Vystúpenia v EP

Kohézna politika

Plenárna schôdza, Štrasburg, Rozpravy – 24.3.09 – Kohézna politika Vážený p. predseda, vážené plénum, Diskusia o koordinácii politiky súdržnosti a opatrení na rozvoj vidieka je plná rozporov. Hlavnou príčinou je zásadné zníženie rozpočtu pre rozvoj vidieka, čo znemožňuje dosiahnuť pôvodné zámery vo vidieckej politike. Stalo sa tak počas Britského predsedníctva. Najviac na to dopláca vidiek …

Kohézna politika Čítajte viac »

Globálna potravinová bezpečnosť

Rozpravy Utorok, 13. januára 2009 – Štrasburg Peter Baco (NI ). Hlasoval som za správu o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti preto, lebo rieši problémy, ktoré prioritne v Európskom parlamente trvale presadzujem. Konkrétne po prvé, znižovanie výrobných nákladov a tým rast globálnej konkurencieschopnosti. Po druhé, znižovanie volatility potravinových trhov predovšetkým zvýšením zásob. Po …

Globálna potravinová bezpečnosť Čítajte viac »

Francúzske predsedníctvo

Rozpravy Utorok, 16. decembra 2008 – Štrasburg Závery Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008 – Polrok činnosti francúzskeho predsedníctva (rozprava) Veľmi ma potešili návrhy Európskej únie, aby sa do reformy medzinárodného finančného systému prioritne zahrnula potravinová bezpečnosť. V záveroch Rady sa však takáto priorita nezdôrazňuje. Upozorňujem preto na to, že pribúdajú signály o …

Francúzske predsedníctvo Čítajte viac »

Zdravotná prehliadka

Rozpravy Utorok, 18. novembra 2008 – Štrasburg Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP – Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky – Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) (rozprava) Návrhy Komisie ku kontrole zdravotného stavu SPP sa formulovali v úplne iných podmienkach, v …

Zdravotná prehliadka Čítajte viac »

Budúcnosť európskeho poľnohospodárstva a jeho úloha na celosvetovej úrovni

Schôdza parlamentných výborov Európsky parlament – vnútroštátne parlamenty 3. – 4. novembra, 2008, Európsky parlament, Brusel Päť agrárnych omylov EÚ, päť výziev pre reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EU /SPP/ Gradujúci sled globálnych kríz nie je náhodný. „Plynulý“ hospodársky rast, za ostatné desaťročia, bol hlavným argumentom pre bagatelizovanie varovných signálov vyzývajúcich na otvorenú diskusiu, permanentnú reflexiu …

Budúcnosť európskeho poľnohospodárstva a jeho úloha na celosvetovej úrovni Čítajte viac »

Efektívna kontrola cien energií

Peter Baco (NI ). – Podporujem efektívnu kontrolu cien energií. Volatalita cien za posledné mesiace je predsa proti občanom Európskej únie a profitujú na nej špekulujúce medzičlánky. Navyše sme tu svedkami absolútne neprijateľného stavu, keď ceny energií určujú aj ceny potravín. Nemôžeme mlčky akceptovať cynické tvrdenie, že globálne je potravín dostatok, ale nie každý má …

Efektívna kontrola cien energií Čítajte viac »

Politická stratégia 2009

Peter Baco (NI ). – Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o politickej stratégii na rok 2009, pre jeho celkovú kompetentnosť. Zásadnú podporu opatrení Európskeho parlamentu na stabilizáciu finančných trhov v súčasnej finančnej kríze považujem za osobitne správne rozhodnutie. Som však presvedčený, že táto stratégia nezohľadňuje riziká potravinovej bezpečnosti, ktoré bude treba riešiť konkrétnymi opatreniami, a …

Politická stratégia 2009 Čítajte viac »

Zvyšovanie cien potravín v EÚ a v rozvojových krajinách

Zdražovanie potravín je dôsledkom súčasnej rozkolísanej /volatility/ agrárnych trhov, ktoré sú od prírody nestabilné. Prvoradou úlohou agrárnych politík preto vždy bolo a trvalo zostáva eliminovať takúto prirodzenú nestabilitu. Pripomeniem tu biblický príbeh o sedem tučných a sedem chudých kravách, keď spoločnosť už pred tisícročiami dokázala organizáciou agrárnych trhov zabrániť volatilite na agrárnom trhu a poskytnúť …

Zvyšovanie cien potravín v EÚ a v rozvojových krajinách Čítajte viac »

Hodnotenie stavu SPP

Peter Baco (NI ). – (SK) Veľmi si cením prácu spravodajcu, pána Goepela. Príprava správy bola zložitá aj preto, lebo v podkladovom materiáli chýbajú analýzy zhodnotenia možných riešení, príslušné prípadové štúdie, nevyhnutné exaktné údaje. Napríklad Komisia obhajuje redukciu priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky iba všeobecným konštatovaním, že veľké podniky takúto pomoc nepotrebujú. Pritom ale fakty …

Hodnotenie stavu SPP Čítajte viac »