo svete. Od Francúzskej vlády mu bol udelený kríž za boj proti ultraliberalizmu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov