Vystúpenia v EP

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom

Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni. Hlavným dôvodom reformy cukrového režimu EÚ je  nekonkurencieschopnosť ako dôsledok administratívneho riadenia tohto režimu. Bohužiaľ návrh reformy ešte rozširuje a prehlbuje pôsobenie trhovo nekonformných nástrojov. Návrh programovo smeruje proti rastu, zamestnanosti, ekonomike vidieka a vyrovnávaniu najzaostalejších regiónov. Prerokovávaný návrh otvára riziko zdecimovania pestovania cukrovej repy …

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy

Článok 160 zmluvy ustanovuje, že Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 kladie osobitnú pozornosť na zabezpečenie poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čo je prirodzené. Prečo to pripomínam? Úspech našich zámerov pri zmierňovaní regionálnych rozdielov v Európskej únii totiž priamo závisí práve …

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy Čítajte viac »

Dlhodobá vízia v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka

Pri rokovaniach o finančných perspektívach 20072013 sa obzvlášť prejavila potreba prepájať strednodobé rozhodnutia na dlhodobú víziu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v Európskej únii. Aké sú, teda, podľa Komisie ciele a cesty k týmto cieľom, čo považujete za najväčšie riziká a čomu by sme sa mali určite vyhnúť v agrárnej a vidieckej oblasti v Európskej únii …

Dlhodobá vízia v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP 5. 10. 2005

Vážené panie poslankyne, väzení pani poslanci, Dovoľte aby, som Vám odporučil a poprosil Vás aby ste podporili pri hlasovaní  návrh výboru AGRI, ktorý predložil spravodajca pán Janusz Wojciechowski. Chcem mu tiež poďakovať za kvalitnú a húževnatú prácu, ktorú odviedol pri príprave tohto dokumentu. Dámy a páni, schválením tohto kompromisného návrhu by sme dali najavo ochotu aspoň čiastočne eliminovať …

Vystúpenie v pléne EP 5. 10. 2005 Čítajte viac »

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Vážená pani komisárka, súhlasím s vami, že analýzy potvrdzujú, že perspektíva je len v uplatnení trhu aj v komodite cukor. Ale ako sa ukazuje, najdôležitejšie je zvládnutie obrovského spektra parciálnych záujmov, za ktorými sú tisícky profilujúcich na takto regulovanom trhu, aký máme dnes. Myslím si, že pre nás v EP, je kľúčovou otázkou, či parlament viac menej podľahne týmto …

Spoločná organizácia trhu s cukrom Čítajte viac »

Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách

Kedy sa skončí diskriminácia farmárov nových členských štátov v priamych platbách a kedy sa predpokladá celkové zosúladenie Spoločnej agrárnej politiky s prijatou ústavou? EÚ sa rozšírila, orgány EÚ prijali ústavu. Je vhodné obdobie na deklarovanie princípov, na ktorých EÚ stojí: rovnosť podmienok pre každého, odmietanie všetkých druhov diskriminácie a pod. Skutočnosť je však opačná. Napríklad …

Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách Čítajte viac »

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu

A/ V odseku 4 návrhu – cieľ – navrhujem ako písmeno a) nasledovný text: „Zabezpečiť konkurencieschopnosť agro produktov Európskej únie v rámci globálneho trhu.“ Následne potom: písmeno a) preznačiť ako písmeno b) písmeno b) preznačiť ako písmeno c) písmeno c) preznačiť ako písmeno d) písmeno d) a e) vynechať písmeno f) označiť ako písmeno e) Zdôvodnenie …

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu Čítajte viac »

Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie

Peter Baco (NI). – Vážený pán predseda, V mene nezaradených slovenských poslancov za ľudovú stranu HZDS ubezpečujem pána Barrosu, že ako realisti podporujeme jeho rozvojové zámery a to najmä vo vede, výskume a vzdelávaní. Limitujúcim však pre napredovanie Európskej únie je aj racionalizácia spoločnej agrárnej politiky ako rozpočtovo najnáročnejšej oblasti. Súčasná spoločná agrárna politika a …

Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie Čítajte viac »